Światowy Dzień Fizjoterapii – 8 września

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom w imieniu członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, pracowników Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz swoim, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Fizjoterapii.

Spotkanie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

30 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Prezydium KRF odbyło się spotkanie Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny z członkami Prezydium KRF.

NFZ był podczas spotkania reprezentowany przez: Andrzeja Jacynę Prezesa NFZ, Leszka Szalak Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ oraz Dorotę Mańkowską z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ..
Krajowa Izbę Fizjoterapeutów podczas spotkania reprezentowali: Maciej Krawczyk Prezes KRF oraz Wiceprezesi KRF Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski.
Prezydium KRF przedstawiło zakres prac, zrealizowanych w ramach dotychczasowej działalności, a mających na celu poprawę dostępności do świadczeń gwarantowanych oraz określenia zasad kontraktowania usług fizjoterapeutycznych.

Mając na uwadze niepokojące sygnały docierające do Krajowej Izby Fizjoterapeutów poruszono również następujące kwestie:
• podziału środków w trakcie negocjacji świadczeniodawców z wojewódzkimi oddziałami NFZ (przedstawiciele NFZ poinformowali, że zostały wszczęte procedury wyjaśniające).
• koincydencji pracy personelu między poszczególnymi oddziałami (Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zadeklarował, że będzie to kwestia omawiana na spotkaniu Prezesa NFZ z Dyrektorami oddziałów z uwagi na przedstawianie fikcji w celu spełnienia wymagań dodatkowo ocenianych).
• skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym i domowym. Zaproponowana zmiana ma poprawić dostępność do świadczeń i zmniejszyć kolejki oczekujących. Prezydium KRF wnioskowało o wymóg wykonywania wszystkich zabiegów na podstawie skierowania w jednym ciągu terapeutycznym, ponieważ nie ma możliwości prawidłowego leczenia pacjentów, jeśli zabiegi wykonywane są w odstępie kilku tygodni, co jest bardzo powszechne.
• braku zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką, tak jak dokonano w przypadku innych rodzajów świadczeń (AOS, LSZ). Zgodnie z założeniami zmiany zapisów mają na celu uwzględnić zmiany kosztów pracy wynikające z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456).

Ponadto Prezydium KRF omówiło prace, wykonane we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oraz założenia, jakimi kieruje się podczas opracowywania procedur, co jest niezbędne w systemie usług refundowanych ze środków publicznych. Prezydium KRF złożyło propozycję współpracy z NFZ oraz poprosiło o pomoc w ujednoliceniu nowych przepisów dotyczących usług refundowanych w rehabilitacji.

Prezes NFZ zaproponował utworzenie zespołu interdyscyplinarnego powoływanego przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem będzie przygotowanie standardów fizjoterapeutycznych w usługach refundowanych.

Spotkanie zakończyło się deklaracją poparcia wniosków przedstawionych przez Prezydium KRF oraz dalszej współpracy.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

W komunikacie czytamy, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

Koincydencje czasu pracy specjalistów w dziedzinie fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów  stojąc na straży dobrze pojętej solidarności zawodowej i wspólnej odpowiedzialności za wizerunek fizjoterapeutów w Polsce, w piśmie z dnia 1 sierpnia br. poprosiła Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii o stanowisko w sprawie docierających negatywnych sygnałów dotyczących koincydencji czasu pracy specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. 

Apel Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i Samorządów zawodów medycznych

26 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawiciele KIF wspólnie z przedstawicielami pozostałych samorządów zawodów medycznych (lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci), kilkudziesięciu organizacji pacjentów oraz Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarski podpisali wspólny APEL – skierowany do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej

Rok ustawy o zawodzie fizjoterapeuty!

Dokładnie rok temu, tj. 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26 października 2015.

Podsumowanie działań Zespołu ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej

Pierwsze uwagi i postulaty zgłoszone za pośrednictwem Prezydium KRF, dotyczące zmiany zapisów rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacja lecznicza, dotyczące dwóch zakresów świadczeń tj. fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa zostały już zrealizowane: odwołano postępowania konkursowe, a propozycje KRF uwzględniono w nowym rozporządzeniu MZ.

Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem 001 dla Profesora Andrzeja Zembatego

Postęp w każdej dziedzinie wiedzy, w tym także w fizjoterapii, tworzą ludzie, którzy poświęcają się jej z całym oddaniem i zaangażowaniem. Mówi się o nich, że są Mistrzami, poszukującymi ciągle nowych rozwiązań w postępowaniu leczniczym zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami chorych. Potrafią w swojej działalności tworzyć zespoły ludzkie, zjednoczone w realizacji wielkich projektów edukacyjnych. Takim człowiekiem jest profesor Andrzej Zembaty i dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów nada Panu Profesorowi Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem pierwszym.

Życiorys profesora Andrzeja Zembatego

Profesor Andrzej Zembaty urodził się 21 kwietnia 1935 roku w Jaśle i po przeniesieniu się rodziny do Sanoka w 1953 roku w tym mieście uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 roku rozpoczyna studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i po ich ukończeniu w 1958 roku rozpoczyna pracę zawodową jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu specjalizacji z gimnastyki leczniczej i po uzyskaniu tytułu specjalisty z tej dziedziny w 1960 roku rozpoczyna pracę w Szpitalu Chirurgii Kostnej założonym przez Profesora Adama Grucę w podwarszawskim Konstancinie. Profesor Andrzej Zembaty pracuje tam pod kierownictwem Profesora Mariana Weissa współtwórcy „Polskiej Szkoły Rehabilitacji”.  Równocześnie, do 1967 roku Profesor Andrzej Zembaty współpracował z oddziałem rehabilitacji neurologicznej w „Królewskiej Górze” (Konstancin), gdzie zajmował się problemami zastosowania różnych metod fizjoterapii w leczeniu pacjentów, cierpiących na postępujące zaniki mięśniowe i udary mózgu. Należy wspomnieć, że opiekę medyczną i naukową nad tym sanatorium sprawowała profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz najwybitniejsza w owym czasie w Polsce i bardzo znana w świecie specjalistka  chorób nerwowo-mięśniowych. Lata tej współpracy pozwoliły profesorowi Andrzejowi Zembatemu pozyskać ogromne doświadczenie kliniczne i wiedzę teoretyczną z neurologii i ortopedii, które potem tak skutecznie wykorzystywał w pracy nauczyciela akademickiego

Po trzech latach pracy w szpitalu prof. Andrzej Zembaty podejmuje dodatkową pracę jako nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym Fizjoterapii, gdzie obok pracy dydaktycznej, współtworzy ogólnopolski program nauczania fizjoterapii, który był przez wiele lat obowiązującym w tych placówkach. W kolejnych latach pracy, zostaje mianowany kierownikiem metodycznym działu kinezyterapii i skierowany na oddział dziecięcy celem poprowadzenia rehabilitacji dzieci z chorobą Heinego-Medina. Jego dokonania zawodowe spowodowały, że profesor Marian Weiss powierza profesorowi Zembatemu stanowisko szefa metodycznego całego STOCER-u, a następnie kieruje na oddział amputacji kończynowych z poleceniem opracowania metod fizjoterapii pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.

W tym też czasie Andrzej Zembaty rozpoczyna współpracę dydaktyczną i naukową z Katedrą Rehabilitacji Leczniczej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie wykorzystując doświadczenia z pracy klinicznej w Konstancinie i w 1971 roku, otwiera przewód doktorski: „Dynamiczne i morfologiczne możliwości kikuta w procesie sterowania protezą”. Jednocześnie Andrzej Zembaty uzyskuje tytuł specjalisty II stopnia z rehabilitacji narządu ruchu i neurologii Z chwilą zaangażowania się na AWF profesora Andrzeja Zembatego, zmienia się pod jego kierunkiem zakres szkolenia specjalistów z tej dziedziny i znacząco się poszerza. Między innymi powołano na kierunku wychowania fizycznego odrębną 2-letnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej z podstawową bazą dydaktyczną w Konstancinie. Podczas 2 lat studiów jeden dzień w tygodniu wyróżniający się studenci wychowania fizycznego studiują w Konstancinie i na różnych oddziałach uzyskują gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej i pediatrycznej.

Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego oraz Dyrektora Biura KIF Artura Koper z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Zofią Małas oraz Panią wiceprezes Mariolą Łodzińską.
Podczas trwającego ponad godzinę spotkania przedstawiciele obu samorządów omówili potencjalne płaszczyzny współpracy oraz zadeklarowali wzajemne wsparcie działań zmierzających do popularyzacji i podnoszenia prestiżu obu grup zawodowych.