PL

FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22

FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji 18 tysięcy fizjoterapeutów (13 320 kobiet i 4 680 mężczyzn) z obszaru całej Polski w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów chorujących na choroby zakaźne, w tym w szczególności na COVID-19, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie:

 1. fizjoterapii pulmonologicznej
 2. fizjoterapii ortopedycznej
 3. fizjoterapii neurologicznej
 4. fizjoterapii kardiologicznej
 5. fizjoterapii pediatrycznej
 6. fizjoterapii onkologicznej
 7. fizjoterapii uroginekologicznej
 8. fizjoterapii niedziedzinowej.

Zakładanym efektem działań projektowych jest podniesienie kompetencji zawodowych przez co najmniej 90% uczestników szkoleń oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia zdrowotnego zarówno osób chorych, jak i po przebytej chorobie zakaźnej, w szczególności COVID-19, w celu złagodzenia jej konsekwencji oraz remisji, poprawy wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej jako ważnej części multidyscyplinarnego leczenia. Głównym czynnikiem programów szkoleń będzie przygotowanie fizjoterapeutów do pracy z pacjentem w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych. Przeszkolenie fizjoterapeutów przyczyni się do wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, co wpłynie również na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa.

Elementem budowania odporności na przyszłość będzie uruchomienie platformy e-learningowej jako narzędzia zwiększającego gotowość radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w ramach ustawowego zadania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jakim jest działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 168). Stworzenie kompleksowej oferty szkoleniowej opartej na platformie cyfrowej przyczyni się do zwiększenia dostępu fizjoterapeutów do kształcenia w dowolnym czasie i miejscu dzięki formule online.

W ramach projektu zakłada się również wzmocnienie kompetencji fizjoterapeutów w zakresie przeciwdziałania zjawisku infodemii. Szkolenie będzie dotyczyło zarządzania informacją oraz wyposażenia fizjoterapeutów w odpowiednie narzędzia i zasoby do nowoczesnego edukowania pacjentów.

Uczestnicy projektu i warunki udziału w szkoleniach

Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bez względu na formę wykonywania zawodu, spełniających następujące kryteria naboru:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • opłacona składka członkowska z tytułu przynależności do Samorządu Zawodowego.

Obowiązują również dwa dodatkowe kryteria premiujące:

 • miejsce pracy fizjoterapeuty znajduje się w powiecie w którym na dzień 31.12.2021 r. odnotowano największy odsetek potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców:
  • województwo dolnośląskie – oleśnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski,
  • województwo lubuskie – krośnieński, słubicki,
  • województwo łódzkie – wieruszowski,
  • województwo małopolskie – brzeski, krakowski, Kraków,
  • województwo opolskie – głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, nyski,
  • województwo pomorskie – Gdańsk, gdański, pucki,
  • województwo śląskie – lubliniecki, Piekary Śląskie,
  • województwo wielkopolskie – grodziski, kościański, poznański, wągrowiecki, wrzesiński,
  • województwo zachodniopomorskie – sławieński;
 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub bycie rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą online za pośrednictwem platformy e-learningowej począwszy od 1 listopada 2022 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc:

 • 16 tys. uczestników indywidualnych – dotyczy osób zatrudnionych lub współpracujących z podmiotem leczniczym lub placówką typu DPS, fundacja,
 • 4 tys. uczestników instytucjonalnych – dotyczy osób wykonujących działalność leczniczą na zasadzie praktyki zawodowej; koszt uczestnictwa podmiotu w szkoleniach organizowanych w ramach projektu stanowi pomoc de minimis i podlega stosownym uregulowaniom prawnym.

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana automatycznie po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie REACT-EU - 10 2023 (1)

Cykl szkoleniowy

W ramach udziału w projekcie każda osoba otrzyma indywidualny dostęp do platformy edukacyjnej, dzięki czemu będzie mogła dokonywać wyboru szkoleń spośród zamieszczonej oferty. Szkolenia będą dostępne w formule stacjonarnej i zdalnej. Uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu.

Wymiar dydaktyczny będzie uzależniony od programu danego szkolenia – zakłada się szkolenia doskonalące i kompetencyjne. Szkolenia stacjonarne nie będą dłuższe niż 24 godz. dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), a zdalne – 8 godz. dydaktycznych. Każde szkolenie zakończy się egzaminem.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym województwie, aby zapewnić ich ogólnopolską dostępność. Konkretne lokalizacje zostaną podane na etapie rekrutacji. Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Przez cały okres uczestnictwa w projekcie fizjoterapeuci zostaną objęci wsparciem mentorskim przez pracowników Działu Szkoleń Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Korzyści z udziału w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach,
 • podniesienia kompetencji zawodowych,
 • uzyskania dostępu do ponad 80 autorskich szkoleń online,
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych,
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zamieszczenie uzyskanego certyfikatu na portalu Znajdź Fizjoterapeutę w profilu fizjoterapeuty,
 • skorzystania z bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas cyklu szkoleniowego w przypadku zamieszkiwania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie,
 • nauczenia się zarządzania informacją poprzez nabycie umiejętności przeciwdziałania zjawisku infodemii,
 • upowszechniania praktyki LLL (z ang. lifelong learning).

Pełny harmonogram udzielania wsparcia

Korzystanie z platformy FIZJA po zakończeniu projektu

Wraz z zakończeniem projektu pn. FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 31.12.2023 roku, weszły nowe zasady funkcjonowania platformy e-learningowej Fizja oraz Regulamin Platformy Szkoleniowej Fizja.

Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bez względu na formę wykonywania zawodu (bez dołączania zaświadczeń). Rejestracja konta możliwa jest dla osób spełniających następujące kryteria naboru:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • opłacona składka członkowska z tytułu przynależności do Samorządu Zawodowego.

Od stycznia 2024 roku, w platformie udostępnione są szkolenia i umożliwione jest uczestniczenie w nich z możliwością realizacji egzaminu, bez uzyskania certyfikatu.

Jak zalogować się do platformy FIZJA i wypełnić wniosek rejestracyjny – osoby zatrudnione

Jak zalogować się do platformy FIZJA i wypełnić wniosek rejestracyjny – de minimis

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Biuro Projektu

Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

e-mail: [email protected]

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22

„FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 91 532 000 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 91 532 000 zł