PL

Specjalizacje

Czym jest szkolenie specjalizacyjne?

Celem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii jest przygotowanie do prowadzenia kompleksowego usprawniania. Podstawowym zadaniem szkolenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych, rozwijanie pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia i zlecania kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego w odniesieniu do osób chorych, niepełnosprawnych w celu przywrócenia im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest także nauczenie umiejętności niezbędnych do koordynowania aktywizacji w zakresie sportu, zwłaszcza sportu osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w systemie ochrony zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Opłatę za nie oraz za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację, a ustala ją kierownik jednostki szkolącej. Jednakże Minister Zdrowia może w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje Minister Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) z siedzibą w Warszawie.

https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/jak-zostac-specjalista-fizjoterapii

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci/programy-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow

Kto może rozpocząć szkolenie specjalizacyjne?

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć kandydat, który:

Złożony wniosek

Złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;

PWZFz

Posiada prawo
wykonywania zawodu
fizjoterapeuty.

Wykształcenie

Posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) i spełnia wymagania określone w tym przepisie.

Kwalifikacja

Został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, rozdział 5, art. 40.1

Jaka jest ścieżka, aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne?

 • Nabór wniosków i postępowanie kwalifikacyjne

  W celu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego należy wziąć udział postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację dla fizjoterapeutów, które jest prowadzone przez Wydziały Zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich.

  Lista Urzędów Wojewódzkich wraz z linkami do ich stron www dostępna tutaj.

  Wojewoda określa i ogłasza na stronie internetowej danego Urzędu Wojewódzkiego listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej miesiąc przed planowanym postępowaniem kwalifikacyjnym.

  • Fizjoterapeuta składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
  • Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego w danym terminie tylko w jednym województwie.
 • Terminy składnia wniosków

  Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, należy składać w terminach wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie.

  • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
  • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

  UWAGA:

  Wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych, sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 • Jednostka akredytowana

  Fizjoterapeuta wyszukuje odpowiednią Jednostkę Akredytowaną Prowadzącą Specjalizacje. Lista jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji prowadzona jest przez CMKP.

  Link do listy tutaj.

 • Punkty w postępowaniu konkursowym

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc.

  W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

  1. w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejście w życie ww. ustawy – wynik PEF – nie więcej niż 50 pkt.
  2. w przypadku fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów:
   • staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
   • posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów
   • opublikowanie jako autor lub współautor:
    • podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów
    • artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów
   • szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie pełne 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów.

  W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. Jeśli taka konieczność zaistnieje, kandydaci zostaną niezwłocznie  wezwani do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

 • Przebieg szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeutów

  Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeuta w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinie fizjoterapii
  w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

  Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, wydaje wnioskodawcy skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego odbywania.

  Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda wydaje kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną KS, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

  KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

  W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe

  Fizjoterapeuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w KS.

 • Państwowy egzamin specjalizacyjny fizjoterapeutów

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest dwa razy do roku w sesji wiosennej oraz jesiennej.

  Egzamin przeprowadzany jest  w dwóch częściach praktycznej i teoretycznej

  Terminy składania wniosków:

  do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia

  do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca

  Wszelkie niezbędne informacje znajda Państwo na stronie CEM

  Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do PESFZ powinni najpierw dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej CEM (www.cem.edu.pl).

  Następnie należy ww. wniosek wydrukować, podpisać i złożyć z niżej wymienionymi dokumentami do wojewody.

  Dokumentacja do PESF dla fizjoterapeutów realizujących program szkolenia specjalizacyjnego, który obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

  – dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ,

  – karta specjalizacji wraz z wymaganymi wpisami,

  – zaświadczenia o ukończonych kursach (oryginały)

  – karta umiejętności praktycznych

  – praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji wraz z udokumentowanym upublicznieniem

  – kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej

  – kserokopia dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji – dotyczy osób odbywających specjalizację uzupełniającą.

  UWAGA:

  – wniosek i ww. dokumenty wojewoda w terminie 14 dni przekazuje do właściwego konsultanta krajowego,
  – następnie konsultant krajowy przekazuje w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji rozstrzygnięcie i zwrotnie całą dokumentację,
  – wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFz,
  – fizjoterapeuta zostaje zawiadomiony o decyzji na piśmie,

Terminy składania wniosków:

15 listopada – 15 grudnia
(na postępowanie kwalifikacyjne: 16 grudnia -15 stycznia)

30 kwietnia – 31 maja
(na postępowanie kwalifikacyjne: 1 czerwca – 30 czerwca)