Wniosek o przyznanie PWZFz

 • Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  Wypełnij formularz na stronie: https://kif.info.pl/rejestracja

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, na podany podczas rejestracji email otrzymają Państwo komunikat z dalszymi instrukcjami. Otrzymany drogą mailową wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny dołączając do niego wymagane dokumenty.

  Adres korespondencyjny: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Wnioski/oświadczenia do KRF

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów

Rejestr Praktyk Zawodowych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wnioski do KRF dotyczące składek członkowskich

Wniosek do Komisji Socjalnej

 • Wniosek do Komisji Socjalnej na podstawie uchwały nr 328/I KRF zmienionej uchwałą 357/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

  Pobierz: Wniosek do Komisji Socjalnej na podstawie uchwały nr 328/I KRF zmienionej uchwałą 357/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

  Prospekt informacyjny Komisji Socjalnej przy KIF
  Szanowni koleżanko/kolego fizjoterapeuci!

  Art. 62. Pkt 2. Ppkt 12 Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty,  określa sposób realizacji zadań przez Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów. Dotyczy to  w szczególności organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała do życia Komisję Socjalną jako organ wypełniający obowiązki opisane w powyższym akcie normatywnym. Członkowie Komisji Socjalnej w osobach;

  1. Robert Włodarczyk – przewodniczący
  2. Mateusz Łakomski – zastępca przewodniczącego
  3. Grzegorz Biliński
  4. Barbara Cyran-Grzebyk
  5. Mariusz Machniak
  6. Marta Podhorecka
  7. Dorota Szymańska

  zwracają się do fizjoterapeutów i ich bliskich o zwrócenia uwagi przy składaniu wniosku o pomoc socjalną na fakt że uzasadnienie powinno być zgodne z Uchwałą 328/I Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Powyższa Uchwała wyraźnie określa możliwość ubiegania się o pomoc materialną, czyli zapomogę losową lub zwolnienie ze składek członkowskich, oferowaną przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów i dotyczy przypadków losowych, czyli zdarzeń niezależnych od wnioskodawcy. Do tych należą w szczególności;

  • Śmierć członka rodziny
  • Przewlekła choroba
  • Zdarzenie losowe skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu
  • Zdarzenie losowe powodujące skutki materialne, np; pożar, powódź, trąba powietrzna
  • Oraz inne opisane w Ustawie o podatku od osób fizycznych

  W związku z powyższym zdarzeniami losowymi w rozumieniu ustawy nie są;

  • Urlop macierzyński
  • Okres bezrobocia
  • Praca poza granicami Polski
  • Oraz inne tutaj nie wymienione

  Szanując Państwa czas pragniemy prosić o przeczytanie tej informacji i dokładne przemyślenie przed wypełnieniem wniosku, czy Państwa sytuacja jest sytuacja losową i wymaga rozpatrzenia przez Organy Samopomocowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów.