PL

Wnioski do KRF

Wniosek o przyznanie PWZFz

 • Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  Wypełnij formularz na stronie: https://kif.info.pl/rejestracja

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, na podany podczas rejestracji email otrzymają Państwo komunikat z dalszymi instrukcjami. Otrzymany drogą mailową wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny dołączając do niego wymagane dokumenty.

  Adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Wnioski/oświadczenia do KRF

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów

Rejestr Praktyk Zawodowych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wnioski do KRF dotyczące składek członkowskich

Wniosek do Komisji Socjalnej

 • Wniosek do Komisji Socjalnej na podstawie uchwały nr 328/I KRF zmienionej uchwałą 357/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

  Pobierz: Wniosek do Komisji Socjalnej na podstawie uchwały nr 328/I KRF zmienionej uchwałą 357/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

  Prospekt informacyjny Komisji Socjalnej przy KIF
  Szanowni koleżanko/kolego fizjoterapeuci!

  Art. 62. Pkt 2. Ppkt 12 Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty,  określa sposób realizacji zadań przez Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów. Dotyczy to  w szczególności organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała do życia Komisję Socjalną jako organ wypełniający obowiązki opisane w powyższym akcie normatywnym.

  Komisja Socjalna zwraca się do fizjoterapeutów i ich bliskich o zwrócenia uwagi przy składaniu wniosku o pomoc socjalną na fakt, że uzasadnienie powinno być zgodne z Uchwałą 328/I Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Powyższa Uchwała wyraźnie określa możliwość ubiegania się o pomoc materialną, czyli zapomogę losową lub zwolnienie ze składek członkowskich, oferowaną przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów i dotyczy przypadków losowych, czyli zdarzeń niezależnych od wnioskodawcy. Do tych należą w szczególności;

  • Śmierć członka rodziny
  • Przewlekła choroba
  • Zdarzenie losowe skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu
  • Zdarzenie losowe powodujące skutki materialne, np; pożar, powódź, trąba powietrzna
  • Oraz inne opisane w Ustawie o podatku od osób fizycznych

  W związku z powyższym zdarzeniami losowymi w rozumieniu ustawy nie są;

  • Urlop macierzyński
  • Okres bezrobocia
  • Praca poza granicami Polski
  • Oraz inne tutaj nie wymienione

  Szanując Państwa czas pragniemy prosić o przeczytanie tej informacji i dokładne przemyślenie przed wypełnieniem wniosku czy Państwa sytuacja jest sytuacją losową i wymaga rozpatrzenia przez Organy Samopomocowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wnioski o nadanie odznak i wyróżnień

 • Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Za długoletnią pracę fizjoterapeuty”

 • Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”

  Pobierz: Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”

  Więcej na temat wniosku o nadanie honorowej odznaki „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”: Ustala się kalendarz zgłaszania wniosków o wyróżnienie „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce” 

  Ustala się kalendarz zgłaszania wniosków o wyróżnienie „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce” w terminie od 1 do 31 maja oraz od 1 do 31 października każdego roku.
  Wnioski złożone w ww. terminie zostaną zaopiniowane przez Zespół Tematyczny do spraw historii fizjoterapii oraz nagród i odznaczeń do końca czerwca oraz do połowy grudnia każdego roku.
  Dopuszcza się złożenie wniosku poza ustalonym terminem w wyjątkowych okolicznościach i sytuacjach.