Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

mgr rehabilitacji ruchowej,
doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji,
doktor habilitowany nauk medycznych,
specjalista fizjoterapii

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Obszar działań w KRF:
– koordynacja prac Krajowej Rady Fizjoterapeutów, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów,
– mianowanie przewodniczących i członków zespołów tematycznych Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
– nadzór nad pracą Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
– dbanie o warunki dla działania Sądu Dyscyplinarnego KIF, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIF, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIF i jego zastępców oraz Komisji Rewizyjnej KIF.
– reprezentowanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji państwowych).

Zainteresowania zawodowe:
– neurologia odtwórcza,
– antropologia,
– kinezjologia

Hobby:
– gotowanie (także z przymusu),
– kolarstwo szosowe,
– narciarstwo zjazdowe,
– literatura piękna

Kontakt e-mail: maciej.krawczyk@kif.info.pl

Paweł Adamkiewicz

Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych

Magister fizjoterapii

Obszar działań w KRF:
– promocja zawodu fizjoterapeuty w mediach,
– tworzenie strategii marketingu zawodu,
– tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych ze stowarzyszeniami, uczelniami i placówkmi edukacyjnymi,
– promocja polskiej fizjoterapii za granicą,
– promocja rozwoju prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych,
– opracowywanie projektów z zakresu fizjoprofilaktyki i współpraca z instytucjami państwowymi i pozarządowymi

Kontakt e-mail: pawel.adamkiewicz@kif.info.pl

Jacek Koszela

Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej

Technik fizjoterapii

Obszar działań w KRF:
– kontakty z placówkami uzdrowiskowymi,
– proponowanie i opracowywanie zmian systemowych i aktów prawnych, dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego,
– monitorowanie i szukanie rozwiązań w organizacji pracy w lecznictwie uzdrowiskowym,
– opracowywanie długofalowych planów reorganizacji i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego,
– stymulowanie organizacji pracy zespołów fizjoterapeutycznych w ZOZ i innych placówkach,
– kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami pacjentów

Zainteresowania i hobby:
– koszykówka,
– morsowanie,
– sporty motorowodne

Kontakt e-mail: jacek.koszela@kif.info.pl

Tomasz Niewiadomski

Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych

Magister fizjoterapii, specjalista fizjoterapii

Obszar działań w KRF:
– proponowanie i opracowywanie zmian do istniejących aktów prawnych, mających zastosowanie w fizjoterapii refundowanej,
– monitorowanie dostępności do świadczeń gwarantowanych,
– monitorowanie problemów placówek finansowanych ze środków publicznych,
– opracowywanie wytycznych fizjoterapii refundowanej,
– współpraca z AOTMiT, NFZ, KRUS, ZUS, PFRON,
– konsultacje dokumentów programowych funduszy europejskich w zakresie fizjoterapii,
– analizowanie możliwości aplikowania funduszy europejskich w działania związane z rozwojem fizjoterapii

Zainteresowania:
– sport

Kontakt e-mail: tomasz.niewiadomski@kif.info.pl

Ernest Wiśniewski

Wiceprezes KRF ds. rozwoju i zarządzania finansami

Magister fizjoterapii (AWF Warszawa), instruktor OMT, absolwent studiów podyplomowych MBA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), absolwent studiów doktoranckich (AWF Warszawa).

Obszar działań w KRF:
– planowanie i zarządzanie budżetem KIF oraz jej płynnością finansową,
– Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów,
– opracowywanie i nadzór realizacji długofalowych planów rozwoju KIF,
– opracowywanie założeń do „reformy rehabilitacji”,
– opracowywanie wytycznych do dokumentacji fizjoterapeutycznej,
– opracowywanie programów polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia

Zainteresowania i hobby:
– aktywny tryb życia
– sport (bardziej trenowanie niż oglądanie)​

Kontakt e-mail: ernest.wisniewski@kif.info.pl

Zbigniew Wroński

Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji

Doktor nauk biologicznych, specjalista fizjoterapii

Obszar działań w KRF:
– unowocześnienie systemu edukacji przeddyplomowej i podyplomowej, z uwzględnieniem w tym procesie wiedzy z dostępnych badań naukowych,
– stymulowanie prowadzenia nowych badań poszerzających wiedzę w zakresie fizjoterapii

Zainteresowania i hobby:
– żeglarstwo

Kontakt e-mail: zbigniew.wronski@kif.info.pl