Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

mgr rehabilitacji ruchowej,
doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji,
doktor habilitowany nauk medycznych,
specjalista fizjoterapii

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Obszar działań w KRF:

 • koordynacja prac Krajowej Rady Fizjoterapeutów, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów,
 • mianowanie przewodniczących i członków zespołów tematycznych Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
 • nadzór nad pracą Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • dbanie o warunki dla działania Sądu Dyscyplinarnego KIF, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIF, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIF i jego zastępców oraz Komisji Rewizyjnej KIF.
 • reprezentowanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji państwowych).

Zainteresowania zawodowe:

 • neurologia odtwórcza,
 • antropologia,
 • kinezjologia

Hobby:

 • gotowanie (także z przymusu),
 • kolarstwo szosowe,
 • narciarstwo zjazdowe,
 • literatura piękna

Kontakt e-mail: maciej.krawczyk@kif.info.pl

Paweł Adamkiewicz

Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych

Magister fizjoterapii

Obszar działań w KRF:

 • promocja polskiej fizjoterapii,
 • promocja i rozwój prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych,
 • opracowywanie projektów z zakresu fizjoprofilaktyki i współpraca w tej kwestii z instytucjami państwowymi i pozarządowymi;

Kontakt e-mail: pawel.adamkiewicz@kif.info.pl

Jacek Koszela

Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej

Technik fizjoterapii

Obszar działań w KRF:

 • kontakty z placówkami uzdrowiskowymi,
 • proponowanie i opracowywanie zmian systemowych i projektów aktów prawnych, dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego,
 • monitorowanie i proponowanie rozwiązań w organizacji pracy w lecznictwie uzdrowiskowym,
 • udział w opracowywaniu planów reorganizacji i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie dotyczącym fizjoterapii,
 • organizacja i bezpieczeństwo pracy fizjoterapeutów, zespołów fizjoterapeutycznych w zakładach leczniczych i innych placówkach zatrudniających fizjoterapeutów,
 • kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami pacjentów,
 • koordynowanie działań Krajowej Rady Fizjoterapeutów w poszczególnych województwach,
 • prowadzenie działań integrujących środowisko polskich fizjoterapeutów;

Zainteresowania i hobby:

 • koszykówka,
 • morsowanie,
 • sporty motorowodne.

Kontakt e-mail: jacek.koszela@kif.info.pl

Tomasz Niewiadomski

Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych

Magister fizjoterapii, specjalista fizjoterapii

Obszar działań w KRF:

 • proponowanie i opracowywanie zmian do istniejących aktów prawnych, mających zastosowanie do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii realizowanych ze środków publicznych,
 • monitorowanie dostępności do świadczeń gwarantowanych,
 • monitorowanie problemów placówek finansowanych ze środków publicznych,
 • opracowywanie wytycznych dla fizjoterapii w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych ze środków publicznych,
 • koordynowanie współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładem Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • konsultacje dokumentów programowych funduszy europejskich w zakresie fizjoterapii,
 • analizowanie możliwości wykorzystania funduszy europejskich na działania związane z rozwojem fizjoterapii;

Zainteresowania:

 • sport

Kontakt e-mail: tomasz.niewiadomski@kif.info.pl

Ernest Wiśniewski

Wiceprezes KRF ds. rozwoju, kontaktów międzynarodowych i zarządzania finansami

Magister fizjoterapii (AWF Warszawa), instruktor OMT, absolwent studiów podyplomowych MBA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), absolwent studiów doktoranckich (AWF Warszawa).

Obszar działań w KRF:

 • planowanie i zarządzanie budżetem KIF oraz jej płynnością finansową,
 • Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów,
 • nadzór nad projektami informatyzacyjnymi KIF i planowanie digitalizacji różnych procesów w zakresie fizjoterapii,
 • opracowywanie wytycznych do dokumentacji fizjoterapeutycznej,
 • opracowywanie programów polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia w zakresie fizjoterapii,
 • tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych ze stowarzyszeniami, uczelniami i placówkami edukacyjnymi;

Zainteresowania i hobby:

 • aktywny tryb życia
 • sport (bardziej trenowanie niż oglądanie)​

Kontakt e-mail: ernest.wisniewski@kif.info.pl

Zbigniew Wroński

Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji

Doktor nauk biologicznych, specjalista fizjoterapii

Obszar działań w KRF:

 • unowocześnienie systemu edukacji przeddyplomowej i podyplomowej, z uwzględnieniem w tym procesie wiedzy z dostępnych badań naukowych,
 • stymulowanie prowadzenia nowych badań poszerzających wiedzę w zakresie fizjoterapii,
 • współpraca z uczelniami wyższymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i innymi instytucjami mającymi wpływ na kształcenie fizjoterapeutów,
 • nadzór nad tworzeniem wytycznych, standardów i zaleceń w zakresie fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny,
 • koordynacja działań w zakresie wydawnictw naukowych KIF.

Zainteresowania i hobby:

 • żeglarstwo

Kontakt e-mail: zbigniew.wronski@kif.info.pl