PL

Rzecznik Praw Fizjoterapeutów

7 czerwca 2022 r., podczas pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji samorządu powołano Rzecznika Praw Fizjoterapeutów – Uchwała nr 16/II KRF.

Stanowisko Rzecznika Praw Fizjoterapeutów powierzono dr. Tomaszowi Maickiemu.

Do zadań Rzecznika należy:

 1. występowanie w obronie godności zawodu fizjoterapeuty, dobrego imienia fizjoterapeutów oraz zbiorowych interesów fizjoterapeutów;
 2. wspieranie fizjoterapeutów w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami;
 3. ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów
 4. podejmowanie interwencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie naruszenia praw indywidualnych fizjoterapeutów
 5. monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla godności zawodu fizjoterapeuty.

Wspieranie fizjoterapeutów i udzielanie im pomocy przez Rzecznika może być realizowane w szczególności przez:

 • udzielanie porad w zakresie zadań Rzecznika;
 • organizowanie konsultacji oraz pomocy w przedmiocie ochrony dóbr osobistych, których naruszenie nastąpiło w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;
 • występowanie o wyjaśnienia w przypadku uzyskania informacji o możliwym naruszeniu praw fizjoterapeutów, w szczególności przez pracodawców;
 • pomoc prawną w rozwiązaniu konfliktów powstających w miejscu pracy, w szczególności w zakresie opisu stanowiska, właściwego wynagrodzenia oraz warunków panujących u pracodawcy;
 • czynne wsparcie każdego fizjoterapeuty w przypadku powstania wątpliwości czy godność ta nie została naruszona;
 • występowanie z inicjatywą podjęcia przez KRF uchwał oraz stanowisk.

Dr Tomasz Maicki ukończył Akademię Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, uzyskując dyplom magistra fizjoterapiiW 2015 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, zaś rok później stopień doktora nauk o zdrowiu w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W latach 2006-2007 pracował jako fizjoterapeuta w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. W latach 2007-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na stanowisku fizjoterapeuty, gdzie od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Fizjoterapii oraz kierował fizjoterapią ambulatoryjną. Obecnie pełni funkcje kierownika w podmiocie leczniczym Aktywna-Fizjoterapia w Krakowie, w której odbywają się świadczenia zdrowotne zakontraktowane z NFZ oraz usługi komercyjne. Od 2012 r. zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, a od 2018 r. na stanowisku adiunkta. Autor i współautor licznych artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii oraz recenzent prac w czasopismach naukowych. Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach, traktując je jako formę doskonalenia zawodowego. Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą w ramach kształcenia podyplomowego m.in. kursy koncepcji PNF uzyskując tytuł Międzynarodowego Terapeuty PNF oraz tytuł Asystenta IPNFA. Prowadzi szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów z diagnostyki i terapii w neurologii i ortopedii. Od wielu lat zaangażowany jest w pracę społeczną na rzecz fizjoterapii i systemu ochrony zdrowia jako członek Zarządu PTF Oddziału Małopolskiego. Od 2019 roku pełni funkcję sekretarza Krajowej Rady PTF, od 2020 r. piastuje funkcję Prezesa PTF Oddziału Małopolskiego. Delegat na II Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów, podczas którego pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Zjazdu.

Jeśli chcesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Fizjoterapeutów

Zadzwoń

663-817-580

(w godzinach 10:00-14:00 – poniedziałek, środa, piątek)

Napisz

[email protected]

Fizjoterapeuci dokonujący zgłoszenia proszeni są o podanie numeru prawa wykonywania zawodu (PWZFz).