KOMUNIKAT W SPRAWIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY (PWZFz)

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi niejednoznacznego rozumienia przez świadczeniodawców pojęcia przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) informuję, że przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz.

KOMUNIKAT W SPRAWIE USTAWOWEGO WYMOGU CIĄGŁOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie ustawowego wymogu ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, że trwają obecnie zmiany legislacyjne, mające na celu znowelizowanie przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Celem tych działań będzie wliczanie do przewidzianego w ustawie obowiązku ciągłości stażu w zawodzie fizjoterapeuty czasu wykonywania zawodu fizjoterapeuty bez względu na miejsce jego wykonywania, pod warunkiem wykonywania czynności określonych w art. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Koniec okresu przejściowego: Fizjoterapeuta musi posiadać PWZF

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Z dniem 31 maja 2018 r. kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 505).  Od dnia 1 czerwca 2018 r., żadna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii nie może być zatrudniona lub prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, czyli tym samym nie będzie posiadać prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Rażące łamanie prawa

Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi na rzecz, którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Odpowiedzialność spoczywa także na podmiocie na rzecz, którego fizjoterapeuta ma wykonywać czynności zawodowe: przed zatrudnieniem jest zobowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i posługiwanie się tytułem fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień podlega sankcjom karnym określonym w art. 136 i art. 137 ustawy, czyli karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Uzyskanie PWZF – procedura ustawowa

Ustawa w art. 21 ściśle określa czas trwania procedury przyznania prawa wykonywania zawodu. Od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku Krajowa Rada Fizjoterapeutów ma 3 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. W związku z tym osoby, które mimo licznych informacji i apeli członków KRF nie złożyły wniosku muszą się liczyć z konsekwencją, którą jest brak możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty do czasu uzyskania prawa wykonywania zawodu.   

Z analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) wynika, iż większość czynnych zawodowo fizjoterapeutów złożyła kompletne wnioski przed końcem lutego 2018 r., co oznacza, iż otrzymają oni prawo wykonywania zawodu w wymaganym ustawą terminie.

KIF dokłada wszelkich starań, by bez zbędnej zwłoki i w najkrótszym możliwie terminie wydać dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu także osobom, które złożyły kompletne wnioski po 28 lutego 2018 r.

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów szkoli ekspertów do pilotażu z NFZ

2 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie ekspertów KIF. Fizjoterapeuci poznali wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które zostały przyjęte w formie uchwały przez KRF. To pierwsze z cyklu kilku zaplanowanych spotkań. Szkolenie poprowadzili wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów: Aleksander Lizak i Ernest Wiśniewski.

Minister zapowiedział: będą nowe kierunkowe specjalizacje dla fizjoterapeutów

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział powstanie kierunkowych specjalizacji dla fizjoterapeutów.
Naszym celem jako ministerstwa zdrowia, jest ciągła poprawa opieki nad pacjentem. Wkrótce ten poziom dla chorych po udarach mózgu jeszcze się poprawi. Wprowadzimy specjalizację neurologiczną dla fizjoterapeutów. Ułatwi to pacjentom wybór odpowiedniego specjalisty, który będzie wiedział jak się nim zająć po udarze mózgu. – Minister dodał, że wkrótce powstaną również specjalizacje ortopedyczna, pediatryczna, geriatryczna i kardiologiczna.
To bardzo dobra decyzja zgodna z opinią i rekomendacjami Krajowej Izby Fizjoterapeutów. To pomoże pacjentom w wyborze właściwego profesjonalisty. Warto również podkreślić, iż nieformalnie wielu fizjoterapeutów specjalizuje się konkretnym obszarze – podkreśla Maciek Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Pozytywna decyzja ministerstwa to dla KIF sygnał, że nasz głos jest słuchany przez decydentów, a dla wszystkich fizjoterapeutów to sukces – dodaje Krawczyk.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest partnerem instytucjonalny III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

KIF Partnerem Instytucjonalnym HCC 2018

W dniach 8-10 marca 2018 roku odbędzie trzecia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018), którego Partnerem Instytucjonalnym jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej, pacjentów oraz mediów.

Konferencja priorytety w ochronie zdrowia 2018

W ramach konferencji „Priorytety w służbie zdrowia 2018” odbył się panel pt. Rehabilitacja i fizjoprofilaktyka, czyli niezbędne wsparcie systemu, którego partnerem była Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

O kierunkach zmian rozmawiali eksperci w składzie:

  • Ernest Wiśniewski – wiceprezes KRF,
  • Dominik Dziurda – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Uwe Hallmann – szef sekcji sportowej Szwedzkiego Królewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów,
  • Aleksander Lizak – wiceprezes KRF,
  • Dariusz Nowicki – przedstawiciel Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Remigiusz Rzepka – fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz – pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem debaty była odpowiedź na pytania jak zagospodarować niewykorzystany potencjał fizjoterapii w Polsce oraz jakie kierunki powinna mieć konieczna reforma rehabilitacji. Eksperci zgodzili się, że fizjoterapia zorientowana na cel, który jest mierzony za pomocą obiektywnych wskaźników poprawy stanu pacjenta może być efektywnym narzędziem do zmniejszenia kolejek, poprawy wydolności systemu i zwiększania dostępności do świadczeń.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził decyzję Prezesa NFZ o przeprowadzeniu pilotażu, którego celem jest zbadanie efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej. Jak podkreślił Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, w jednym z paneli, „…zaproponowanie przeprowadzenia pilotażu jest innowacyjnym działaniem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i życzyłby sobie więcej takich inicjatyw. Podjęta próba opisania procedur fizjoterapeutycznych oraz ich parametryzacja przyczyni się do lepszego podziału środków finansowych…”

Dyrektor Dziurda z Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Taryfikacji powiedział, iże również AOTMIT dostrzega potrzebę wprowadzenia i opisania mierników efektywnościowych i jakościowych i jak wskazał – w Agencji toczą się już zaawansowane prace. Uznał, że najważniejszym beneficjentem zmian będzie pacjent, który będzie mógł liczyć na skuteczną i dostosowaną do jego potrzeb rehabilitację.

Eksperci podkreślali, że w krajach, w których najlepiej działa fizjoterapia i rehabilitacja – bardzo duże znaczenie przywiązuje się do stałego monitorowania skuteczności prowadzonych procedur. Podkreślali rolę współpracy lekarza i fizjoterapeuty oraz możliwość samodzielnego prowadzenia terapii przez fizjoterapeutę, który na podstawie lekarskiej diagnozy oraz badania funkcjonalnego jest właściwą osobą do dobrania najbardziej efektywnych procedur.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia…

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…

Święty Jan Paweł II (Watykan, 25 grudnia 1978).

Koleżanki i Koledzy!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam jak najlepszego zdrowia i wytrwałości, abyście mogli jak najlepiej i najdłużej pomagać innym, potrzebującym tego ludziom.
Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech w zbliżające się dni codzienne troski ustąpią radości i miłości.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk
oraz członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów:

Paweł Adamkiewicz, Piotr Anchimiuk, Marek Arabski, Dariusz Banik, Grzegorz Biliński, Marcin Błaszcz, Tomasz Borowski, Arseniusz Burkiewicz, Sławomir Chomiak, Barbara Cyran-Grzebyk, Dariusz Czaprowski, Jolanta Darowska-Olszewska, Łukasz Dobrakowski, Małgorzata Domagalska-Szopa, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Wojciech Górecki, Monika Grygorowicz, Tomasz Halski, Piotr Harasymowicz, Elżbieta Juszczak, Marek Kiljański, Janusz Kossowski, Jacek Koszela, Tomasz Krasowski, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Anna Krawczyńska, Aleksander Lizak, Mateusz Łakomski, Mariusz Machniak, Tomasz Maciążek, Małgorzata Marjańska, Krzysztof Mirecki, Andrzej Myśliwiec, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Niewiadomski, Roman Olejniczak, Jakub Pawłowski, Marta Podhorecka, Dariusz Potrzyszcz, Anna Pyszora, Marek Rajkiewicz, Ewa Rakowicz, Natalia Rogaczewska, Marek Sewastianik, Dominik Sitarski, Renata Skalska-Izdebska, Miłosz Smoliński, Rafał Sowiński vel Sawa, Marcel Stasierski, Krzysztof Szarejko, Jan Szczegielniak, Piotr Szczepański, Dorota Szymańska, Sebastian Szyper, Jakub Taradaj, Filip Windak, Ernest Wiśniewski, Robert Włodarczyk, Dalia Woźnica, Zbigniew Wroński, Agata Wróblewska, Katarzyna Zajkiewicz, Jacek Zieliński, Grzegorz Zyzek

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?