Praca w warunkach szczególnych – emerytury pomostowe i rekompensaty dla fizjoterapeutów.

W związku z napływającymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów informacjami dotyczącymi luki prawnej w zakresie nieuwzględniania w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz jako pracy w warunkach szczególnych, a w konsekwencji pozbawienie fizjoterapeutów pracujących przy takich urządzeniach prawa do emerytury wcześniejszej (pomostowej) oraz w przyszłości do rekompensat, Prezes KRF zwrócił się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o usunięcie tej luki.

Pismo dr hab. n. med. Macieja Krawczyka – Prezesa KRF do Pani Marleny Maląg – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

WUM i KIF będą współpracować na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów

3 sierpnia 2021 r. prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów podpisali list intencyjny dotyczący woli współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów. Porozumienie zakłada działania w obszarach obejmujących fizjoterapię m. in. w kardiologii, chirurgii, pulmonologii, pediatrii i onkologii. W spotkaniu uczestniczył również dr Zbigniew Wroński, wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.

Inicjatywa podpisania dokumentu wyszła ze strony dziekana Wydziału Medycznego WUM dr. hab. n. med. Dariusza Białoszewskiego, prof. WUM oraz prof. Macieja Krawczyka, Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Zmiana zarządzenia dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych

W dniu 2 sierpnia 2021 r. opublikowano Zarządzenie nr 138/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1382021dsoz,7401.html.

Najważniejsze zmiany obejmują zniesienie obowiązkowego podpisu dla świadczeń fizjoterapeutycznych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, wprowadzenie obowiązkowej wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, a także zmiany terminów składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji.

Podkreślenia wymaga, że Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie nie uwzględnił apeli Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczących wzrostu wag punktowych produktów rozliczeniowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w tym również fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej), które są niewystarczające i nie pozwalają pokryć ponoszonych przez świadczeniodawców rosnących kosztów.

Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany obejmują:

 1. Dokumentacja w ambulatorium bez podpisu pacjenta

Znosi się obowiązek składania przez pacjentów podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczeniach realizowanych w oddziałach dziennych, co jest dobrą zmianą, o którą KRF apelowała od dłuższego czasu. Natomiast, mając na względzie powszechny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, za kuriozalne należy uznać pozostawienie wymogu uzyskania podpisu świadczeniobiorcy, jego opiekuna prawnego lub faktycznego w  rehabilitacji domowej.

 1. Obowiązkowa wizyta fizjoterapeutyczna na początku i na końcu cyklu

Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, co jest zgodne z postulatami KRF, ponieważ pozwala to ocenić postępy pacjenta oraz jest miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.

 1. Przedłużenie rehabilitacji zgłaszane na 7 dni roboczych przed końcem

To zmiana istotna dla świadczeniodawców: wnioski o przedłużanie rehabilitacji mają być przekazywane do OW NFZ nie później niż 7 dni roboczych przed końcem czasu trwania rehabilitacji. Do tej pory okres ten wynosił 7 dni kalendarzowych.

 1. Uwolnienie świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej po zabiegowej w warunkach stacjonarnych

Po zmianach, możliwość kwalifikacji do grupy JGP po operacji zostaje rozszerzona. Dotychczas była zarezerwowana tylko dla pacjentów po realizacji świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne.

 1. Zmiana taryfy świadczeń dla chorych ze śpiączką

Dostosowano taryfę świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) (nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1n do zarządzenia).

KIF z aprobatą przyjmuje kierunek zmian w taryfikacji i oczekuje na podobne zmiany w pozostałych zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Uwagi KRF zgłaszane w toku konsultacji do projektu

107.2021.DB.1 _NFZ_uwagi do zarzadzenia_reh_lecznicza_pismo

Zjazd nie został odwołany!

Informacje mówiące o odwołaniu II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów są nieprawdziwe i mają na celu dezinformację.

Obecnie została przedstawiona propozycja uchwały dotycząca terminu II Zjazdu w związku z rozwojem sytuacji pandemicznej i w oparciu o następujące racjonalne argumenty:

 • czwarta fala pandemii przewidywana jest na sierpień/wrzesień 2021 roku, czyli na moment zjazdu;
 • na całym świecie rośnie liczba zarażonych odmianą „Delta” koronawirusa, która wykazuje nadzwyczajną łatwość transmisji. Podczas wakacji wiele osób podróżuje, co w znacznym stopniu zwiększa i ułatwia rozprzestrzeniania się wirusa. Wielu uczestników Zjazdu, jak również osób z obsługi, na przełomie sierpnia i września wróci właśnie z wakacji, w tym z zagranicznych wyjazdów;
 • niski poziom zaszczepienia w naszym środowisku (ok. 60 proc., a więc znacznie mniej w stosunku do lekarzy czy pozostałych zawodów medycznych, które osiągnęły wskaźnik powyżej 90 proc.);
 • szczególną odpowiedzialność fizjoterapeutów jako medycznego zawodu zaufania publicznego, którego celem jest szczególna dbałość o zdrowie publiczne;
 • doświadczenie innych samorządów zawodów medycznych (pielęgniarek i położnych, lekarzy, farmaceutów) z przeprowadzeniem zjazdów wyborczych i sprawozdawczych, które przełożyły zjazdy i wybory delegatów;
 • oraz opinie MZ i GIS, które jednoznacznie wskazują na władze KIF jako podmiot, który ponosi wszystkie skutki (w tym także karne) organizacji II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów (dalej: „KZF”) w dniach 3-5 września 2021 r. w formie stacjonarnej;

Propozycja taka jest zgodna z prawem i opiera się wyłącznie na podstawach merytorycznych i prawnych. Warto podkreślić, iż przeprowadziliśmy wybory na delegatów, bo sytuacja pandemiczna na to pozwalała. Ponadto ustawodawca (ustawa z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu) wprowadził do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty art. 74a, który dopuszcza możliwość wydłużenia czasu działania organów samorządu fizjoterapeutów, ale nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pełny tekst ww. ustawy jest dostępny tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001493/O/D20201493.pdf, zaś do zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty odnosi się w szczególności art. 14.

Podkreślamy też, że podejmowane kroki i rozważane przeniesienie terminu KZF w żaden sposób nie wiążą się z anulowaniem wyboru delegatów. Jeżeli KRF uzna, że w obecnej sytuacji lepiej jest przenieść termin Zjazdu, zapewniamy, że jak tylko sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się zostanie przedstawiony nowy harmonogram i termin KZF.

Pragniemy podkreślić aspekt moralny naszej decyzji. Kierując się podstawowym poczuciem odpowiedzialności, nie chcemy i nie możemy narażać kilkuset osób (nie tylko uczestników i zaproszonych gości, ale obsługi technicznej, hotelowej, itd.) na zarażanie śmiertelną w niektórych przypadkach chorobą. Ryzyko transmisji jest bardzo duże, prognozy niestety nie nastrajają pozytywnie. Jako przedstawiciele zawodu medycznego zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kondycja i zdrowie osób, które wspierają pacjentów w walce z chorobą. Bez komentarza zostawiamy argumenty pozamerytoryczne i apele o dalsze „hejtowanie” w oparciu o domniemany strach obecnych władz.

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Szkolenie jest szczególnie rekomendowane i przydatne dla fizjoterapeutów pracujących w szpitalach.

Do udziału w realizowanych przez Centrum szkoleniach zachęcamy szczególnie w kontekście pozyskania wiedzy z zakresu wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu P1. Przypominamy, że obowiązek zapewnienia wymiany danych zawartych w EDM wszedł w życie 1 lipca 2021 r.

Aktualny Harmonogram szkoleń dla POZ-ów oraz AOS-ów obejmujący II i III kw. 2021 r. dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu.

Przypominamy również, że 1 czerwca ruszyła VII tura rejestracji dla szpitali, której zakończenie przewidziane jest na 31.08.2021 r. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenia w dalszym ciągu prowadzone są wyłącznie w formie on-line.

Zgodnie z regulaminem, przypominamy, że jeden podmiot leczniczy może uczestniczyć w szkoleniu w ramach Projektu wyłącznie jeden raz.

Zapraszamy do rejestracji https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin.

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt:

*Uwaga: infolinia czynna godzinach 8:00-15:00.

Szkolenia realizowane są w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

Projekt zarządzenia dotyczącego zmian w realizacji świadczeń rehabilitacyjnych

Projekt obejmuje zniesienie obowiązkowego podpisu dla świadczeń fizjoterapii w ambulatorium, wprowadzenie obowiązkowej wizyty fizjoterapeutycznej na początku i końcu cyklu, a także zmienia terminy składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Link: Projekty zarządzeń / Zarządzenia Prezesa / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Proponowane zmiany:

 1. Dokumentacja w ambulatorium bez podpisu pacjenta

Projekt przewiduje zniesienie obowiązku składania przez świadczeniobiorców podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczeniach realizowanych w oddziałach dziennych. Ze względu na to, że utrzymano obowiązek uzyskania podpisu pacjenta w rehabilitacji domowej, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgłosi kolejny raz propozycję zastosowania jednolitego rozwiązania w tym zakresie także w fizjoterapii domowej.

 1. Obowiązkowa wizyta fizjoterapeutyczna na początku i końcu cyklu

Kolejna proponowana zmiana zmienia dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 9.

Obecne brzmienie:

„9. Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta uzna, że nieprzeprowadzenie tej wizyty nie wpłynie na prawidłowość udzielonego świadczenia.”

Propozycja nowej treści:

„9. Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów.”

KIF wielokrotnie postulowała wprowadzenie takiego obowiązku. Pozwala to ocenić postępy pacjenta oraz jest miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.

 1. Przedłużenie rehabilitacji zgłaszane na 7 dni roboczych przed końcem

To zmiana istotna dla świadczeniodawców: wnioski o przedłużanie rehabilitacji mają być przekazywane do OW NFZ nie później niż 7 dni roboczych przed końcem czasu trwania rehabilitacji. Obecnie jest to 7 dni kalendarzowych.

 1. Zmiana taryfy świadczeń dla chorych ze śpiączką

Projekt dostosowuje taryfę świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

KIF z aprobatą przyjmuje kierunek zmian w taryfikacji i oczekuje na podobne zmiany w pozostałych zakresach świadczeń w rehabilitacji leczniczej.

Nowe przepisy będą stosowane do rozliczania świadczeń od dnia 1 września 2021 r., a ich wejście w życie nastąpi 30 dni od dnia podpisania zarządzenia

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu można przekazać w terminie 14 dni od dnia publikacji projektu zarządzenia na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem REH.

Poniżej prezentujemy odpowiedź NFZ dot. utrzymania obowiązku uzyskania podpisu pacjenta w rehabilitacji domowej.

pismoNFZ