Panel dyskusyjny World Physiotherapy „Izby terapeutów – międzynarodowa wymiana doświadczeń” z udziałem KIF.

Niemcy są państwem z najliczniejszą w Europie grupą fizjoterapeutów. Osób wykonujących ten zawód jest tam już ponad 200 tysięcy, a mimo to fizjoterapeuci za naszą zachodnią granicą zmagają się z szeregiem wyzwań. Główne tematy, które są aktualnie szeroko dyskutowane to m. in. potrzeba reformy procesu kształcenia fizjoterapeutów, zwiększenie samodzielności zawodowej czy rozwój kompetencji. W Niemczech już od lat trwa także dyskusja na temat reorganizacji istniejących stowarzyszeń i utworzenia izby, a więc samorządu zawodowego, który reprezentowałby wszystkich bez wyjątku fizjoterapeutów. Zdania na ten temat są podzielone, a intensywne rozmowy toczą się na różnych szczeblach.

Podczas odbywających się w dniach 24-26 marca br. targów branżowych Therapie Leipzig, jednych z największych targów rehabilitacyjnych w Niemczech, World Physiotherapy zorganizowała specjalny panel dyskusyjny „Izby terapeutów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”, którego celem była wymiana opinii i doświadczeń związanych z regulacją zawodu fizjoterapeuty i funkcjonowaniem izb zawodowych w Niemczech, Austrii i Polsce. Dyskusję moderowała Birgit Müller-Winkler, senior professional adviser (World Physiotherapy) a pośród zaproszonych prelegentek znalazły się:

 • Ute Repschläger, przewodnicząca stowarzyszenia niezależnych fizjoterapeutów (IFK-Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten);
 • Gabriele Hanne-Behnke, przedstawicielka największego niemieckiego stowarzyszenia fizjoterapeutów Physio Deutschland (ZVK-Deutscher Verband für Physiotherapie);
 • Sylvia Harms, przewodnicząca stowarzyszenia na rzecz utworzenia izby (Initiative Therapeutenkammer);
 • Constance Schlegl, prezes największego austriackiego stowarzyszenia fizjoterapeutów (Physio Austria)
 • Weronika Krzepkowska, przedstawicielka Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Po krótkim wprowadzeniu do tematu dyskusji jako pierwsza zabrała głos przedstawicielka KIF. Weronika Krzepkowska opisała drogę prowadzącą do powstania KIF, a nastepnie odpowiedziała na liczne pytania dotyczące funkcjonowania samorządu w Polsce, sytuacji widzianej z perspektywy fizjoterapeutów i pacjentów czy głosów wsparcia i krytyki. Constance Schlegl opowiadała o aktualnej sytuacji w Austrii, niedawno utworzonym krajowym rejestrze terapeutów, a także o argumentach za i przeciw powołaniu izby. Na temat konieczności powołania izby w Niemczech, zmianach i korzyściach dla pacjentów wypowiadała się Sylvia Harms. Krytyczne stanowisko przedstawiła natomiast Ute Repschläger, podkreślając różnorodność problemów oraz potrzeb fizjoterapeutów w Niemczech. Jako ostatnia głos zabrała Gabriele Hanne-Behnke, podkreślając zasadność utworzenia izby i pozytywnych skutków dla rozwoju zawodu fizjoterapeuty oraz opieki nad pacjentem. Panel zwieńczyła sesja pytań i odpowiedzi od słuchaczy.

Jest nam niezmiernie miło, że KIF miała okazję po raz kolejny być przykładem dobrej praktyki na arenie międzynarodowej. Będziemy śledzili dalsze działania naszych koleżanek i kolegów w Niemczech i trzymamy kciuki za pozytywne zmiany.

Dowiedz się więcej na temat zawodu fizjoterapeuty w Niemczech: https://world.physio/membership/germany

Dowiedz się więcej na temat zawodu fizjoterapeuty w Austrii: https://world.physio/membership/austria

Zniesienie obostrzeń od 28 marca 2022 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 679), dalej jako „rozporządzenie”, uchylono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), dalej jako „rozporządzenie uchylane”. W związku z tym zniesiona została zdecydowana część obostrzeń. Zdecydowano się na utrzymanie dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących:

 • kontynuacji rehabilitacji leczniczej przerwanej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, realizowanej w warunkach stacjonarnych (§ 4 rozporządzenia);
 • nakazu zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz w aptekach, do dnia 31 sierpnia 2022 r. (§ 7 rozporządzenia).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 marca 2022 r.

W związku z powyższym zniesiono przewidziany w rozporządzeniu uchylanym obowiązek polegający na przedstawieniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia m.in.:

 • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym;
 • turnusów rehabilitacyjnych;
 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych (§ 11, § 13 rozporządzenia uchylanego).

Profesor Marian Zembala, wybitny kardiochirurg i przyjaciel fizjoterapeutów, nie żyje

Z prawdziwym żalem żegnamy wybitnego człowieka Pana Profesora Mariana Zembalę. Odszedł wyjątkowy dla świata medycyny człowiek: wyśmienity kardiochirurg, który merytorykę łączył z unikatowym, opartym na empatii podejściu do pacjentów. Minister Zdrowia, który miał wizję i któremu „system” nigdy nie przysłaniał spraw i potrzeb człowieka.

Był Przyjacielem Fizjoterapeutów. To dzięki jego wsparciu powstała Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, której był współautorem. Dopingował tworzenie i rozwój naszego samorządu: Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Będzie nam bardzo brakowało jego mądrego, wyważonego spojrzenia na rozwój fizjoterapii kardiologicznej. Panie Profesorze, na zawsze zostaną z nami Pana słowa: „Służba bliźnim – nie tylko w medycynie, ale w każdym działaniu – jest potrzebą chwili”.

Zdjęcie: Newsweek

W Kielcach otwarto kolejne Biuro Terenowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów

8 marca 2022 r. uroczyście otwarto Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Tego dnia można było odwiedzić nowo powstałe biuro samorządu fizjoterapeutów. Dzień otwarty uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego oraz Wiceprezes Paweł Adamkiewicz, odpowiedzialny w KIF za promocję zawodu i gabinety prywatne. Każdy przybyły gość mógł porozmawiać, zadać pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami spotkania. Na przybyłych gości czekały gadżety KIF, broszury oraz biuletyny, a także słodki poczęstunek.

Placówkę można odwiedzać codziennie – w każdy poniedziałek zapraszamy w godz. 14-18, zaś w pozostałe dni tygodnia w godz. 8-12.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z biura w Kielcach

Kurs polskiego języka migowego (PJM) dostępny dla fizjoterapeutów

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Zachęcamy do skorzystania z ww. kursu fizjoterapeutów, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami głuchymi i prowadzić z nimi rehabilitację.

Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby, które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formule online przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest też bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 1000,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie mazowieckim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 100,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a fizjoterapeuci mają taki kontakt bardzo często.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.

Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 30.04.2022 r., ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS służy pomocą w wypełnieniu wniosku, który załączamy poniżej.

Wniosek o dofinansowanie kursu PJM

Prawo do świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń fizjoterapii, osób opuszczających Ukrainę w związku z działaniami wojennymi

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w art. 37 wprowadza uprawnienie dla obywateli Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy, do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Świadczenia są udzielane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustawa weszła w życie z mocą wsteczną tj. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. W tej sytuacji ustawa obejmuje również świadczenia zdrowotne udzielone wskazanym w ustawie osobom także przed jej wejściem w życie, tj. od 24 lutego 2022 r., które podlegałyby rozliczeniu (art. 116).

Poniżej link do treści ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

Szerzej na ten temat w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Pismo MZ


Медича допомога, у тому числі фізіотерапевтична, для осіб, які виїжджають з України внаслідок бойових дій.

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) у art. 37 запроваджує право громадянам України, перебування яких вважається законним, на медичну допомогу, що надається на території Польщі, у тому числі медичні послуги на умовах і в обсязі осіб, на які поширюється дія обов’язкове або добровільне медичне страхування, за винятком санаторно-курортного лікування або санаторно-курортної реабілітації, а також прийому лікарських засобів, які видаються людям за програмами медичної політики Міністра охорони здоров’я. Надання послуг здійснюється на підставі договорів про надання медичних послуг а через аптеки – на підставі договорів на виконання рецептів, укладених з Національним фондом здоров’я. Витрати на медичні послуги оплачуються з постачальниками послуг та аптеками Національним фондом охорони здоров’я, котрі фінансуються за рахунок цільової субсидії з державного бюджету у частині, котра розпоряджається Міністром охорони здоров’я.

Закон набуває чинності з заднім числом, тобто з 24 лютого 2022 року. У цій ситуації закон також охоплює медичні послуги, які надаються особам, зазначеним у законі, також до набрання ним чинності, тобто з 24 лютого 2022 року, які підлягали б розрахунку (art. 116).

Нижче наведено посилання до тексту закону:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

Крім того, нижче посилання до змісту повідомлення Національного фонду охорони здоров’я, яке всебічно стосується тематики:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Нижче наведено посилання до веб-сайту з інформаціями про медичну допомогу:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy