PL

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz.

Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.

Dodatkowo informujemy, że w obecnym stanie prawnym w przypadku rozpoczęcia po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii i uzyskania tytułu zawodowego magistra, do dyplomu należy dołączyć świadectwo złożenia PEF.  Z uwagi, iż trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów w tym zakresie (wykreślenie obowiązku składania PEF) rekomendujemy, aby do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia (podpisania ustawy przez Prezydenta RP) osoby posiadające ww. dyplom wstrzymały się ze składaniem wniosków o uzyskanie PWZFz. Na dzień dzisiejszy brak przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu dotyczącego PEF stanowi brak formalny skutkujący niemożnością pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  W momencie, kiedy stan prawny zostanie uregulowany, niezwłocznie o tym fakcie Państwa poinformujemy.

Liczymy na Państwa zrozumienie i jak tylko kwestie formalne zostaną rozstrzygnięte dołożymy wszelkich starań, aby Państwo uzyskali PWZFz bez zbędnej zwłoki.

Artykuły w Centrum Pomocy:

NEWSLETTER