Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

27 września 2021 roku została podpisana deklaracja powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP). Celem powołania Porozumienia jest stworzenie przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń, a także zapewnienie współdziałania samorządów zawodowych w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów. Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest członkiem OPSZZP. 23 listopada 2022 r. Krajowa Rada Radców Prawnych objęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania.  

25 stycznia 2023 r o godz. 12.00. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie OPSZZP.

Posiedzenie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Włodzimierz Chróścik przedstawiając plan pracy Porozumienia na najbliższe tygodnie, po czym spotkanie kontynuowała Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP.

Podsumowanie najważniejszych tematów:

 • Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła pracę nad stworzeniem strony internetowej OPSZZP. Strona ma być gotowa na początku marca br. Każdy Samorząd będzie mógł prezentować aktualne inicjatywy i opisywać swoje działania, można tam będzie zamieszczać m.in. statystyki dotyczące poszczególnych Samorządów oraz stanowiska podjęte przez Porozumienie,
 • KIRP przygotowała 3 projekty papieru firmowego OPSZZP,
 • Dyskutowano nad terminem i formułą Pikniku Porozumienia w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego. Zdecydowano, że wydarzenie w 2023 r. powinno odbyć się również we wrześniu (tak, jak w zeszłym roku). Dyskutowano również nad formułą Pikniku Porozumienia – czy będzie to jedno ogólnopolskie wydarzenie, czy kilka równoległych w poszczególnych regionach kraju,
 • Przedstawiciel Izby Architektów RP przedstawił stanowisko w sprawie ponownego podjęcia prac nad ustawą o zawodzie architekta. Przedstawiciele Porozumienia będą kontynuować rozmowy na ten temat na kolejnych posiedzeniach,
 • Przedstawiciel Izby Architektów RP zainicjował temat rozpowszechnienia zbiórki pieniężnej na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Miejski Szpital w Izium był największą placówką medyczną obwodzie charkowskim, został zniszczony przez wojska rosyjskie, obecnie pracuje na 10 proc. możliwości. Padła prośba o rozpowszechnianie na facebooku tej inicjatywy o poniższej treści: „Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2 pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące”.

Spotkanie z Wojciechem Perczakiem, Wicewojewodą Lubuskim

W czwartek 19 stycznia 2023 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Wojciechem Perczakiem, Wicewojewodą Lubuskim.

W związku z intensywnym rozwojem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jednym z priorytetów środowiska zawodowego jest chęć i potrzeba stałego kontaktu z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządów terytorialnych. Pozwala to na spojrzenie na sprawy ochrony zdrowia z bliższej, lokalnej perspektywy.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • dr Tomasz Dybek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
 • Bożena Chudak, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim,
 • dr Janusz Doś, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii,
 • Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania
 • Bartłomiej Borowiec, Koordynator KRF dla województwa lubuskiego,
 • Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu KIF

W czasie spotkania omówione zostały tematy dotyczące:

 • pozycji fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym,
 • współpracy fizjoterapeutów z innym zawodami w ramach zespołów medycznych,
 • wyzwań, jakie stoją przed fizjoterapią,
 • kwestii urealnienia wycen.

Zwrócono uwagę na to, że dzięki odpowiednio wdrożonej fizjoterapii pacjent szybciej opuszcza szpital po operacji czy zabiegu. Fizjoterapia przyspiesza przywracanie częściowej lub całkowitej sprawności.

Jesteśmy przekonani, że współpraca i wymiana doświadczeń będą miały korzystny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w województwie lubuskim i na realizację zadań w zakresie edukacji prozdrowotnej wśród lokalnej społeczności.

Drugi fizjoterapeuta uhonorowany nagrodą „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” !

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 1 grudnia 2022 roku, mgr Michał Jarosław Stanek (PWZFz 7492), został uhonorowany przez ministra Adama Niedzielskiego, odznaką:

„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”.

To drugi fizjoterapeuta, który otrzymał tę zaszczytną nagrodę w 2022 roku.

Pan Michał Jarosław Stanek jest fizjoterapeutą z ponad 30 letnim stażem zawodowym.  W 1992 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, wydział Rehabilitacji Ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Od początku swojej kariery związany zawodowo z  Centrum Medycznym „ Zdrowie” w Kielcach, w którym pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. rehabilitacji, gdzie zainicjował i wciąż prowadzi wizyty patronażowe fizjoterapeuty dla najmłodszych pacjentów. Doświadczenie i wiedzę zdobywał również w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.

W 1996 roku uzyskał  I stopień , a w 2003 –  II stopień , specjalizacji z rehabilitacji ruchowej.

Wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach, współorganizował Ośrodek Wczesnej Interwencji – pierwszą taką  placówkę rehabilitacyjną dla dzieci w województwie świętokrzyskim. Od 2004 roku realizowane są tam kompleksowe świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 0-7 lat, zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i z niepełnosprawnością intelektualną.

 Ponadto ukończył wiele kursów specjalistycznych, głównie z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, m.in.: 

–  NDT- Bobath, Prechtl, Mc Kenzie, PNF, SI, analiza chodu w pediatrii, trójpłaszczyznowa manualna  terapia wad stóp.

Wciąż dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z kolejnymi pokoleniami fizjoterapeutów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2002 roku jest wykładowcą na kierunku fizjoterapii.

W swojej pracy, jak sam twierdzi, kieruje się dobrem pacjenta, zdobywając zaufanie dzieci i ich rodziców.

 

Prosimy przyjąć nasze serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów zawodowych.

Dziękujemy za Pana wspaniały dorobek i zaangażowanie w pracy – zarówno z pacjentami, jak i młodymi, przyszłymi fizjoterapeutami.

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Celem wypełnienia obowiązku statystycznego należy wypełnić sprawozdania:

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w sprawozdaniu należy wykazać właściciela/właścicieli praktyki i ewentualne osoby z innych zawodów medycznych, które są zatrudnione w danej praktyce. Osoby wykazane w sprawozdaniu powinny być ujęte w kolumnie 1 oraz jeśli dana praktyka jest ich głównym miejscem pracy również w kolumnie 4.

Fizjoterapeuci ujęci są w wierszu 20.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to: Kadra medyczna.

Dane należy przekazać jednorazowo do 10 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022.

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową posiada tytuł specjalisty fizjoterapii i praktyka jest jego głównym miejscem pracy.

Fizjoterapeutów dotyczy wiersz 06 w dziale 7: Inni specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to: Kadra medyczna.

Dane należy przekazać raz w roku do 10 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej– wypełnia się je, jeśli praktyka zawodowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ).

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8: Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:

 • Kadra medyczna;
 • Profilaktyka zdrowotna;
 • Zachorowania, problemy zdrowotne;
 • Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Dane należy przekazać jednorazowo do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Wszelkie problemy techniczne napotkane podczas logowania bądź wypełniania wniosku, należy zgłaszać bezpośrednio do CEZ telefonicznie pod numerami:

+48 501 369 856,

+48 512 833 158,

+48 501 370 599,

+48 501 369 795

(w dni robocze w godzinach 8-16).

W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemyit/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88631

Krajowa Izba Fizjoterapeutów odstąpiła od członkostwa w World Physiotherapy

Z dniem 31 grudnia 2022 roku, Krajowa Izba Fizjoterapeutów odstąpiła od członkostwa w Światowej Konfederacji Fizjoterapii – World Physiotherapy. Uchwałę stanowiącą o nieprzedłużaniu trzyletniego członkostwa KIF na 2023 rok, poddano pod głosowanie na posiedzeniu KRF w listopadzie 2022 roku. Rezygnacja została złożona zgodnie z zapisami artykułu 15.1 konstytucji World Physiotherapy, a z jej pełną treścią można zapoznać się poniżej. Pod listem znajduje się także wcześniejsza korespondencja mailowa w tej sprawie.

Letter for the attention of World Physiotherapy

 

korespondencja KIF_WP

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewniła także World Physiotherapy, że jest otwarta na partnerską formę współpracy i pozostaje do dyspozycji jako rzetelne źródło informacji na temat fizjoterapii w Polsce. Jednocześnie chcemy podkreślić, że pracujemy nad rozszerzaniem kontaktów z innymi izbami i organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów w Europie, m.in. z izbą we Francji, Włoszech czy organizacjami w Niemczech. Wspólnie dzielimy się doświadczeniami i szukamy nowych pomysłów na współpracę oraz promocję dorobku polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej.

Spotkanie Prezesa KRF z Prezes KRDL

3 stycznia 2023 roku Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr. Tomasz Dybek spotkał się w biurze KIF z nowo wybraną Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Moniką Pintal-Ślimak. Prezes KRF złożył gratulacje i wyrazy uznania życząc realizacji zaplanowanych celów, powodzenia w działalności integrującej środowisko diagnostów i umacnianiu pozycji KIDL. Prezes KRF zadeklarował gotowość do współpracy ze strony samorządu fizjoterapeutów.