NFZ wydłuża możliwość ubiegania się o rehabilitację z 6 miesięcy do 12 miesięcy

Na mocy Zarządzenia Nr 172/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian w ramach Programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz Programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.

W zakresie pierwszego Programu wskazano, że mogą do niego przystąpić pacjenci do 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Więcej zmian wprowadzono do Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne:

1) rozszerzono go o możliwość realizacji Programu w ośrodkach / oddziałach dziennych;

2) wydłużono możliwość ubiegania się o objęcie Programem z 6 do 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 wraz ze zdefiniowaniem pojęcia “zakończenie leczenia COVID19”;

3) określono czas trwania Programu (ustalono go na 2 do 6 tygodni),

4) w obszarze Zakres świadczenia wskazano, że Program obejmuje:

 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową,
 • nałożono obowiązek prowadzenia wizyty terapeutycznej:
  • u świadczeniobiorców, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: 2 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy”),
  • u świadczeniobiorców, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “nie więcej niż 3 razy”),
 • obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

W zakresie Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe dokonano zmian w części „Zakres świadczenia”, gdzie wskazano, że Program obejmuje:

1) jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową;

2) obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 19 października 2021 r. i mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 15 października 2021 r.

Niestety, kolejny raz proponowana przez NFZ odsłona programu fizjoterapii post-covid, nie jest zgodna z programem, który Krajowa Izba Fizjoterapeutów stworzyła i przekazała do Ministerstwa Zdrowia na początku grudnia 2020 r. Opracowany, przez powołany przez KIF zespół ekspertów, w oparciu o doniesienia naukowe, program fizjoterapii pocovidowej w części ambulatoryjnej zakładał wyodrębnienie dwóch programów, zróżnicowanych w zależności od klinicznego stanu pacjenta ocenianego w skali mMRC (modified Medical Research Council):

1) program podstawowy dla pacjentów, u których wystąpiło nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥1, obejmujący:

 1. jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. jedną wizytę terapeutyczną,
 3. jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzaną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

2) program rozszerzony dla pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥2, obejmujący:

 1. wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Ponadto, w dalszym ciągu konstrukcja programu fizjoterapii pocovidowej ambulatoryjnej i domowej finansowanego ze środków publicznych nie zapewnia powszechności, czyli:

 • łatwego dostępu bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem,
 • możliwości rozszerzenia realizacji przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta”, co pozwoliłoby zapewnić „deklarowaną powszechność”.

Zmiany w organach KIF

Nastąpiły zmiany w Sądzie Dyscyplinarnym i Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym

Z dniem 24 września 2021 r. wygasł mandat członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Rafała Trąbki wskutek złożonej przez niego rezygnacji. Jako powód zrzeczenia się mandatu zostało wskazane: „inne obowiązki służbowe kolidują ze sobą co znacząco utrudnia wykonywanie ich wszystkich ze starannością, którą od siebie wymagam” (pisownia oryginalna).

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. W związku z faktem, że do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpływają dopiero pierwsze sprawy (obecnie wyznaczone są terminy rozpraw w 3 pierwszych sprawach, które wpłynęły do WSD) i Pan Rafał Trąbka nie był przewidziany w żadnym składzie orzekającym rezygnacja ta nie wpłynie znacząco na pracę tego organu.

Z funkcji członka Sądu Dyscyplinarnego zrezygnowała Katarzyna Skumiał z powodów zdrowotnych. Jej mandat wygasł z dniem 30 lipca 2020 r.

rezygnacja z WSD RT

W co grają z wycenami fizjoterapii?

Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zmianie terminu wejścia w życie Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzającego zmiany w wycenie świadczeń rehabilitacyjnych, które budziło i nadal budzi wiele emocji (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1552021dsoz,7415.html)

Od samego początku wątpliwości wzbudzał skandaliczny tryb wprowadzania zmian w wycenach świadczeń fizjoterapeutycznych przez NFZ oraz niewłaściwa komunikacja ze strony tej instytucji, na co wskazywał w swoim liście Prezes KRF (https://kif.info.pl/informacje/prezes-krf-pisze-w-sprawie-wycen-do-prezesa-nfz/)

Przesunięcie terminu wejścia w życie zarządzenia nr 65/2021/DSOZ to kolejna zmiana, którą NFZ zaskakuje świadczeniodawców dosłownie w ostatniej chwili. W naszej ocenie uzasadnienie wskazujące na dodatkowy termin dla świadczeniodawców jest mało wiarygodne, skoro publikuje się informacje o przedłużeniu terminu na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Co oznacza, że na kolejną zmianę organizacyjną świadczeniodawcy mają zaledwie tydzień.

Równocześnie niepokojące jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie potrafi wskazać, na jakiej podstawie oparł te wyceny, a równocześnie zasłania się pracą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która ma opracować nowe wyceny świadczeń z zakresu rehabilitacji. Podkreślenia wymaga fakt, że prace AOTMiT nad zmianami w rehabilitacji leczniczej  trwają aż od… 2016 roku! Trudno też ustalić na podstawie jakich danych Agencja ich dokona – czy w oparciu o niedoszacowane dziś świadczenia i niskie wynagrodzenia fizjoterapeutów, które otrzymują w ramach świadczeń gwarantowanych? Wielokrotnie widzieliśmy, jak zapisy w dokumentach roboczych nagle zmieniały się i nikt nie potrafił ustalić, jaki jest merytoryczny powód zmiany.

O to, jak kilkumiesięczne vacatio legis wykorzystały NFZ i AOTMIT zapytaliśmy na początku września. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie. (https://kif.info.pl/informacje/czy-nowe-wyceny-wejda-w-zycie-od-1-pazdziernika/)

Nie potrafimy oprzeć się wrażeniu, że rządzącym zależy tak naprawdę na wypchnięciu fizjoterapii z publicznej ochrony zdrowia.

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji

Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie płaciła fizjoterapeutom wynagrodzenia za udział w proteście w Białym Miasteczku. Informacje te są nieprawdziwe i mają w naszej ocenie spowodować skłócenie naszego, i tak już podzielonego, środowiska oraz zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów uznało od początku działalności Krajowej Izby Fizjoterapeutów, że nie ma moralnego prawa żądać od jej członków, którzy wykonują na rzecz samorządu zadania, ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy koszty utraconych zarobków z głównego źródła przychodów, które zazwyczaj w publicznym systemie ochrony zdrowia i tak należą do minimalnych.

Do ustawowych zadań Krajowej Izby Fizjoterapeutów należy reprezentowanie wszystkich fizjoterapeutów i bronienie ich godności zawodowej, a także edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. W tym mieści się również promocja zawodu.

Mając powyższe na uwadze oraz działając na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Krajowa Rada Fizjoterapeutów określiła zasady zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W myśl wyżej przywołanych regulacji wewnętrznych Krajowa Izba Fizjoterapeutów informowała swoich członków, którzy prowadzili na terenie Białego Miasteczka działania promujące zawód fizjoterapeuty, w tym działania z zakresu EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA o możliwości rekompensaty utraconych dochodów. Oświadczamy, że do tej pory żaden z fizjoterapeutów nie złożył wniosku o taką refundację.

Certyfikat szczepienia konieczny do wykonywania zawodu we Francji.

Na podstawie ustawy nr 2021-1040 z dnia 5 sierpnia 2021 r. dotyczącej zarządzania kryzysem zdrowotnym we Francji, opublikowanej 6 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej, wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, a więc także fizjoterapeutów.

Zgodnie z informacją na stronie Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, od dnia 15.09 br. fizjoterapeuci pracujący we Francji mogą świadczyć swoje usługi jedynie jeśli:

 • posiadają certyfikat szczepienia przeciw COVID-19; lub
 • mają status ozdrowieńca, ale wyznaczony termin szczepienia przeciw COVID-19; lub
 • posiadają zaświadczenie o przeciwwskazaniach do przyjęcia szczepienia.

Do 15.10 br. trwa okres przejściowy umożliwiający wykonywanie zawodu także po przyjęciu dopiero jednej dawki szczepionki (w przypadku szczepionek dwudawkowych), ale po okazaniu negatywnego wyniku testu.

Obowiązek dotyczy fizjoterapeutów pracujących zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Jeśli fizjoterapeuta nie jest zaszczepiony i nie przedstawi ważnego zaświadczenia o wyzdrowieniu lub zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach, nie ma możliwości wykonywania zawodu.

Źródła:
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/entree-en-vigueur-de-la-loi-n2021-1040-lobligation-vaccinale-des-soignants/
https://www.facebook.com/cnomk/posts/4493557820664845

Czy nowe wyceny wejdą w życie od 1 października?

W związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie tj. 1 października 2021 r., Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzającego zmniejszenie wag punktowych zabiegów fizykalnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapytała prezesa NFZ, czy będą zmiany w zakresie wyceny świadczeń przed 1 października tj. przed wejściem w życie tej regulacji.

Jednym z argumentów na tak długie vacatio legis zarządzenia był argument związany z czasem dla podmiotów, które mogłyby się przygotować do nowych wycen tj. dokonać odpowiednich zmian w organizacji udzielania świadczeń. Każda zmiana prawa w tym zakresie powinna być ogłaszana ze znaczącym wyprzedzeniem. Pozwala to uniknąć chaosu organizacyjnego. W tym przypadku docierają do nas informacje o możliwym przedłużeniu vacatio legis zarządzenia z 9 kwietnia w przeddzień planowanego wejścia w życie przepisów, a to oznacza brak czasu na kolejną zmianę organizacji, do której świadczeniodawcy mieli się przygotować od kwietnia.

Istotne jest także to, jak NFZ wykorzystał czas kilkumiesięcznego vacatio legis zarządzenia i czy podjął wspólnie z AOTMiT jakiekolwiek prace zmierzające do zmian wyceny świadczeń rehabilitacyjnych w oparciu o standard rachunku kosztów? Propozycje, które zawiera zarządzenie nr 65/2021/DSOZ niestety nie są o to oparte i wciąż nie uzyskaliśmy informacji, jakimi metodami i na podstawie czego zostały opracowane.

Pismo-NFZ-F. Nowak-zarzadzenie65-10.09.21
Pismo-AOTMiT-wycena-fizjoterapia-17.09.21