Uwaga Rekrutacja na szkolenie dla Fizjoterapeutów ubiegających się o Funkcję Biegłych Sądowych

Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego.

Celem tego projektu jest zachęcenie fizjoterapeutów do zgłaszania swoich kandydatur do objęcia funkcji biegłego sądowego i zaangażowania się w tym nowym obszarze budowania kompetencji.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, jest zobowiązany do przekazywania opinii o kandydatach na biegłych sądowych. Każdy z nich musi spełniać kilka warunków m.in. musi posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z daną gałęzią nauki, a także inne kompetencje i wiedzę, które są wymagane w sprawie, dla której dana osoba ma być ustanowiona biegłym. Bardzo istotna jest również rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego.

W związku z powyższym, Krajowa Izba Fizjoterapeutów postanowiła podjąć inicjatywę przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia przybliżającego fizjoterapeutom rolę, jaką w systemie pełnią biegli sądowi oraz zadania i obowiązki, jakie wiążą się z tą funkcją.  Dzięki nabytym podczas szkolenia informacjom i kompetencjom łatwiej będzie pełnić rolę biegłego sądowego.

Zgłoszenia na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego przyjmowane będą w okresie od 16 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 do 6 maja 2019 r. do godziny 17:00. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną w całości ankietę, której wzór zamieszczamy poniżej. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora uznaje się datę wpłynięcia korespondencji.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru),
  • kurierem,
  • złożone osobiście w Biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Wnioski prosimy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Szkolenie / biegli sądowi
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa 

Uwaga: zgłoszenia wpływające drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szkolenie trwa jeden dzień i odbywa się w formie warsztatów. Terminy szkoleń podane są w harmonogramie zamieszczonym poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona i określona w regulaminie.

Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z ustanowieniem biegłego sądowego i nie jest gwarancją takiego ustanowienia. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu okręgowego na podstawie odrębnych przepisów.

Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie zgłoszeń16.04.2019 (od 9:00) – 06.05.2019 (do 17:00)
Weryfikacja zgłoszeń07.05.2019 – 10.05.2019
Ogłoszenie wyników naborudo 15.05.2019

Harmonogram szkoleń

GrupyTerminy szkolenia
I grupa25.05
II grupa01.06
III grupa08.06
IV grupa15.06
V grupa22.06

Załączniki:

Ankieta do rekrutacji

Regulamin szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłych sądowych

Delegacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów na MDI w Zgorzelcu

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów byli obecni na jubileuszowej konferencji MDI, która już po raz 25 odbywała się w Zgorzelcu. W programie tej trzydniowej imprezy (28-30.03.2019) odbyła się także sesja naukowa “Fizjoterapeuta w Polsce” zorganizowana przez KIF. Była to dobra okazja, żeby omówić współczesne wyzwania, z którymi mierzy się polska fizjoterapia. Prelegenci KIF poruszyli szereg ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszej branży.

Paweł Adamkiewicz (wiceprezes KIF), przedstawił  najważniejsze aspekty prawne niezależności zawodowej fizjoterapeuty, zaś Zbigniew Wroński (wiceprezes KIF) odniósł się do zmian w kształceniu oraz zróżnicowanych kompetencji fizjoterapeutów. Z kolei Ernest Wiśniewski (wiceprezes KIF) poruszył kwestię konieczności digitalizacji zawodu, a Tomasz Niewiadomski (wiceprezes KIF) nakreślił przyszłość fizjoterapii refundowanej i fizjoprofilaktyki. Cykl bardzo dobrze przygotowanych prezentacji zamknęło wystąpienie Prezesa KRF, profesora Macieja Krawczyka, który omówił znaczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów dla rozwoju zawodu fizjoterapeuty i fizjoterapii.

Profesor Maciej Krawczyk był także moderatorem dyskusji, która miała miejsce tuż po serii wystąpień tematycznych. Wzięli w niej udział następujący eksperci:

profesor Małgorzata Domagalska – Przewodnicząca Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego KIF,
Rita Hansdorfer-Korzon – Kierownik Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego UM,
profesor Jakub Taradaj – Przewodniczący Zespołu ds. Nauki KIF,
Rafał Bugaj – Przewodniczący Zespołu ds. Etyki,
profesor Bartosz Molik – Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF im. J. Piłsudskiego.
W merytorycznej dyskusji poruszone zostały m.in. kwestie reformy specjalizacji kierunkowych w perspektywie kilku następnych lat, grantów, etyki oraz rejestru praktyk zawodowych.

Udział delegacji KIF był okazją do przedstawienia dokonań izby oraz wymiany doświadczeń. Jak widać na zdjęciach, eksperci z Krajowej Izby Fizjoterapeutów mieli bliski, bezpośredni kontakt z audytorium, a przygotowane prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.

Ważne Komunikat dotyczący zakresu ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalnej sumy gwarancyjnej m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Ministra Finansów nowe rozporządzenie na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) określające szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że rozporządzenie to wejdzie w życie w terminie późniejszym. Oznacza to, że obecnie brak jest narzędzi prawnych umożliwiających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla tych podmiotów.

Jednocześnie w związku z faktem, że część ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie od dnia 1 kwietnia 2019 r. dobrowolne ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, spełniające warunki określone w projekcie rozporządzenia w wersji przekazanej do konsultacji publicznych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, realizując zadania ustawowe wpisu praktyk zawodowych fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, będzie uznawała zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za spełnienie warunku określonego w art. 19a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r., pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  1. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  2. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Informacje dotyczące prac nad projektem rozporządzenia są dostępne na stronie RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321001/katalog/12568701#12568701

Oznacza to, że fizjoterapeuci posiadający umowę ubezpieczenia OC, spełniającą powyższe warunki, będą mogli złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.

Uwaga Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych do spełnienia przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, a w konsekwencji warunek wpisania praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z warunkami ogólnoprzestrzennymi zasadą jest, że pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizowane są w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. W przypadku wykonywania praktyk zawodowych dopuszcza się posiadanie pomieszczenia w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (§ 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia).

Kształt i powierzchnia pomieszczeń muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (§ 16 rozporządzenia).

W zakresie wymagań ogólnobudowlanych przepisy nakazują, aby podłogi wykonane zostały z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a połączenie ścian z podłogami wykonane było w sposób umożliwiający jej mycie i dezynfekcję. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi wyposaża się w:

  1.  co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  2. dozownik z mydłem w płynie;
  3. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  4. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią, chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Instalacje i urządzenia klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

W odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń praktyki zawodowej należy spełnić wymagania określone dla ambulatorium (załącznik nr 2). Z punktu widzenia praktyk fizjoterapeutycznych należy wskazać na następujące wymagania.

W ambulatoriach wydziela się pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych. W ambulatoriach, w których są wykonywane zabiegi, urządza się gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

W ambulatoriach, w których nie są wykonywane zabiegi, urządza się pokój do przyjmowania pacjentów. Gabinet badań ginekologicznych oraz ambulatoria, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii mają bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, gdzie wykonywana jest praktyka dopuszcza się możliwość zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepołączonego bezpośrednio z gabinetem.

W ambulatorium znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Należy wskazać, że wymagania określone w załączniku nr 6 dla zakładu rehabilitacji leczniczej odnoszą się do zakładu leczniczego podmiotu leczniczego. Nie są one zatem obligatoryjne dla pomieszczeń i urządzeń praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Powyższe wymagania obowiązują od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. poz. 595 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/595/1 )

Wymiana doświadczeń z przedstawicielką fizjoterapeutów z Estonii

15.03 2019 spotkałam się w siedzibie KIF z Liiną Paboo – przedstawicielką Estońskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów. Nawiązałyśmy kontakt na ER-WCPT General Meeting w Dublinie i kiedy Liina odwiedziła Warszawę, zaprosiłam ją do biura. Liina była ciekawa, jak wyglądają polskie rozwiązania w zakresie regulacji zawodowych. Gratulowała nam ogromnego sukcesu, jakim jest utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Bardzo ciekawe okazało się porównanie estońskiego i polskiego rynku fizjoterapii. Estonia ma 1000 fizjoterapeutów i 2 szkoły kształcące PT, a podstawowe zarobki są dwa razy większe od tych w naszym sektorze państwowym. Zawód fizjoterapeuty w Estonii, zdaniem Liiny, jest elitarny i cieszy się też dużym szacunkiem w społeczeństwie. Głównym powodem naszego spotkania było utworzenie przez WCPT grupy „Physical Therapy Network for Occupational Health and Ergonomics”, której członkiem jest Liina.

Estonia ma również bardzo dobre rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, regulowane przez Urząd Zdrowia Publicznego. Głównym trzonem prewencji, zwłaszcza tej zawodowej, jest fizjoterapia.

Dalia Woźnica

Relacja ze spotkania Informacyjnego dla Fizjoterapeutów z Łodzi i województwa łódzkiego

W dniu 5 marca 2019 roku w auli Centrum Dydaktycznego UM w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów pt. „Priorytety KIF w 2019 roku„.

W spotkaniu z Prezesem KRF prof. Maciejem Krawczykiem oraz członkiniami KRF z województwa łódzkiego Agatą Wróblewską i Elżbietą Juszczak wzięło udział 35 fizjoterapeutów. Po przedstawieniu aktualnych kierunków działania KRF, rozpoczęła się dyskusja na tematy wynikające z rozporządzenia koszykowego. Zwrócono uwagę również na konieczność stworzenia standardów pracy fizjoterapeutów, poruszano kwestię specjalizacji kierunkowych dla fizjoterapeutów.