Komunikat dotyczący wznowienia rehabilitacji realizowanej w trybie stacjonarnym i w formie turnusów

Z dniem 15 marca zostaje zniesione czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu realizacji rehabilitacji stacjonarnej.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w:

 • ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym,
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione,
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione,
 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,
 • turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą.

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym, podstawą wykonania testu diagnostycznego jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo do odwołania warunkiem uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu na kompleksową rehabilitację wystawiona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie powyższe testy diagnostyczne są finansowane ze środków publicznych.

Ponadto do osoby, która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem:

 1. rehabilitacji leczniczej albo turnusów,
 2. uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 4. świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

– nie stosuje się obowiązku poddania się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000033601.pdf

Zobacz również komunikat dotyczący  otwarcia uzdrowisk od 11 marca 2021 r.

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-otwarcia-uzdrowisk-od-11-marca-2021-r/

Nowość – teraz łatwo i szybko zaktualizujesz dane w Portalu Fizjoterapeuty!

Aktualność danych w rejestrze jest istotna z wielu powodów praktycznych, ale też i wymagań prawnych. Zacznijmy od tych drugich. Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Aktualne dane są niezbędne do wielu czynności, np. do rejestracji praktyki zawodowej, bezproblemowego otrzymywania wszelkich pism lub przesyłek od KIF (np. dokument PWZF) czy też do przypisania danej osoby do odpowiedniego okręgu wyborczego w nadchodzących wyborach.

Jest też kilka powodów praktycznych – najważniejsze z nich to:

 • szybsza i prawidłowa weryfikacja tożsamości w przypadku dopełniania formalności, a także wyjaśniania indywidualnych spraw z biurem KIF,
 • większa wiarygodność fizjoterapeuty w oczach pacjentów – miejsce pracy jest przecież widoczne w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów czy w wyszukiwarce Znajdź Fizjoterapeutę,
 • możliwość bezproblemowego zapisania się na darmowe szkolenia organizowane przez KIF oraz korzystania z oferty kart sportowych.

W związku z tym, w ostatnim czasie wdrożyliśmy na Portalu Fizjoterapeuty kilka usprawnień, które ułatwią zmianę danych. Powstała nowa zakładka „Moje dane”, w której znajdują się 2 podzakładki: „Miejsca pracy” oraz „Dane użytkownika”. W zakładce „Miejsca pracy” dodaliśmy „Typ miejsca pracy”, możliwość ustawienia domyślnego/głównego miejsca pracy oraz aktualizację danych po dokonaniu zmian w CEIDG lub GUS. Zupełną nowością jest zakładka „Dane użytkownika”, w której fizjoterapeuci znajdą swój aktualny adres zamieszkania oraz korespondencyjny, który podali KIF.

Konsekwencją wdrożenia zakładek popisanych powyżej jest rozwój sekcji „Wnioski”, w której pojawiła się możliwość złożenia elektronicznego wniosku o aktualizację adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego fizjoterapeuty. Złożone w ten sposób wnioski będą weryfikowane pod tożsamości osoby wnioskującej, a następnie trafią do rozpatrzenia przez Dział Obsługi Fizjoterapeuty. W przypadku wątpliwości DOF będzie kontaktował się z fizjoterapeutą. Z drugiej strony, fizjoterapeuta będzie widział status złożonego wniosku na swoim koncie w Portalu Fizjoterapeuty.

Zmiany w Portalu Fizjoterapeuty zostały dobrze przyjęte – zaraz po uruchomieniu nowych funkcji ponad 100 osób dokonało zmian swoich danych. Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia aktualności danych i wypróbowania nowych rozwiązań: https://portal.kif.info.pl/

Komunikat w sprawie otwarcia uzdrowisk od 11 marca 2021 r.

Z dniem 11 marca 2021 r. zostaje zniesione czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Nadal do odwołania zostały utrzymane dotychczasowe ograniczenia w zakresie rehabilitacji realizowanej w trybie stacjonarnym w formie turnusów.

Warunkiem rozpoczęcia:

 • leczenia uzdrowiskowego
 • rehabilitacji uzdrowiskowej
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

we wszystkich powyższych formach leczenia są:

 • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji lub
 • zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka przeciwko COVID-19.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.  Natomiast do skierowań na turnusy rozpoczynające się w marcu 2021 r., potwierdzonych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, nie stosuje się przepisu o doręczaniu świadczeniobiorcy przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzonego skierowania nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 267). Tu link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000026701.pdf

Prezydium KIF bierze udział w rozmowach na temat wzrostu wynagrodzeń m. in. fizjoterapeutów

Temat wynagrodzeń fizjoterapeutów jest palącym problem od wielu lat. Krajowa Izba Fizjoterapeutów od początku swojego istnienia apeluje do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o zmiany w tym zakresie. Zaproponowaliśmy szereg pomysłów, niestety wciąż brak zadowalających nas rozwiązań.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów bierze aktywny udział w posiedzeniach doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Najbliższe spotkania zespołu poświęcone są kwestiom wynagrodzeń. Jak zapowiedział Adam Niedzielski – minister zdrowia, wzrosty wynagrodzeń zawodów medycznych powinny być realizowane nie tylko w oparciu o obowiązujące dzisiaj wskaźniki, ale muszą być powiązane i skorelowane ze wzrostem ogólnych nakładów na ochronę zdrowia. Celem zmian ma być także uporządkowanie i uproszczenie systemu wynagradzania, czyli minimalizacja dodatkowych składników i dodatków. Ważnym elementem ma być zagwarantowanie prawne wysokości zarobków i zaplanowanie ścieżek rozwoju zawodowego oraz wynagradzania w dłuższej perspektywie. Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, iż część przedstawicieli profesji medycznych została pominięta przy podwyżkach, a więc teraz te grupy powinny je dostać. W spotkaniu uczestniczyli również Bernard Waśko – wiceprezes NFZ oraz Roman Topór-Mądry – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na pierwszym spotkaniu zespołu KIF reprezentował Maciej Krawczyk – prezes KRF, zaś w kolejnych uczestniczy Tomasz Niewiadomski – wiceprezes KRF.

Mamy nadzieję, że współpraca i komunikacja na linii Ministerstwo Zdrowia, Rada Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych przyniesienie zmiany w postaci oczekiwanych wzrostów wynagrodzeń.

EDM czy dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej? MZ zgadza się z interpretacją KIF.

W związku z wątpliwościami i licznymi pytaniami Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy ją na początku lutego i co ważne – jest ona zgodna ze stanowiskiem reprezentowanym od kilku miesięcy przez KIF. W załączeniu publikujemy pełną treść pisma MZ.

KIF w sprawie komunikatu o prowadzeniu dokumenacji medycznej

Interaktywna baza danych dotyczących fizjoterapii na świecie

World Physiotherapy (WP) uruchomiło wygodną formę wyszukiwania danych dotyczących fizjoterapii (world.physio/membership/profession-profile). Znajdziemy tam aktualne (2020 rok) informacje demograficzne, takie jak: liczba aktywnych zawodowo fizjoterapeutów, rozkład płci w zawodzie, ale także zagadnienia związane z kompetencjami zawodowymi oraz ścieżką kształcenia.

Globalną bazę danych World Physiotherapy zilustrowało w postaci interaktywnej mapy, zbierającej wyniki z 5 regionów organizacji (razem 125 państw): Afryka, Azja, Europa, Ameryka Południowa, Ameryka Północna. Mapa to świetne narzędzie porównawcze, jednak mamy także możliwość wglądu w indywidualne podsumowanie danych dla każdego państwa członkowskiego osobno.

Jest to rzetelna, łatwo dostępna i darmowa baza, mająca na celu ujednolicenie informacji tak zróżnicowanego rynku zawodowego jakim jest fizjoterapia. Informacje zbierane są co roku na podstawie raportu organizowanego przez WP. Takie opracowanie można łatwo wykorzystać do badań naukowych, opracowań regionalnych lub analiz porównawczych.

Warto także wgłębić się w podsumowania szczegółowe raportów, zwłaszcza, że w tym roku są one poszerzone o sytuacje fizjoterapeutów w czasie pandemii.

Raporty szczegółowe, dostępne są przy każdym państwie członkowskim, opisanym na stronie WP alfabetycznie: world.physio/our-members

Polska także należy do społeczności World Physiotherapy, szczegółowy raport (j.angielski) z naszego kraju znajdziesz: world.physio/sites/default/files/2020-12/2020-amc-poland.pdf