Uzupełnienie wykształcenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości uzupełnienia wykształcenia KIF zwrócił się z zapytaniem do MEiN (szerzej na ten temat pisaliśmy w komunikacie: Studia dla licencjatów – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że obecnie studia na kierunku fizjoterapia są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. W przepisach regulujących wprowadzenie warunków kształcenia wskazano, że prowadzenie przez uczelnie studiów w zakresie fizjoterapii na poziomie studiów drugiego stopnia było możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia” mogą podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „fizjoterapia” w trybie rekrutacji na I rok studiów.

Jak dalej można przeczytać w piśmie MEiN: “Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy PSWN, przyjęcie na studia następuje przez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się albo przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PSWN, student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego, a także prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów. Przepis ten ma zastosowanie także do uznania efektów uczenia się osiągniętych w czasie poprzednich studiów na poczet innych realizowanych studiów (zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć). Zgodnie z powyższym, do kompetencji uczelni należy rozstrzygnięcie (podjęte na podstawie obowiązujących przepisów), czy możliwe jest „przepisanie ocen” w trakcie odbywania jednolitych studiów magisterskich i tym samym zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć (uznanie efektów uczenia się i punktów ECTS). Należy przy tym podkreślić, że procedura uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się powinna być przez uczelnie traktowana wyjątkowo i stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gwarantujących utrzymanie należytego poziomu kształcenia.”

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1odp. MEiN na pismo KIF z dn. 28.09.2023 r.

Każde bezpłatne szkolenie = oddzielny certyfikat

Do dyspozycji fizjoterapeutów na platformie FIZJA jest obecnie 81 darmowych profesjonalnie poprowadzonych szkoleń online. Można je odbyć w dogodnym czasie – dostęp do kursów jest aktywny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto zarejestrować się i szkolić jak najszybciej – tylko do końca tego roku można uzyskać certyfikaty. Wkrótce systematycznie udostępniane będą kolejne szkolenia online – dodatkowo 61!

Dla osób szkolących się poza ogromem wiedzy zawartych w kursach online mamy bonus – papierowe wydanie książki z wytycznymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Gdy zarejestrujesz się, niezwłocznie Ci ją wyślemy.

Zachęcamy do jak najszybszej rejestracji i korzystania z zasobów platformy FIZJA. Podkreślamy, że certyfikaty czekają na Was tylko do końca roku, a każde szkolenie = oddzielny certyfikat.

Przewodnik po aktualnych szkoleniach online:https://kif.info.pl/szkolenia-online/

Każdy fizjoterapeuta z prawem wykonywania zawodu i niezalegający ze składkami, może podnosić kompetencje w 8 dziedzinach fizjoterapii: ortopedii, neurologii, kardiologii, uroginekologii, pediatrii, onkologii, pulmonologii i niedziedzinowej (np. fizykoterapia, OIOM, komunikacja z pacjentem).

Przypominamy o istotnej zmianie w dostępnie do FIZJI:  

  • Osoby posiadające PWZFz, ale z różnych przyczyn niepracujące w zawodzie (urlop macierzyński, urlop bezpłatny, absolwenci fizjoterapii poszukujący obecnie pracy) mogą w pełni uczestniczyć w szkoleniach na platformie FIZJA.

Jak zarejestrować się na platformę FIZJA? Cały proces jest prosty i odbywa się elektronicznie:

  • Wystarczy, że wejdziesz na stronę fizja.pl i wypełnisz formularz rejestracyjny. Jeżeli jesteś zatrudniony – dołącz zaświadczenie z miejsca pracy. Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą – dołącz wniosek o pomoc de minimis. Niezatrudnieni rejestrują się bez załączników.
  • Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia, otrzymasz e-mail z prośbą o podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
  • Po podpisaniu umowy, otrzymasz pełny dostęp do platformy FIZJA.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22 FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego „CHWILA”

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii Krajowa Izba Fizjoterapeutów  drugi raz zorganizowała konkurs fotograficzny “CHWILA”.  

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, nadesłano do nas 63 zgłoszenia. Wszystkie fotografie prezentowały wysoki poziom, a wybór laureatów nie był łatwy.

Jury wyłoniło 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1000 zł.

Zdjęcia laureatów oraz wybrane wyróżniające się fotografie nadesłane do konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w przestrzeni publicznej w Warszawie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac!

Zwycięzcy Konkursu: 

fot. Jacek Orzel

fot. Arkadiusz Gdula

fot. Alicja Pawlowska

fot. Ilona Urban

fot. Magdalena Fieden-Mych

 

XII Kongres Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej EFSMA

W Centrum Kongresowym Hala Stulecia we Wrocławiu w dniach 19-21 października odbył się XII Kongres Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej EFSMA

Krajowa Izba Fizjoterapeutów była głównym wykonawcą sesji naukowej. Prelekcja dotyczyła obszaru infodemii, a prowadzącymi byli uznani specjaliści w tej dziedzinie: dr Marta Jokiel, dr hab. Elżbieta Skorupska, prof. Joanna Zając. Prelekcję rozpoczął wprowadzeniem do tematu Arkadiusz Dziubaszewski Manager ds. Zarządzania Projektami w KIF

W strefie wystawienniczej w specjalnie przygotowanym stoisk uczestników wydarzenia zespół KIF informował o: niebezpiecznym dla zdrowia i życia pacjentów zjawisku dezinformacji (tzw. infodemii), które pojawia się głównie w Internecie, zachęcał do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji na temat zdrowia, szczepień i ćwiczeń,

Podkreślano znaczeniu edukacji i roli upowszechniania rzetelnej wiedzy medycznej, przekazywanej w sposób prosty i przystępny w kontekście walki z fake newsami i spiskowymi teoriami.

Promowaliśmy także kampanię społeczna IF “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”

Odwiedzający stoisko KIF oprócz otrzymania solidnej porcji wiedzy dzięki #BlenderBike za pomocą własnych mięśni mogli przygotować pyszny, zdrowy i energetyczny koktajl owocowy.

Po raz pierwszy Zarząd Główny EFSMA powołał Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) do przeprowadzenia oficjalnego Kongresu EFSMA.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej powierzyło organizację wykonawczą Kongresu Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 uczestników, ok. 600 osób z Polski ok. 120 gości z 40 innych państw europejskich.

Wśród uczestników są m. in. Członkowie Zarządu Głównego EFSMA, prezesi kilkudziesięciu Krajowych Zarządów Głównych Towarzystw Naukowych Medycyny Sportowej państw europejskich, zaproszeni wykładowcy z kraju i z zagranicy.

Głównymi tematami Kongresu były: aktywność fizyczna dla zdrowia, sport w życiu dzieci i młodzieży, doping oraz antydoping, nagła śmierć sercowa u sportowców, urazy, a także cyfrowe urządzenia w medycynie sportowej i sporcie oraz rola rehabilitacji w sporcie.

 

Studia dla licencjatów

W przestrzeni publicznej pojawiają się sygnały dotyczące wprowadzania przez niektóre uczelnie programów umożliwiających nabycie przez tych fizjoterapeutów tytułu zawodowego magistra, których oparcie w przepisach prawa może budzić wątpliwości.

Stąd Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przy wsparciu ekspertów z Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego, podjęło inicjatywę wyjaśnienia ww. kwestii.

W ocenie Izby na dzisiaj nie ma możliwości uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację na I rok studiów;
  2. potwierdzenie efektów uczenia się, lecz w zakresie tego samego poziomu PRK albo
  3. przeniesienie z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej na tych samych zasadach.

W tym miejscu należy podkreślić, że procedura przenoszenia i uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się nie ma możliwości zastosowania w przypadku dwóch rożnych poziomów PRK (z poziomu 6 na poziom 7). Uzasadnieniem są tu zróżnicowane od samego początku programy studiów pierwszego stopnia (6 poziom PRK) i jednolitych studiów magisterskich (7 poziom PRK) dające różne kompetencje zawodowe (zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty).

Pojawiające się praktyki uznawania efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji studiów pierwszego stopnia, na rzecz pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, uznać należy za niewłaściwe, ponieważ są to działania nieznajdujące uzasadnienia z obowiązującym stanem prawnym.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku fizjoterapia podwyższenie kwalifikacji możliwe jest wyłącznie poprzez podjęcie przez nich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów.

Jednocześnie, mając pełną świadomość zapotrzebowania fizjoterapeutów w zakresie możliwości uzupełnienia wykształcenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów wniosła o podjęcie działań, mających na celu wypracowanie podstaw formalno-prawnych do stworzenia zasad realizacji kształcenia uzupełniającego.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wypracować rozwiązania, które będą akceptowalne prawnie, ale przede wszystkim wyjdą naprzeciw oczekiwaniom członków naszego samorządu.

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1_DSW_MEiN

Przedstawiciele KIF na międzynarodowej konferencji branżowej w Bratysławie

W Bratysławie, 22-23 września br. odbyła się “Międzynarodowa konferencja branżowa – Dni Fizjoterapeutów”. Na zaproszenie Słowackiej Izby Fizjoterapeutów w konferencji udział wzięli także przedstawiciele KIF.

Wiceprezes KRF dr Dominika Batycka-Stachnik została zaproszona do panelu dyskusyjnego dotyczącego fizjoterapii w chorobach wewnętrznych i w swoim wystąpieniu omawiała prehabilitację jako optymalny model przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej. Wiceprezes mówiła o tym, czym dokładnie jest prehabilitacja, po co, kiedy i w jaki sposób powinno się ją wprowadzać, z jakimi wyzwaniami wiążą się operacje kardiochirurgiczne oraz jaki jest dokładny model postępowania prehabilitacyjnego.

W panelu dotyczącym legislacji i regulacji zawodowych fizjoterapeutów w Czechach, Polsce i innych państwach Europy uczestniczyła Weronika Krzepkowska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej KIF. Przedstawiła korzyści płynące z uregulowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, najważniejsze informacje na temat naszej grupy zawodowej oraz cele, które samorząd chce realizować w Polsce w najbliższych latach. Podczas panelu dyskutowano także o różnicach i podobieństwach w regulacjach zawodowych w państwach UE oraz o tym, gdzie fizjoterapeuci mają największą autonomię.

Konferencja była także okazją do nawiązania bliższej współpracy i wymiany doświadczeń z przedstawicielami izb i stowarzyszeń fizjoterapeutów ze Słowacji i Czech. Słowacką Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała prezes Diana Dudášová, natomiast Czeski Związek Fizjoterapeutów (UNIFY) prezes Vladan Toufar. Pośród tych państw to w Polsce fizjoterapeuci mają największą samodzielność w wykonywaniu zawodu, co spotkało się z dużym uznaniem, a także pytaniami o możliwe obszary współpracy na korzyść naszych grup zawodowych.

Pełny program konferencji: https://komorafyzioterapeutov.sk/aktuality/den-fyzioterapeutov-2023-bratislava/