Przejazdy kolejowe dla fizjoterapeutów

Wiele firm, w uznaniu trudu i zasług profesjonalistów medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19, przygotowało specjalne oferty dla osób reprezentujących zawody medyczne. Jednak niektórzy zapomnieli o fizjoterapeutach. 4 czerwca prezes KRF wystosował list otwarty w sprawie pomijania fizjoterapeutów w ofertach przewoźników kolejowych: kif.info.pl/informacje/prezes-krf-upomina-sie-o-znizkowe-bilety-kolejowe-dla-fizjoterapeutow

List trafił zarówno do przewoźników, jak i urzędów centralnych (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Transportu Kolejowego), mediów oraz samorządów. Poniżej publikujemy pisma, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi na akcję KIF.

Urząd Transportu Kolejowego

POLREGIO

Koleje Małopolskie

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Prezes KRF upomina się o zniżkowe bilety kolejowe dla fizjoterapeutów.

Wiele firm, w uznaniu trudu i zasług profesjonalistów medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19, przygotowało specjalne oferty dla osób reprezentujących zawody medyczne.

Podobnie uczyniło kilku przewoźników kolejowych, ale okazuje się, że ich oferta obejmuje wszystkie zawody medyczne z wyjątkiem…. fizjoterapeutów! W związku z tym do firm, które nie uwzględniły w swojej ofercie naszej grupy zawodowej, pismo wystosował Prezes KRF, upominając się o równe traktowanie fizjoterapeutów jako profesjonalistów medycznych.

Zobacz treść pisma!

List Otwarty do przewoźników kolejowych

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej na temat prawa zawodów medycznych do powstrzymania się od obowiązku pracy w stanie epidemii

Publikujemy stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej treść całego dokumentu:

1.-Stanowisko-Sekcji-Prawa-Medycznego-i-Farmaceutycznego-ORA-z-15.05.202...

Ważne Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie

W związku z powtarzającymi się coraz częściej w Internecie wypowiedziami fizjoterapeutów, których styl i treść są sprzeczne z zasadami etyki zawodowej obowiązujących w naszym samorządzie, głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny KIF. Poniżej prezentujemy treść jego apelu.

Szanowni Państwo!

Z niepokojem obserwuję coraz częstsze przypadki zamieszczania przez Fizjoterapeutów niestosownych wypowiedzi w Internecie. Jako Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów jestem zobowiązany, wraz z zespołem nie tylko do przygotowywania postępowania dyscyplinarnego i wykonywania czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, ale również do prowadzenia działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, o której mowa w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. W związku z powyższym, pragnę Państwu przypomnieć, że oprócz przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania zawodu mają Państwo obowiązek przestrzegania także Zasad Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty.

Fizjoterapeutom jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego nie przystoi zamieszczanie w przestrzeni publicznej agresywnych i wulgarnych wypowiedzi zarówno pod adresem członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak i innych osób. Choć to marginalne, to niniejsze zachowanie jest wysoce szkodliwe z tego względu, że narusza dobra osobiste adresata, wywołuje u niego stres i poczucie krzywdy, a także naraża go na dalszą agresję i szykany. Umieszczanie tego rodzaju wypowiedzi negatywnie wpływa na wizerunek i zaufanie społeczne do fizjoterapeutów oraz osłabia prestiż zawodu. Należy podkreślić, że nawiązywanie i prowadzenie dialogu polega na prezentowaniu argumentów, postulatów oraz konstruktywnej krytyce, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się, eskalowaniu konfliktu i szkalowaniu rozmówcy. Nie wolno zapominać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

W związku z powyższym, apeluję do Państwa o rozwagę i refleksję przed opublikowaniem wypowiedzi w Internecie. Nie zachowujmy się wobec innych w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy być potraktowani. Obecna sytuacja wynikająca z występującej epidemii jest z pewnością bardzo trudna dla nas wszystkich, jednak jako Fizjoterapeuci nie zapominajmy, aby zawsze oprócz najwyższego poziomu fachowości prezentować swoim zachowaniem również kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka. W przypadku Państwa ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów zachęcam do kontaktu oraz aktywności w działaniach samorządu zawodowego.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK
Rzecznik Dyscyplinarny KIF

Poszukiwane centrum rehabilitacji z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020

Twórcy platformy do telerehabilitacji z duńskiego Aarhus poszukują partnera z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020.

AAL Call 2020 jest częścią programu „Aktywne i wspierane życie” (program AAL), który został zatwierdzony w maju 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W ramach programu AAL ogłoszono w lutym 2020 r. nowe zaproszenie do składania wniosków do programu: „Zdrowe starzenie się dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych”. Projekt ma na celu wspieranie innowacyjnych, międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów współpracy w zakresie telerehabilitacji. Więcej na temat programu: http://www.aal-europe.eu/.

Fizjoterapeuci z Danii poszukują centrum rehabilitacji w Polsce, które chciałoby uczestniczyć jako partner w aplikacji do projektu AAL Małe Projekty Współpracy (‘Small collaborative Projects’) w ramach projektu AAL (http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/). Projekt badawczy ma na celu zaangażowanie pacjentów w dostosowanie aplikacji do ich potrzeb, wdrożenie jej i przetestowanie narzędzia w badaniu klinicznym.

Do zgłaszania się zaproszone są centra rehabilitacji z Polski, które prowadzą stacjonarne oddziały rehabilitacji, na których przebywają przede wszystkim pacjenci powyżej 50 roku życia ze schorzeniami krążeniowo – oddechowymi.

Start projektu: początek 2021 roku

Czas trwania projektu: do 9 miesięcy

Możliwość dofinansowania: do 100 000 Euro

Termin zgłaszania się zainteresowanego partnera: do 6 kwietnia 2020 roku

Termin składania wniosków do programu: do 22 maja 2020 roku

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bezpośrednio do partnera składającego wniosek: José Cerdán de las Heras, PT, doktorant Aarhus University Hospital,  jose@optimov.com.

Informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym partnerów i nie ponosi odpowiedzialności za ich wybór.

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

29 lutego 2020 r. odbywają się obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Zgodnie z definicją Unii Europejskiej chorobę uznaje się za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Choroby ultra rzadkie to schorzenia występujące z częstością mniejsza niż 1 na 50 000 osób. W Polsce choroby rzadkie rozpoznano u 2,5 – 3 milionów osób, czyli u 6 – 8% społeczeństwa. Lista chorób rzadkich opublikowana przez Orphanet zawiera kilka tysięcy nazw. Znajdują się wśród nich między innymi wady wrodzone i rozwojowe układu nerwowego, mięśniowego, kostno- stawowego, krążenia, oddechowego, narządów wewnętrznych, narządu wzroku i słuchu, skóry, choroby nerwowo –  mięśniowe, metaboliczne i onkologiczne. Wiele z nich ma podłoże genetyczne.

Rzadkie występowanie choroby zazwyczaj oznacza ograniczoną wiedzę o mechanizmach jej powstania, objawach i leczeniu. I właśnie na ten aspekt wskazują osoby chore i ich rodziny, domagając się wprowadzenia skoordynowanej opieki. W Polsce nie wprowadzono dotychczas Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, który ułatwia w innych krajach współpracę miedzy pacjentami i specjalistami różnych dziedzin medycyny.

Zaledwie kilka procent chorób rzadkich kwalifikuje się do leczenia farmakologicznego. Ponad 90% osób dotkniętych chorobą rzadką wykazuje deficyty ruchowe i wymaga pomocy w funkcjonowaniu. Priorytetowym wydaje się więc wdrażanie u tych osób wczesnej fizjoterapii, zwłaszcza, że większość chorób rozpoznawana jest w okresie dziecięcym, co niesie ze sobą ryzyko powstania deformacji i wtórnych ograniczeń w codziennej rzeczywistości.

Niewielka liczba doniesień naukowych z zakresu fizjoterapii w chorobach rzadkich wskazuje na to, że temat wymaga zgłębienia i konieczne jest prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. W ostatnich latach opublikowano przeglądy lub ogólne wytyczne opieki medycznej z uwzględnieniem fizjoterapii dla pacjentów z niektórymi chorobami nerwowo – mięśniowymi, chorobą Huntingtona, ataksją móżdżkową, mukopolisacharydozą, po operacjach guza rdzenia kręgowego. W innych, nielicznych pracach, opisano jedynie objawy, stan funkcjonalny i przebieg leczenia pacjentów z określoną chorobą rzadką.

Ograniczony stan wiedzy o chorobach rzadkich utrudnia prowadzenie leczenia. Jak więc rozpocząć fizjoterapię i kontrolować jej efektywność? Podstawą skutecznej terapii jest jak zwykle wywiad, a następnie dokładne badanie ogólnego stanu funkcjonalnego oraz struktur i funkcji ciała. Fizjoterapeuci mają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia takiego badania i terapii.

Dr Agnieszka Stępień
Specjalista fizjoterapii, wykładowca Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, członek Research Committee IPNFA, członek Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej przy Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, instruktor IPNFA.