Komunikat dotyczący ubezpieczenia OC w związku z możliwością wykonywania i kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19 przez fizjoterapeutów

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 30 kwietnia 2021 r. potwierdziło  stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów, że zawarte przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych obowiązkowe umowy ubezpieczenia OC obejmują także szkody wynikające z wykonywania i kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19. Skoro kwalifikowanie i wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 wchodzi w zakres czynności zawodowych fizjoterapeutów i mieści się w definicji świadczenia zdrowotnego, to szczepienia są objęte ubezpieczeniem OC. Jednocześnie rozszerzenie zadań zawodowych fizjoterapeutów w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Poniżej prezentujemy pismo MZ skierowane w powyższej sprawie do Prezesa KRF.

47 odp. MZ fizjo – zakres umowy OC (1)

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację dla osób uprawnionych do kwalifikowania i wykonywania szczepień, które mogą podjąć współpracę z punktami szczepień.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację #SzczepimyRazem, która przeznaczona jest dla:

  • osób uprawnionych do kwalifikowania na szczepienie przeciw COVID-19,
  • osób uprawnionych do wykonywania szczepień przeciw COVID-19,
  • punktów szczepień,
  • Mobilnych Jednostek Szczepień (MJS).

Dzięki aplikacji osoby uprawnione do kwalifikowania na szczepienie/uprawnione do wykonywania szczepień mają możliwość wskazania terminów, w których mogą podjąć współpracę z punktami szczepień.

Informacje w zakresie poszukiwanego personelu medycznego mogą zamieszczać w aplikacji również punkty szczepień. W ogłoszeniu można określić dni tygodnia i godziny, w których punkt szczepień identyfikuje zapotrzebowanie na dodatkowy personel, jak również oczekiwany rodzaj uprawnień kandydatów do pracy (kwalifikacja na szczepienie, wykonywanie szczepień, Mobilna Jednostka Szczepień).

Dzięki aplikacji zarówno poszukujący pracy, jak i punkty szczepień będą w stanie nawiązać kontakt z partnerami dopasowanymi pod kątem lokalizacji oraz dostępności godzinowej.

Aplikacja dedykowana jest również dla Mobilnych Jednostek Szczepień. Zainteresowani pełnieniem roli MJS mają możliwość wskazania informacji o dostępności i chęci współpracy z punktem szczepień.

Ważne dla Mobilnych Jednostek Szczepień: po zawarciu umowy z punktem szczepień, Mobilna Jednostka Szczepień zobligowana jest  do zalogowania do modułu dedykowanego MJS i wskazania punktu, z którym będziesz współpracować. Do wskazanego punktu zostanie wysłany identyfikator niezbędny do realizacji szczepień.

Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/. Na stronie aplikacji zostały umieszczone instrukcje dla użytkowników oraz wzory umów zawieranych z MJS.

Pierwsza pomoc w związku z wykonywaniem szczepień

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie możliwości podawania przez fizjoterapeutów adrenaliny, tlenu, AED pacjentom w związku z przeprowadzanymi przez fizjoterapeutów szczepieniami przeciwko COVID-19, informujemy, że w przypadku zagrożenia życia pacjenta fizjoterapeuci jako osoby wykonujące zawód medyczny, zawód zaufania publicznego muszą działać w ramach tzw. pierwszej pomocy.

Fizjoterapeuci nie posiadają w ramach swoich zadań zawodowych uprawnień do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa medycznego, tak jak np. pielęgniarki, dlatego co do zasady nie wykonują świadczeń zdrowotnych w tym zakresie i nie są włączeni w system Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Warto w tym miejscu wskazać, że w ramach wytycznych do prowadzenia punktów szczepień wskazano wprost, że W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.[1]

Natomiast z uwagi na wykonywanie zawodu medycznego, ciąży na fizjoterapeutach wyższa odpowiedzialność i konieczność udzielenia tzw. pierwszej pomocy, którą stanowi zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika ze standardu kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty absolwent kierunku fizjoterapia w zakresie umiejętności potrafi rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka oraz udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u osób dorosłych i dzieci.

Wobec powyższego w przypadkach nagłych zarówno użycie adrenaliny (jeśli pacjent ją posiada), jak i AED jest możliwe przez osoby wykonujące zawód medyczny, jeśli mieści się to w zakresie pierwszej pomocy i w ramach uzyskanych umiejętności.

Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udzielania pierwszej pomocy należy wskazać, że mają wtedy zastosowanie przepisy szczególne z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które w takiej sytuacji osobę udzielającą pierwszej pomocy traktują jako funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z tą ustawą osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, chyba że szkoda powstała wyłącznie z winy tej osoby lub osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności.

W zakresie obowiązku posiadania przez punkty szczepień zestawów przeciwwstrząsowych należy pamiętać, że zestawy te mogą być stosowane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, pielęgniarkę lub położną. Zawartość takich zestawów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Należy zatem podkreślić, że fizjoterapeuta nie ma uprawnień do podawania leków znajdujących się w zestawie przeciwwstrząsowym. W każdym przypadku, gdy dojdzie na terenie podmiotu leczniczego do niepożądanej reakcji na szczepienie w postaci stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego  fizjoterapeuta powinien podjąć niezbędne czynności mieszczące się w ramach pierwszej pomocy i wezwać personel medyczny uprawniony do wykonywania czynności ratunkowych, w tym do podania leków znajdujących się w zestawie przeciwwstrząsowym.

[1] Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Projekt badawczy krakowskiej AWF zbada poziom lęku, stresu i wypalenia zawodowego wśród medyków.

Zespół kierowany przez dr hab. Joannę Golec prof. AWF rozpoczął projekt badawczy pt.: „Uogólnione zaburzenia lękowe, stres oraz wypalenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia.”

Projekt ten dofinansowano z funduszu badań statutowych – utrzymanie potencjału badawczego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i jest on zarejestrowany pod nr 248/BS/KRK/2020.

Badanie skierowane jest do pracowników służby zdrowia (także fizjoterapeutów), czynnych zawodowo w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) i składa się z 2 ankiet

Ankieta - część 1

Ankieta - część 2

Celem badania jest analiza potencjalnych czynników ryzyka i odporności na rozwój objawów stresu oraz skutków obciążenia psychofizycznego pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii. Grupę docelową stanowią pracownicy ochrony zdrowia będący w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań na COVID-19. Badanie ma na celu ukazanie sytuacji w Polsce oraz innych krajach, dzięki czemu możliwe będzie porównanie danych oraz wyciągniecie wniosków na temat istotnych czynników lokalnych.

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankiety można wypełniać do końca maja 2021. Zachęcamy wszystkich fizjoterapeutów do uczestnictwa w badaniu!

Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w ramach NFZ

W zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 62/2021/DSOZ z dnia 7 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany załącznika nr 1m określającego katalog zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z wagą punktową produktu rozliczeniowego. W zarządzeniu tym założono daleko idące zmiany w zakresie wyceny z mocą obowiązującą do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Na mocy zarządzeń Nr 64/2021/DSOZ i Nr 65/2021/DSZO opublikowanych w dniu 9 kwietnia 2021 r. dokonano modyfikacji wprowadzonych zmian.

Uwzględniając powyższe:

1) do dnia 9 maja 2021 r. nie zmienia się stan prawny i podstawą jest zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ w dotychczasowym brzmieniu;

2) od dnia 10 maja 2021 r. (z zastosowaniem do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.) obowiązuje rozliczenie w oparciu o załącznik nr 1m określony zarządzeniem Nr 64/2021/DSOZ, które przywróciło do rozliczenia zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w warunkach ambulatoryjnych uwzględnione w zarządzeniu Nr 85/2020/DSOZ, a pominięte w zarządzeniu Nr 195/2020/DSOZ:

5.11.01.0000081indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – nie mniej niż 30 min.*punkt19
5.11.01.0000082ćwiczenia czynne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – minimum 15 minut.punkt5
5.11.01.0000083ćwiczenia izometryczne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – minimum 15 minut.punkt5

* – możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii), a w warunkach domowych tylko 1 raz dziennie.

3) od dnia 1 października 2021 r. będzie miała zastosowanie nowa wycena świadczeń określona w załączniku 1m w brzmieniu określonym w zarządzeniu Nr 65/2021/DSOZ.

Zmiana terminu raportowania do systemu ewidencji zasobów ochrony zdrowia za rok 2020

Z dniem 8 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmienione zasady przekazywania przez wszystkie placówki medyczne, w tym praktyki fizjoterapeutyczne, danych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ).

W porównaniu do dotychczasowego obowiązku dokonano nieznacznej korekty zakresu wyrobów medycznych poprzez wskazanie konieczności zgłaszania każdego typu posiadanej aparatury RTG. Zakres zgłaszanych informacji o środkach ochrony osobistej nie uległ zmianom.

Wprowadzono nowy termin dokonania zgłoszenia informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej za rok 2020. Informacje te należy przekazać w następujących terminach:

  • podmioty lecznicze udzielające inne niż świadczenia szpitalne – do dnia 15 kwietnia 2021 r.;
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą – do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Natomiast za rok 2021 i lata następne terminy przekazywania informacji zostały określone w następujący sposób:

  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu (usunięto przesłankę posiadania co najmniej 200 łóżek) – co miesiąc, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca;
  • inne podmioty lecznicze – do dnia 15 stycznia każdego roku;
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (tutaj również praktyki fizjoterapeutyczne) – do dnia 31 stycznia każdego roku.

Kontakt do CeZ: SEZOZ – (ezdrowie.gov.pl)

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (dziennikustaw.gov.pl)