Przegląd literatury w zakresie skuteczności klinicznej suchego igłowania w świetle zasad Evidence Based Physiotherapy (EBP)

Szanowni Państwo

Od początku powstania Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostajemy wiele zapytań odnośnie suchego igłowania czy też przebijania ciągłości skóry przez fizjoterapeutów. Wiemy też z praktyki, że wiele koleżanek i kolegów wykonuje takie zabiegi. Póki co nie możemy, a wręcz nie chcemy się jednoznacznie wypowiadać jako samorząd na ten temat. Powód jest prosty – prawnicy nie są zgodni odnośnie interpretacji przepisów, a poza tym suche igłowanie nie jest jasno opisane w naszych kompetencjach.

Z drugiej strony mamy świadomość, że jest to rodzaj stymulacji mechanicznej, śródmięśniowej, która spokojnie może się mieścić w ramach procedur fizykoterapii. Suche igłowanie (z ang. „dry needling”) to nie nowość, bo znane jest od wielu lat. Już w latach 90. pojawiło się kilka opracowań dr Rakowskiego na ten temat – w konsekwencji jedno z towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało się na objęcie ochroną ubezpieczeniową fizjoterapeutów wykonujących takie zabiegi. Mieli w tym duży udział koledzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, od którego przejęliśmy ostatnio czasopismo naukowe z misją jego dalszego rozwijania.

Oczywiście dla nas, fizjoterapeutów – reprezentantów regulowanego zawodu medycznego, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy w przepisach dokładnie określony jest zakres kompetencji w ramach wykonywania naszego zawodu. Tworzenie takich rozporządzeń to kompetencja ministra zdrowia. Poniższy dokument jest wstępem do oficjalnych rozmów, które będą prowadzić do uwzględnienia suchego igłowania w przyszłej, znowelizowanej wersji rozporządzenia. Prace nad aktualizacją rozporządzenia zaczęły się dużo wcześniej, zanim weszła obecnie obowiązująca wersja. Naszym celem jest nie tylko wpisanie do dokumentu suchego igłowania, ale także prawa do przepisywania leków oraz innych postulatów zwiększających samodzielność zawodową fizjoterapeutów.

Opracowanie przygotowane przez KIF omawia obecny stan wiedzy na temat skuteczności suchego igłowania. Nie są to gotowe wytyczne, rekomendacje czy zalecenia do suchego igłowania – obecnie jest na to zbyt wcześnie. Przedstawiamy ten dokument, żeby oswoić środowisko medyczne z tematem. Mam tu na myśli nie fizjoterapeutów, ale przede wszystkim inne zawody medyczne czy urzędników decydujących o kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Mimo że są to zabiegi uznane przez wielu specjalistów i posiadające liczne opracowania naukowe, opinia na ich temat jest niejednoznaczna: jedni uznają je za panaceum na wszelkie dolegliwości, zaś drudzy widzą w nich przejaw szarlatanerii. Wydaje mi się, że jest to dobry punkt wyjścia do dyskusji nad dalszym rozwojem naszego zawodu, poszerzaniem kompetencji i zwiększaniem samodzielności.

Przegląd literatury w zakresie skuteczności klinicznej suchego igłowania w świetle zasad Evidence Based Physiotherapy (EBP)

dr Zbigniew Wroński
wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia

Krajowa Izba Fizjoterapeutów dołączyła do grona partnerów PEDro (Physiotherapy Evidence Database)

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów dołączyła do grona partnerów PEDro (Physiotherapy Evidence Database)! PEDro to darmowa baza ponad 45 tys. randomizowanych badań, przeglądów systematycznych i wytycznych praktyki klinicznej w fizjoterapii.

PEDro zawiera liczne, starannie dobierane informacje merytoryczne o nieocenionej wartości dla praktyków. Dla każdej recenzji lub wytycznych PEDro podaje cytowania, abstrakt oraz, gdy jest to możliwe, również link do pełnego tekstu. Aby zapoznać użytkowników z najbardziej aktualnymi publikacjami i dostarczyć im informacji potrzebnych w praktyce klinicznej, wszystkie artykuły PEDro są odpowiednio oceniane pod względem jakości. Tłumaczenia są dostępne w wielu językach, więc mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy wersję także w języku polskim.

Konferencja „Metody specjalne” w Bydgoszczy

Pierwsza konferencja dotycząca metod wykorzystywanych w fizjoterapii już za nami. Na spotkanie licznie przybyli studenci fizjoterapii oraz czynni fizjoterapeuci z całego kraju. Konferencję rozpoczęła prelekcja Macieja Krawczyka, prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Następnie wszyscy przybyli okazję zapoznać się z kilkoma metodami i koncepcjami wykorzystywanymi w naszej pracy.

Co szczególnie mnie cieszy to fakt, że uczestnicy zadawali instruktorom mnóstwo pytań. To najlepiej pokazuje, że konferencja dobrze wpisała się w potrzeby i oczekiwania młodych kolegów, reprezentujących nasz zawód. Mam nadzieję, że informacje zdobyte podczas konferencji ułatwią wszystkim uczestnikom wybór przyszłej ścieżki kształcenia podyplomowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkim za liczne przybycie i czas spędzony wspólnie na merytorycznej dyskusji. Już teraz zapraszam na kolejną edycję za rok.powiedział organizator konferencji Mateusz Łakomski, członek KRF.

Konferencja odbyła się 23 listopada 2019 r. w Bydgoszczy, w hotelu Holiday Inn. Honorowego patronatu tej imprezie udzielił zastępca Prezydenta Bydgoszczy, a organizację wsparły wydziały promocji miasta Bydgoszcz i Toruń.

patronat_bydgoszcz

Uzupełnienie komunikatu z dnia 28 listopada dotyczącego rejestru BDO

W zeszłym tygodniu na stronie internetowej KIF ukazała się bardzo ważna informacja:

„Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).”

Informacja ta wzbudziła sporo wątpliwości, a do KIF trafiło wiele zapytań w tym zakresie. W związku z powyższym w uzupełnieniu dotychczasowego komunikatu informujemy, że jest on skierowany przede wszystkim do podmiotów leczniczych, gabinetów prywatnych (teraz praktyk fizjoterapeutycznych) i innych form prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutycznej, które mają podpisane umowy na odbiór odpadów medycznych. Wymaga podkreślenia, że chodzi o odpady medyczne, a nie komunalne. Jeżeli przedsiębiorca posiada taką umowę z firmą przewożącą odpady, to ma obowiązek zdobyć numer rejestrowy BDO, inaczej po 1 stycznia 2020 r. nie zostaną one odebrane. Jeżeli natomiast praktyka fizjoterapeutyczna nie ma podpisanej takiej umowy i nie wytwarza odpadów medycznych, to nie jest zobowiązana do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO.

Obecnie KIF przedstawiła swoją propozycję interpretacyjną Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu odnośnie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz stanowisko w sprawie odpadów medycznych. W przesłanym piśmie zwracamy uwagę na to, że w naszej opinii odpady wytwarzane w ramach wykonywania czynności fizjoterapeutycznych stanowią odpady komunalne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że żadne z czynności zawodowych fizjoterapeuty, zdefiniowanych w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, nie wiążą się z przerwaniem ciągłości skóry. Fizjoterapeuci prowadzący praktykę zawodową nie prowadzą gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, a wykonywane przez nich czynności nie stanowią zabiegów medycznych.

Nie wiemy, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie GIS. Jeżeli będzie ono potwierdzać naszą interpretację, nie będzie konieczności rejestracji w Rejestrze BDO.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady medyczne został lub zostanie poinformowany o konieczności Rejestru BDO przez firmę, która odbiera od niego odpady medyczne.

O stanowisku GIS dotyczącymi odpadów medycznych w praktykach będziemy Państwa informować w odrębnych komunikatach.

Więcej informacji na temat BDO oraz zasadach rejestracji znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Ważna informacja dla fizjoterapeutów prowadzących podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne

Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw.

Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pomocą Rejestru BDO. Podmioty, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu – ponieważ nie będą mieć możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Papierowa karta przekazania odpadów, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Dlatego też ważne jest, aby dokonać rejestracji podmiotu w Rejestrze BDO do końca 2019 roku.

Rejestr BDO ma umożliwić skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.  Powinno się to również przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • przez platformę ePUAP.

Do wniosku o wpis należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Pobierz oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie podmiotu do Rejestru BDO.

Więcej informacji na temat BDO oraz zasadach rejestracji znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/