Studencka Sesja Naukowa na II Kongresie KIF

Mamy świetną informację dla studentów i absolwentów fizjoterapii. W trakcie II Kongresu KIF 2020, który odbędzie się w Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, w dniach 16-17 kwietnia 2020, zorganizowana zostanie również Studencka Sesja Naukowa.

Strategia na podwyżki

W Warszawie, z inicjatywy Prezesa KIF – Macieja Krawczyka, odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.

– W naszej ocenie musimy działać wspólnie. Bez jednolitej, wspólnej strategii ciężko będzie zmienić warunki naszej pracy. Dotychczasowe protesty są mało skuteczne – mówił Maciej Krawczyk.Serdecznie dziękuję przedstawicielom związków zawodowych za przyjęcie zaproszenie i podjęcie trudu wypracowania nie tylko wspólnych postulatów, ale także, co najważniejsze, drogi do ich realizacji. Chciałbym, aby fizjoterapeuci więcej zarabiali.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii (Dorota Kowalczyk-Cyran, Kacper Gregier, Ewa Ochrymczyk), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” (Marek Rajkiewicz, Agnieszka Kruszewska, Robert Włodarczyk) oraz Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Warszawa (Romuald Tokarski).

Rozmawiano na temat wynagrodzenia, wyceny usług refundowanych oraz wzmacniania pozycji fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia. Wspólna strategia powinna powstać do końca roku.

 

Przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii odrzuca zaproszenie Prezesa KRF na spotkanie 23.10

23 października 2019 r. odbędzie się spotkanie organizacji związkowych, zrzeszających pracowników fizjoterapii z przedstawicielami KIF.

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska, zgłoszenie akceptowanych przez wszystkich postulatów oraz ustalenie strategii działania. Uważamy, że nasze środowisko może uporać się z problemem niskich zarobków, wciąż niejasno interpretowanych i niejednorodnie rozumianych kompetencji wyłącznie w drodze szeroko zakrojonej współpracy i dialogu, przemawiając jednym głosem w negocjacjach z Ministrem Zdrowia, NFZ czy innymi decydentami. Dlatego z żalem przyjęliśmy decyzję Pana Tomasza Dybka, przewodniczącego OZZ Pracowników Fizjoterapii, który odmówił udziału w spotkaniu. Odpowiadamy także na nieprawdziwe sugestie, które zostały zawarte w skierowanym do nas piśmie. Mamy nadzieję, że najbliższe spotkanie pomoże nam w wypracowaniu bardziej skutecznych niż dotychczas stosowane i zaakceptowanych przez wszystkie strony metod działania, których celem nadrzędnym jest poprawa sytuacji polskiego fizjoterapeuty i fizjoterapii w naszym kraju.

Wielka szkoda, że odbędzie się ono bez przedstawicieli OZZPF.

 

odpowiedz do OZZPF_22.10.2019

 

Treść pisma przewodniczącego OZZPF

Pismo_KIF_17_pazdzernika

Spotkanie w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących nowopowstałych praktyk fizjoterapeutycznych.

W dniu 15 października 2019 r. odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego – Jarosława Pinkasa z przedstawicielem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentował Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie wymogów sanitarnych dotyczących nowopowstałych praktyk fizjoterapeutycznych oraz kwestia kwalifikowania odpadów wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych jako odpady medyczne. Mając na uwadze bezpieczeństwo fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych oraz ich pacjentów, Główny Inspektor Sanitarny wyraził chęć współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących warunków prowadzenia przez fizjoterapeutów działalności leczniczej. Podkreślono, jak bardzo istotne jest stosowanie jednolitej wykładni przepisów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na terenie całego kraju. Wskazano również na konieczność określenia wymogów adekwatnych do danego rodzaju czynności zawodowych fizjoterapeuty, każdorazowo uwzględniając ich indywidualny charakter oraz ewentualny stopień ryzyka, jakie może się wiązać z ich wykonywaniem.

KIF przygotuje dla GIS listę zagadnień wymagających doprecyzowania oraz przedstawi swoje propozycje interpretacyjne, uwzględniając dobre praktyki dotychczas stosowane w zawodzie oraz interes fizjoterapeutów, a przede wszystkim ich pacjentów. Na podstawie przedstawionych przez KIF kwestii interpretacyjnych, GIS przygotuje oficjalne merytoryczne stanowisko, które będzie jednolicie stosowane przez wszystkie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz będzie stanowiło wytyczne dla fizjoterapeutów do bezpiecznego wykonywania działalności leczniczej.

Akademia Opieki Długoterminowej już działa!

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Akademii Opieki Długoterminowej. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli między innymi: Zofia Małas – prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Sebastian Szyper – prezes Stowarzyszenia Udarowcy, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dr Przemysław Matras – sekretarz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, członek Polspen, dr hab. Maciej Sopata – skarbnik Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Agnieszka Tomasik – prezes poradni żywieniowej Nutrimed, Janina Strojek – opiekun osoby chorej.

Akademia Opieki Długoterminowej to największy w Polsce program szkoleń skierowany do pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych, udzielających świadczeń w warunkach domowych. Cykl szkoleń dla blisko 1600 pielęgniarek to odpowiedź na wskazaną przez WHO potrzebę stworzenia i rozwijania kadry medycznej jako jednego z filarów kompleksowego i spójnego systemu opieki długoterminowej. Szkolenia obejmują wykłady i warsztaty praktyczne z zakresu wsparcia żywieniowego, rehabilitacji oraz leczenia ran i odleżyn. Spotkanie prowadziła znana prezenterka – Ewa Drzyzga.

KIF: rozmowy z NFZ o zmianach w raportowaniu kolejek osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne

We wrześniu 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z głównych tematów było rozszerzenie słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, tj. AP-KOLCE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczeniodawcy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej będą musieli prowadzić harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.”

Z powyższego przepisu wynika, że powyższa regulacja wprost zakazuje wpisywania się pacjentowi na kilka list oczekujących w celu otrzymania danego świadczenia (m.in. w celu uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku terminów, które nie zostaną potem wykorzystane). Obecnie udostępnione przez NFZ narzędzia do raportowania listy osób oczekujących dla zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa nie pozwalały zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców.

Zmiana przepisu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 roku spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy zablokuje możliwość wpisania się na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. 

Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, na które liczba osób oczekujących przekroczyła milion osób. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących oraz poprawę dostępności do fizjoterapeuty.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwrócili uwagę, iż ważnym elementem, który powinien być raportowany w fizjoterapii domowej to kryterium kwalifikacji.