Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

W komunikacie czytamy, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

Konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie u Marszałka Województwa Mazowieckiego

24 listopada Krajowa Izba Fizjoterapeutów gościła u Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym dniu odbyła się w ramach Przeglądu Zdrowia Publicznego konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie. Celem konferencji było przedstawienie tematyki chorób kręgosłupa oraz przybliżenie rozwiązań, jakie mogą wdrażać jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w obrębie chorób kręgosłupa.

Konieczna reforma – spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych!

W dniu 16 października br. z inicjatywy prof. Macieja Krawczyka, Prezesa KRF, odbyło się spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych, w którym udział wzięli przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uczestnicy spotkania wyrazili zrozumienie dla przyczyn protestu rezydentów, czyli zbyt niskich i nieefektywnie lokowanych środków finansowych w służbie zdrowia i podkreślili, że najlepszą drogą rozwiązywania konfliktów jest merytoryczny dialog. Wezwali do jego podjęcia i wypracowania reformy, która skupi się na relokacji środków finansowych (wzmocnienie profilaktyki) oraz w perspektywie długoterminowej na systematycznym zwiększaniu nakładów finansowych.

Zaniepokojeni sytuacją w służbie zdrowia przedstawiciele zawodów medycznych wystosowali list do Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, Pana Mateusza Morawieckiego, w którym zaproponowali rozpoczęcie merytorycznych rozmów, których celem jest poprawa sytuacji.

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko medyczne podkreślili, że przepracowany lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta czy diagnosta laboratoryjny nie może być efektywny. Stawianie przed alternatywą: praca ponad siły lub bardzo niskie wynagrodzenie i narażanie pacjentów są wyrazem braku odpowiedzialności Rządu Polskiego i całej klasy politycznej za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Pracownicy służby zdrowia, w tym fizjoterapeuci, często pracują ponad 12 godzin. To wynik niewystarczającej ilości personelu, ale i naturalna dążność ludzi do utrzymania finansowego siebie i swoich rodzin. Praca ta w tak dużym wymiarze godzin, połączona z dużym obciążeniem psychicznym i odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, powoduje przedwczesne starzenie się i wypalenie osób wykonujących zawody medyczne. Kumulowane latami zmęczenie przenosi się na jakość pracy i wypalenie zawodowe. We wszystkich dziedzinach medycyny to właśnie kompetencje ludzi i jakość wykonywanych przez nich czynności ma największe znaczenie.

Kwestie te bezpośrednio znajdują odzwierciedlenie w strukturze wiekowej osób pracujących w ochronie zdrowia, w której obserwuje się szybki wzrost średniej wieku.

Rozwiązaniem w ocenie autorów nie jest pisanie planów, których skutki mają być odczuwalne za dziesięć czy piętnaście lat. Polska służba zdrowia może „nie przeżyć” tych dziesięciu lat.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wzywają do podjęcia merytorycznych rozmów, mających na celu rozwiązanie sytuacji. Są przekonani o tym, że zmiana organizacji, w tym relokacja środków finansowych może przynieść pozytywne efekty.

W naszym kraju nie działa lub jest bardzo ograniczona profilaktyka i dostępność do badań laboratoryjnych osób w wieku produkcyjnym i seniorów. A to właśnie te działania pozwolą w sposób efektywny zaoszczędzić środki finansowe nie w perspektywie dziesięciu lat, ale już w ciągu dwóch.

Przykładowo odpowiednia profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia ogranicza liczbę zawałów serca i udarów mózgu. U osób starszych można ograniczać liczbę upadków, kończących się złamaniami, kosztownymi operacjami i nierzadko powikłaniami, np. zapaleniem płuc czy kalectwem. To efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie zapobiegania. Wg danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba zwolnień z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowych sięga 30 milionów dni. Odpowiednio zaplanowana profilaktyka pozwoli zaoszczędzić środki, które dziś są wydatkowane na leczenie, w tym powikłania, hospitalizację, rekonwalescencję oraz zasiłki zdrowotne i zwolnienia lekarskie.

Spustoszenie, jakie powodują choroby takie, jak cukrzyca czy powikłania infekcji wirusowych kosztują dziś Polskę miliardy złotych. Kwoty te przeznaczone na profilaktykę pozwolą zadbać o pacjenta w sposób odpowiedzialny. Zaoszczędzone kwoty mogą być przeznaczone na poprawę sytuacji pacjenta oraz urealnienie zarobków w służbie zdrowia. Konieczne są zmiany organizacyjne.

Sygnatariusze listu, podkreślili, iż nadrzędnym celem ich działań jest utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu i kondycji. Dbanie o dobrą kondycję systemu jest drogą do realizacji tego celu. Samorządy zadeklarowały dalszą wolę współpracy.

LIST DO MZ KIF, NIPIP, KIDL

Światowy Dzień Fizjoterapii – 8 września

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom w imieniu członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, pracowników Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz swoim, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Fizjoterapii.

Spotkanie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

30 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Prezydium KRF odbyło się spotkanie Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny z członkami Prezydium KRF.

NFZ był podczas spotkania reprezentowany przez: Andrzeja Jacynę Prezesa NFZ, Leszka Szalak Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ oraz Dorotę Mańkowską z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ..
Krajowa Izbę Fizjoterapeutów podczas spotkania reprezentowali: Maciej Krawczyk Prezes KRF oraz Wiceprezesi KRF Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski.
Prezydium KRF przedstawiło zakres prac, zrealizowanych w ramach dotychczasowej działalności, a mających na celu poprawę dostępności do świadczeń gwarantowanych oraz określenia zasad kontraktowania usług fizjoterapeutycznych.

Mając na uwadze niepokojące sygnały docierające do Krajowej Izby Fizjoterapeutów poruszono również następujące kwestie:
• podziału środków w trakcie negocjacji świadczeniodawców z wojewódzkimi oddziałami NFZ (przedstawiciele NFZ poinformowali, że zostały wszczęte procedury wyjaśniające).
• koincydencji pracy personelu między poszczególnymi oddziałami (Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zadeklarował, że będzie to kwestia omawiana na spotkaniu Prezesa NFZ z Dyrektorami oddziałów z uwagi na przedstawianie fikcji w celu spełnienia wymagań dodatkowo ocenianych).
• skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym i domowym. Zaproponowana zmiana ma poprawić dostępność do świadczeń i zmniejszyć kolejki oczekujących. Prezydium KRF wnioskowało o wymóg wykonywania wszystkich zabiegów na podstawie skierowania w jednym ciągu terapeutycznym, ponieważ nie ma możliwości prawidłowego leczenia pacjentów, jeśli zabiegi wykonywane są w odstępie kilku tygodni, co jest bardzo powszechne.
• braku zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką, tak jak dokonano w przypadku innych rodzajów świadczeń (AOS, LSZ). Zgodnie z założeniami zmiany zapisów mają na celu uwzględnić zmiany kosztów pracy wynikające z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456).

Ponadto Prezydium KRF omówiło prace, wykonane we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oraz założenia, jakimi kieruje się podczas opracowywania procedur, co jest niezbędne w systemie usług refundowanych ze środków publicznych. Prezydium KRF złożyło propozycję współpracy z NFZ oraz poprosiło o pomoc w ujednoliceniu nowych przepisów dotyczących usług refundowanych w rehabilitacji.

Prezes NFZ zaproponował utworzenie zespołu interdyscyplinarnego powoływanego przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem będzie przygotowanie standardów fizjoterapeutycznych w usługach refundowanych.

Spotkanie zakończyło się deklaracją poparcia wniosków przedstawionych przez Prezydium KRF oraz dalszej współpracy.

Koincydencje czasu pracy specjalistów w dziedzinie fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów  stojąc na straży dobrze pojętej solidarności zawodowej i wspólnej odpowiedzialności za wizerunek fizjoterapeutów w Polsce, w piśmie z dnia 1 sierpnia br. poprosiła Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii o stanowisko w sprawie docierających negatywnych sygnałów dotyczących koincydencji czasu pracy specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. 

Komunikat Prezesa KIF dla kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Prezes KIF przestrzega przed podejmowaniem 3 letnich studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia w roku akademicki 2017/2018. Osoby podejmujące te studia mogą nie uzyskać Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

Prezes KIF zaleca kandydatom na studia na kierunku fizjoterapia w roku 2017/2018 rekrutację tylko na jednolite 5-cio letnie studia magisterskie.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego dla kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017,2018.

Pismo do_zamieszczenia na stronie_ZW_28.09.2017
Komunikat rekrutacja 2017 FIZJOTERAPIA

Apel Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i Samorządów zawodów medycznych

26 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawiciele KIF wspólnie z przedstawicielami pozostałych samorządów zawodów medycznych (lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci), kilkudziesięciu organizacji pacjentów oraz Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarski podpisali wspólny APEL – skierowany do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej