PL

Podczas XVIII posiedzenia KRF II kadencji zdecydowano o “zamrożeniu” wysokości składki członkowskiej na obecnym poziomie i uldze na start dla fizjoterapeutów wkraczających na ścieżkę zawodową. Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe KIF za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Odrzucono wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, którego celem miałaby być zmiana na stanowisku prezesa KRF.

Wprowadzone zmiany w zakresie składki dotyczą po pierwsze zachowania obecnej wysokości. Ubiegłoroczna uchwała KRF zakładała waloryzację w zależności od wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego fizjoterapeuty. Zależność ta już nie obowiązuje. Po drugie ukłonem w kierunku – przede wszystkim – najmłodszych fizjoterapeutów jest ustalenie na pierwsze 3 miesiące od uzyskania prawa wykonywania zawodu składki w wysokości 2,5 zł.

Rada podjęła 195 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przedstawiona została informacja z realizacji projektu „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID–19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu członka Sądu Dyscyplinarnego. Wprowadzono zmiany w regulaminie funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców. Zostało przedłożone sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Podjęto 69 uchwał o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz uchwałę w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów.

W sprawach różnych przedstawiono m.in. informację o głosowaniu obiegowym zaplanowanym 25 lipca, informację o publikacji sprawozdania z działalności KIF za 2023 r.