Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2017r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych.

D2017000142901

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1429/1

 

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII W SPRAWIE DEFINICJI BASENU REHABILITACYJNEGO

Z uwagi na toczące się postępowania konkursowe oraz zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi jednego z kryteriów dodatkowo ocenianego jakim jest BASEN poproszono Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii o stanowisko w przedmiotowej kwestii.

Zgodnie z zapisami załącznika numer 5 do rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U poz. 1372 ze.zm), jednym z warunków dodatkowo ocenianych jest ‘’Basen”. Jest to warunek, który posiada fakultatywny charakter tj. jego spełnienie premiuje oferenta za podwyższony standard realizacji świadczeń i zależy od woli podmiotów przystępujących do postępowania.
W przytoczonej regulacji prawnej określony został wymiar lustra wody na jedną osobę oraz głębokość niecki basenowej. Nie zostały zdefiniowane natomiast wymagania dotyczące samego pomieszczenia,  w którym znajduje się basen, pomieszczeń przybasenowych, sposobu eksploatacji basenu, systemu sterowania przepływu wody, temperatury, wejścia do basenu, rodzaju posadzki itp.

W opinii Pana Konsultanta definicje związane z wymaganiami dotyczącymi świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych na basenie powinny się opierać na wymaganiach jakie powinien spełniać rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy, w tym wymaganiach sanitarno- higienicznych, które zostały określone w § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego  (Dz.U poz. 452). Jak wskazano w §15 ww. rozporządzenia rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących systemów:
a) otwartym – przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody z basenu,
b) częściowo zamkniętym – przy określonym dopływie wody leczniczej z  ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;

 2) sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i  powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu;

3) pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i  mężczyzn i  zapewniające możliwość korzystania z  nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny być usytuowane w następującej kolejności:
a) przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu,
b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
c) natryski,
d) brodzik;

4) przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych; pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania środków chemicznych pozostających w wodzie wypełniającej basen;

5) wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu;

6) prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające;

7) dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci – od 0,6 m do 0,75 m;

8) wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym;

9) posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję; posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu;

10) korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadającego uprawnienia ratownika;

11) w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z basenu.

12) być napełniany wodą spełniającą jakościowe wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

13) na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 6 m2 lustra wody w basenie;

14) być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń; poręcze do ćwiczeń rehabilitacyjnych powinny zajmować minimum 50% obwodu basenu; mogą one stanowić oddzielny element konstrukcyjny, jak też stanowić stałe części niecki basenowej;

15) niecka basenowa powinna być wyposażona w schody i pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza; minimalna szerokość schodów powinna wynosić 1 m, pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz;

16) w skład instalacji powinny wchodzić następujące urządzenia:
a) instalacja zasilająca wodą,
b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu,
c) instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji,
d) instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA RZECZ PACJENTÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ

W związku z napływającymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej wątpliwościami  dotyczącymi korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu fizjoterapia ambulatoryjna przez pacjentów z uprawnieniami wynikającymi z zapisów art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U  2016r, poz. 1793) – zwanej dalej “ustawą”, skierowane zostało do Ministerstwa Zdrowia zapytanie o wykładnię prawodawcy  w kwestii zapisu art.47c ustawy.

Zgodnie z przesłanym przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia stanowiskiem, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w oparciu o art. 47 c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy osób oczekujących, o której mowa w art.20 ust.2 ustawy. Co do zasady, świadczenia osobom szczególnie uprawnionym udzielane są w dniu zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielanie świadczenia nie jest możliwe. W takim przypadku świadczeniodawca wyznaczy inny termin (także poza kolejnością).

Natomiast wyznaczony w ust. 4 tego artykułu, maksymalny termin udzielenia świadczenia (tj. 7 dni), odnosi się wyłącznie do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tym samym przedmiotowy zapis nie odnosi się do świadczeń realizowanych w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Świadczenia wykonane na rzecz pacjenta z uprawnieniami wynikającymi z art. 47 c ustawy zgłaszającego się do świadczeniodawcy realizującego umowę w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna powinny być udzielone poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

NFZ Poznań – Ogłoszenie postępowania konkursowego

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2017 roku Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju:

Rehabilitacja Lecznicza, których szczegóły znaleźć można pod linkami: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13121/  oraz http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13123/

Komunikat ws. obowiązków wynikających z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

Z informacji przekazanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów wynika, że duża liczba fizjoterapeutów nie złożyła dotychczas wniosków o wydanie PZWFz. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie weryfikacji w/w wniosków, w przypadku odwlekania czasu złożenia dokumentów do końca upływu wyznaczonego terminu, istnieje zagrożenie nie wydania dokumentu do dnia 31 maja 2018 r. Tym samym, zgodnie z art. 136 ustawy, osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji i po dniu 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (art. 139 ustawy).

Więcej informacji: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/komunikat-ws-obowiazkow-wynikajacych-z-ustawy-o-zawodzie-fizjoterapeuty,329.html

NFZ Warszawa – Ogłoszenie postępowania konkursowego

W dniu 20.06.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:
– Fizjoterapia ambulatoryjna (cena oczekiwana – 1,10 zł)
– Fizjoterapia domowa (cena oczekiwana – 1,02 zł)

Harmonogram postępowania konkursowego:
– Ogłoszenie postępowania – 20 czerwca 2017 r.
– Termin składania ofert – 4 lipca 2017 r.
– Otwarcie ofert – 6 lipca 2017 r.
– Rozstrzygnięcie – 7 września 2017 r.
Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach:
http://www.nfz-warszawa.pl/…/kontraktowanie-2017-rehabilita…