Komunikat dotyczący kolejek i rejestrowania kilku skierowań, związany z dodatkowymi wyjaśnieniami otrzymanymi z MZ

W związku z przesłanym stanowiskiem z dnia 2 lipca br. znak: SZUZ. 077.3.2019.KM stanowiącym odpowiedź na pisma dotyczące interpretacji przepisów art. 20 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.1373 z późn.zm), w którym Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia poinformował, że: „wpisując pacjenta na listę oczekujących, wpisuje się również rozpoznanie lub powód przyjęcia, co wynika z art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. e ww. ustawy o świadczeniach, należy mieć na uwadze czy skierowania wydane jednoczasowo dotyczy tego samego schorzenia, czy też różnych schorzeń”, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienie do przedstawionego w ww. piśmie stanowiska.

Mając na uwadze powyższą interpretację, w dalszym ciągu wątpliwość pozostała co do właściwego postępowania w przypadku gdy: pacjent zgłasza się do świadczeniodawcy z kilkoma skierowaniami z rozpoznaniem: M 47 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, M15 zwyrodnienia wielostawowe, M54 bóle grzbietu, które pomimo różnego wyboru oznaczenia kwalifikacji wg ICD-10 docelowo mogą oznaczać to samo schorzenie.

Wątpliwość, która nie została wyjaśniona w przesłanym stanowisku z dnia 2 lipca  br., pozostaje w kwestii: czy w przypadku ww. opisanej sytuacji każde ze skierowań winno być zarejestrowane osobno z uwagi na różne oznaczenie ICD-10?

W piśmie z dnia 13 sierpnia br. Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia poinformował, że w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji należy zastosować art. 21 ww. ustawy, który obliguje świadczeniodawców do przeprowadzenia oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia m.in. pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto, w przesłanym stanowisku Pan Dyrektor podkreślił, że „jeżeli jest to jedno schorzenie to tylko jedno skierowanie powinno być przyjęte jako podstawa udzielenia świadczeń. Na listę u danego świadczeniodawcy pacjent powinien być wpisany tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych skierowań.”

 

MZ_kolejki

Odpowiedź NFZ na pismo KIF dotyczące zmian organizacji realizacji świadczeń wynikających z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi zasad sprawozdawania świadczeń fizjoterapeutycznych po zmiany organizacji wynikającej z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w dniu 22 lipca br. do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, skierowane zostało zapytanie z prośba o wskazanie jednolitego stanowiska w sprawie.

Spotkanie przedstawicieli KIF i Ministerstwa Zdrowia

W dniu 25 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, którą reprezentowali: Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego. Ze strony ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli: Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia, Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Edyta Gadomska – Naczelnik w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych oraz uwagi KRF do rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2019 r., w tym zapewnienie analogicznego mechanizmu podwyżek dla fizjoterapeutów, jak w przypadku pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych. Obecna wycena wizyty fizjoterapeutycznej nie zachęca do rekomendowanego przez samorząd postępowania tj. przeprowadzenia tejże wizyty minimum na początku i na końcu terapii. Za 15 zł nie ma chętnych do realizacji świadczenia, bo na rynku komercyjnym ta sama usługa to minimum 70-80 zł.

Ustalono, że w związku z ograniczonymi środkami zaplanowanymi w planie finansowym NFZ zostaną poddane analizie rozwiązania mające na celu „uszczelnienie” systemu tym samym udzielanie świadczeń osobom naprawdę wymagającym tych świadczeń. Wskazanym przez Samorząd rozwiązaniem jest określenie w rozporządzeniu koszykowym kryteriów włączenia i zakończenia leczenia w przypadku wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych. DSA MZ ma sprawdzić, czy takie kryteria zostały określone przez AOTMiT w opinii przekazanej do MZ oraz możliwość i zastosowania w obowiązujących przepisach.

Przedstawiciele KIF podkreślali też, że nie jest zrozumiałe odmienne potraktowanie samorządu fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, do których projekty zarządzeń Prezesa NFZ do zaopiniowania mają być przekazywane tylko, gdy przedmiot postępowania dotyczy ww. zawodów, w stosunku do innych samorządów (lekarskiego i pielęgniarskiego), gdzie zarządzenia przekazuje się do opinii zawsze. MZ wyjaśniło, że takie rozwiązanie ma ograniczyć biurokrację. Jeżeli praktyka będzie niewystarczająca KRF zostanie włączona do przepisu dotyczącego NRPiP i NRL.

W opinii MZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń fizjoterapeutycznych nie jest wymagane zawarcie odrębnej umowy na transport sanitarny, jeżeli w praktyce transport nie jest realizowany, bo nie ma takiej potrzeby. W przepisie chodzi o zapewnienie transportu od strony pacjenta. MZ potwierdzi to pisemną interpretacją przygotowaną na wniosek KIF. Wyjaśniono, że POZ został z przepisu wyłączony tylko z tego powodu, że w tym rodzaju świadczeń nie występuje kwota zobowiązania Funduszu, tylko świadczenia są finansowane w ramach stawki kapitacyjnej. Natomiast świadczeniodawcy realizujący umowy z zakresu POZ są zobowiązani do zawarcia umów transportu sanitarnego. Nie jest to natomiast uwzględnione w kwocie zobowiązania.

W kwestii podwyżek dla fizjoterapeutów MZ wskazało, że nie podjęto jeszcze decyzji co do utrzymania mechanizmu podwyżkowego z OWU. Zasadnym jest przekazywanie tych środków w ramach podwyższonej wyceny świadczeń, gdzie pracodawcy będą indywidualnie kształtować wynagrodzenia w zależności od konkretnych czynników. To wymaga analiz finansowych.

Odniesiono się także do zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego – świadczenia kompleksowe KOSM, podkreślając brak uwzględnienia merytorycznych uwag samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Tu również wskazano, że przyjęta wycena wizyty fizjoterapeutycznej określona na 13 pkt jest zbyt niska. Dla porównania świadczenie logopedyczne zostało wycenione na 37 pkt.

Dyskutowano także nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Prace legislacyjne mają rozpocząć się we wrześniu tego roku. Jeśli zaś chodzi o rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie to projekt jest już po uzgodnieniach wewnętrznych i za chwilę zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

Uwaga Odpowiedź MZ w sprawie elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi podczas spotkań informacyjnych organizowanymi przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącymi elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 2396), skierowane zostało do Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące brakującego elementu skierowania.

Zgodnie z przesłanym stanowiskiem skierowanie na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej lub fizjoterapii domowej brak, któregokolwiek z obligatoryjnych elementów skierowania:

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta
    lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
    lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
  • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia

powinien skutkować zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.

Odpowiedź MZ na pismo z 13.05.2019

MZ przychylnie o zmianach proponowanych przez KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaproponowała rozszerzenie obowiązku prowadzenia odrębnych list oczekujących także na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej.

Ministerstwo Zdrowia uznało argumentację KIF o potrzebie wprowadzenia wyżej wymienionych zmian i poinformowało, że zostaną one uwzględnione w procedowanym obecnie projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania ich podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Pismo do MZ oraz Odpowiedź MZ dot_fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej