PL

Komunikat dotyczący zmian w zakresie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Z dniem 9 września 2020 r. weszło w życie zmiany rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana odnosi się do wprowadzenia jako strony umów Prezesa NFZ, niemniej z punktu widzenia realizacji umów najważniejsze kwestie dotyczą:

  1. Wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W przypadku umów, których okres rozliczeniowy kończy się w 2020 r. świadczeniodawca może złożyć wniosek do Prezesa Funduszu o jego przedłużenie, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021r. Warunki przedłużenia określi Prezes Funduszu.

  1. Wprowadzenia możliwości innego ustalenia należności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (1/12 wartości umowy).

Forma ta ma zastosowanie w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

WAŻNE: dotychczasowe rozwiązanie umożliwiające otrzymanie  1/12 wartości umowy (kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń), o którym informowaliśmy w komunikatach: https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/ oraz https://kif.info.pl/informacje/wazne-zmiany-w-zakresie-owu/ miało charakter czasowy i wygasło z dniem 4 września 2020 r., kiedy to minęło 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zob. również https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7801.html).

OWU rozp. 09.20
NEWSLETTER