Rehabilitacja postcovidowa stacjonarnie

Ogłoszono warunki prowadzenia świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie stacjonarnym.

W związku z wdrożeniem programu rehabilitacji postcovidowej w warunkach stacjonarnych utworzono nowe produkty rozliczeniowe:

 • nr 99.05.0501 Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w  podmiocie leczniczym będącym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego o wartości 188 zł.
 • nr 99.05.0502 Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po  przebytej chorobie COVID- 19 w  podmiocie realizującym rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym o wartości 188 zł.

Rekomendowany Program kompleksowej rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:
  • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe
  • i/lub gazowe kąpiele CO₂
  • i/lub okłady z pasty borowinowej;
 6. masaż – według indywidualnych wskazań;
 7. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
 8. treningi relaksacyjne;
 9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 10. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi zorganizowanie i finansowanie rehabilitacji leczniczej ukierunkowanej dla specyficznych potrzeb zdrowotnych pacjentów po  przebytej chorobie COVID – 19, a w szczególności ze zmniejszeniem wydolności fizycznej i oddechowej.

Świadczenia będą mogły być realizowane wyłącznie przez podmioty udzielające świadczeń rehabilitacyjnych lub uzdrowiskowych, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i spełniające wymagania określone w opisie programu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 63/2021/DSOZ z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Praktyki fizjoterapeutyczne w statystykach MZ

Decyzją MZ, fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej zostali objęci obowiązkiem statystycznym za rok 2020 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła z propozycją hurtowego przekazania danych statystycznych wszystkich praktyk, co byłoby znaczącym ułatwieniem, jednak w obliczu obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. Każdy fizjoterapeuta bowiem ponosi indywidualną odpowiedzialność za dane, które dotyczą jego praktyki.

WAŻNE: Obowiązek statystyczny dotyczy praktyk o numerach 97, 98 i 99 natomiast nie dotyczy praktyk o numerze 93, które udzielają świadczeń jedynie w podmiocie leczniczym.

Celem wypełnienia obowiązku statystycznego należy wypełnić sprawozdania:

 1. MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli praktyka zatrudnia inne osoby wykonujące zawody medyczne, jeśli praktyka nie zatrudnia innych osób, w sprawozdaniu należy wykazać swoją osobę tj. 1

Należy wypełnić wiersz 20.
Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:

 • Kadra medyczna.

Dane należy przekazać jednorazowo do 12 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

 1. MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową posiada tytuł specjalisty fizjoterapii

Należy wypełnić wiersz 06 w dziale 7: Inni specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:

 • Kadra medyczna.

Dane należy przekazać raz w roku do 12 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

 1. MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej– wypełnia się je, jeśli praktyka zawodowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ)

  Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8: Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
  Zakres danych podlegający sprawozdawaniu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:

  • Kadra medyczna;
  • Profilaktyka zdrowotna;
  • Zachorowania, problemy zdrowotne;
  • Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Dane należy przekazać jednorazowo do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Droga elektroniczna

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/.

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem:

https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/podrecznik_uzytkownika_ssoz_5c3c4dca8542b.pdf

Zalecanym formatem przekazania danych jest jeden ze wskazanych formatów: .xml, .csv, .xls, .xlsx, .dbf.

UWAGA: Dla podmiotów, w których pracuje mniej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w postaci papierowej.

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Wszelkie problemy techniczne napotkane podczas logowania bądź wypełniania wniosku, należy zgłaszać bezpośrednio do CEZ:

 • telefonicznie pod numerami: 22 597 09 23, 22 597 09 28, 22 597 09 29 (w dni robocze w godzinach 8-16)
 • w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się Urzędami Wojewódzkimi: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/administratorzy/

Komunikat w sprawie kontynuacji przerwanej rehabilitacji leczniczej oraz kolejności szczepień

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf

Rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie dotychczasowych ograniczeń dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym. Dotychczasowe ograniczenia dotyczące zaprzestania świadczeń z tego zakresu obowiązują do odwołania, z uwzględnieniem dotychczasowych wyjątków.

W rozporządzeniu wprowadzono natomiast, na wniosek Krajowej Izby Fizjoterapeutów, kolejny wyjątek umożliwiający kontynuowanie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych, przerwanej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii po dniu 23 października 2020 r. Rehabilitacja ta może być kontynuowana u świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podstawie dotychczasowego skierowania na rehabilitację leczniczą, na dotychczasowych warunkach lub u innego świadczeniodawcy na podstawie zaświadczenia przy uwzględnieniu liczby zrealizowanych, przed przerwaniem tej rehabilitacji, zabiegów lub osobodni.

Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał rehabilitację leczniczą jest zobligowany uzgodnić ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji tej rehabilitacji.

W przypadku, w którym przerwanie rehabilitacji leczniczej grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia, świadczeniobiorca może kontynuować tę rehabilitację również u innego świadczeniodawcy. Rehabilitacja lecznicza jest wtedy kontynuowana na podstawie zaświadczenia o konieczności jej kontynuowania wystawionego przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację leczniczą, zawierającego informację o skierowaniu, na podstawie którego była prowadzona przerwana rehabilitacja oraz o zrealizowanych zabiegach lub osobodniach.

Świadczeniodawca kontynuujący rehabilitację umieszcza świadczeniobiorcę w harmonogramie przyjęć i przekazuje niezwłocznie informacje o planowanej kontynuacji rehabilitacji oraz zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo rozporządzenie przedłuża do dnia 31 stycznia 2021 r. jako warunek przyjęcia do:

1) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

2) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

3) domu pomocy społecznej

4) hospicjum stacjonarnego,

5) oddziału medycyny paliatywnej,

uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu/domu/oddziału/ hospicjum.

Warunku uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu jest także warunkiem przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta (dotyczy to także turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych). Ten warunek obowiązuje do odwołania.

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie jest wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test ten jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Ponadto rozporządzenie określiło kolejność przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tzw. punkty szczepień, które będą miały obowiązek szczepienia w następującej kolejności:

W ramach etapu 0 kolejność ta wygląda następująco:

1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:

a) wykonujące zawód medyczny (w tym fizjoterapeuci),
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,

2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa (w tym fizjoterapeutyczna),

a) wykonujące zawód medyczny
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,

3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

4) inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,

6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Rozporządzenie ograniczyło zatem katalog osób uprawnionych do szczepień w etapie 0 w stosunku do informacji zamieszczanych m.in. na stronach gov.pl i przekazywanych na infolinii. Niemniej jednak osoby, które nie widnieją w powyższym wykazie (m.in. fizjoterapeuci wykonujący zawód w placówkach niemedycznych) a zarejestrowały się do 14 stycznia 2021 r. i zostało im wystawione do tego dnia skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

W ramach etapy I w pierwszej kolejności podlegać szczepieniom będą pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, następnie osoby urodzone:

a) nie później niż w 1941 r.,
b) w latach 1942–1951,
c) w latach 1952–1961.

Potem kolejno:

a) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

b) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Ważny komunikat w sprawie szczepień dla osób z tzw. „grupy 0” (w tym fizjoterapeutów).

Ministerstw Zdrowia przypomina, że wszystkie osoby, które mieszczą się w tzw. „grupie 0” (a więc także fizjoterapeuci) proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia.
W szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką planowane jest zakończenie do końca stycznia br.

Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy.

Specjalnie dla medyków od 12.01 zostaną otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu.

Oto link do komunikatu na stronach rządowych – są w nim także podane namiary na ww. dodatkowe punkty szczepień w 5 miastach: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0

Komunikat NFZ w sprawie sposobu rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu

Informujemy, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat w sprawie sposobu rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu. Oto link do komunikatu: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sposob-rozliczania-przez-placowki-medyczne-tzw-112-kontraktu,7877.html.

Czasowy mechanizm wypłaty 1/12 wartości umowy został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i wygasł z dniem 4 września. Następnie z dniem 9 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwiło w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, ustalenie należności dla danego zakresu świadczeń jako iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (1/12 wartości umowy dla zakresu).

Początkowo placówki miały odrobić otrzymaną bez sprawozdawczości należność na mocy ww. przepisów do końca 2020 r., jednak ze względu na trwający stan epidemii okres ten został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Poprzednie komunikaty KIF dotyczące tej materii można znaleźć pod linkami:

https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/

https://kif.info.pl/wazne-zmiany-w-zakresie-owu/

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-mozliwosci-otrzymania-zaliczki-w-ramach-umow-zawartych-z-nfz/

Komunikat w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

W dniu 28 listopada została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 28 października 2020 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211201.pdf), która wprowadza następujące zmiany, istotne z punktu widzenia działania samorządu zawodowego fizjoterapeutów:

– zmiana w zakresie skierowania osób wykonujących zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii

W ustawie zobowiązuje się samorządy zawodów medycznych (także KIF) do przekazywania, na wniosek odpowiednio wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierającego: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. W tym zakresie ustawa zawiera podstawę do przetwarzania danych osobowych przez wojewodę i Ministra Zdrowia.

W ustawie określono zasady wystawiania orzeczeń lekarskich, które ze względu na chorobę przewlekłą uniemożliwiają wydawanie przez wojewodę decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.  Orzeczenie w tym zakresie wydaje lekarz orzecznik ZUS. Dodatkowo wskazano, że okresu niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Wprowadza się również możliwość kierowania do pracy studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osób kształcących się w zawodach medycznych, osób posiadających wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat i nie pracują w tym zawodzie oraz ratowników (po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy). Osoby te będą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na rodzaj świadczenia. Za pracę przy zwalczaniu epidemii wyżej wymienionym osobom będzie przysługiwać wynagrodzenie;

– zwiększenie wysokości wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu epidemii

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 % (dotychczas było to 150%) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii;

– możliwość wprowadzenia dodatkowych sankcji przez NFZ w drodze decyzji administracyjnej wobec świadczeniodawców w wyniku kontroli realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych tj. przykładowo środków pochodzących z programu POWER, czy też z Funduszu Przeciwdziałania COVID­­‑19, które nie są przekazywane świadczeniodawcom na podstawie umowy zawartej z tym Funduszem, są przeznaczone na finasowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku:

 1. nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób ograniczający ich dostępność;
 3. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób nieodpowiadający obowiązującym przepisom lub wymaganiom określonym przez Prezesa Funduszu;
 4. przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał rozliczeń ze świadczeniodawcą;
 5. niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych.

Ustawa przewiduje m.in. sankcję polegającą na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

ograniczenie odpowiedzialności karnej za popełnienie niektórych czynów zabronionych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W ustawie, w przepisie dotyczącym klauzuli ,,miłosiernego samarytanina” pominięto udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID­‑19. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgłaszała w tym zakresie uwagi, a stosowna poprawka w toku prac legislacyjnych nie została przyjęta.

– objęcie penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej także o osoby zdrowe (dotyczy to m.in. zasłaniania ust i nosa). Rozwiązanie to ma przyczynić się do efektywnej egzekucji środków wdrażanych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;

Ustawa wprowadza ponadto następujące regulacje:

– wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie nieodstępne, a okres realizacji recept na nie się kończy. Założono maksymalnie 150 dni (5 miesięcy, bo tyle może trwać tzw. sezon grypowy) i przyjęto konstrukcję rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia;

– wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie skutecznego umieszczenia w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Temu samemu celowi służy umożliwienie Ministrowi Zdrowia powołania krajowego koordynatora ratownictwa medycznego. W zakresie właściwości obu stanowisk znajdują się uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązujących szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji;

– możliwość zawieszenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, który, mimo pandemii, nie realizuje zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków albo poleceń nałożonych przez władze publiczne. Minister Zdrowia może wyznaczyć Pełnomocnika do wykonywania zadań kierownika;

– wyłączenia stosowania do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID­‑19 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej choroby lub gdy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego;

– zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z mandatów karnych związanych z epidemią COVID­‑19 poprzez przeznaczenie ich na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom;

– w zakresie przepisów umożliwiających w trybie uproszczonym (ale też pod kontrolą konsultantów krajowych, a w przypadku ich braku konsultantów wojewódzkich we właściwej dziedzinie medycyny) zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską (UE), po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Jednocześnie w dniu 28 listopada została również opublikowana ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2113) https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211301.pdf. Ustawa ta zmieniła brzmienie art. 20 pkt 2 ww. ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) poprzez nieuwzględnienie przepisu wprowadzonego tą ustawą art. 4i przyznającego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 100% dodatki pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę oraz uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmiana ta „konwalidowała błąd , który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”. Samorządy zawodów medycznych, w tym samorządu zawodowego fizjoterapeutów sprzeciwiały się rozpatrywaniu tej ustawy, która pozbawiała osoby wykonujące zawody medyczne uczestniczące w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że ustawa przyznająca dodatki dla całego personelu medycznego nie została ogłoszona niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Została ona bowiem podpisana przez Prezydenta RP 3 listopada br., a została ogłoszona dopiero 28 listopada 2020 r. łącznie z ustawą nowelizującą podpisaną 28 listopada 2020 r.
Zdaniem KIF powyższe należy traktować jako niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Za szkodę wyrządzoną przez takie zaniechanie zgodnie z kodeksem cywilnym ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

Powyższa nowelizacja uchyliła również przepis obligujący Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej na finasowanie świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 co najmniej o 15%. Ustawa nowelizująca utrzymała natomiast:

– zmiany w wysokości zasiłku chorobowego dla osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym w okresie kwarantanny

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID- 19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;  Przepis ten na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) wszedł w życie z mocą od 5 września 2020 r.

– zmiany w zakresie pracy zdalnej przez osoby podlegające kwarantannie

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.