Minister Józefa Szczurek-Żelazko zdrowia rekomenduje materiał KIF i WHO poświęcony samodzielnej rehabilitacji pacjentów po COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przygotowała broszurę „Support for rehabilitation self-management after COVID-19-related illness” („Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”). Eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeutów przetłumaczyli i dostosowali dokument do potrzeb polskich pacjentów. KIF wydrukowała 10 000 egzemplarzy. O dystrybucję wśród pacjentów zaapelowała również w swoim liście Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko. Zobacz list Pani Minister.

list przewodni_Józefa Szczurek-Żelazko

Komunikat NFZ w sprawie przekazywania wniosków o przedłużenie okresów rozliczeniowych na udzielanie świadczeń medycznych, w tym również w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 2 października 2020 roku, począwszy od 6 października przyjmowane są wnioski o przedłużenie okresów rozliczeniowych w umowach na udzielanie świadczeń medycznych w tym również w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie zmiany przepisów o zmianie których informowaliśmy we wrześniu tego roku w komunikacie:
https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/.

Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Wydłużony czas na rozliczenie umów za rok 2020 ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.

W komunikacie przedstawiono zasady procesu przedłużania okresu rozliczeniowego:

  • przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
  • przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych w komunikacie,
  • okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przedluzenie-okresu-rozliczeniowego,7816.html

Stanowcza reakcja KIF na pominięcie fizjoterapeutów w statystykach zakażeń COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostatnio statystykę dotyczącą liczby zakażeń koronawirusem wśród zawodów medycznych. Niestety, w przedstawionych statystykach zostali pominięci fizjoterapeuci, którzy są trzecim co do liczebności zawodem medycznym, samodzielnym od blisko 5 lat. W związku z tym Paweł Adamkiewicz – wiceprezes KIF wystosował pismo do ministra zdrowia, w którym upomina się o uwzględnienie w tych sprawozdaniach naszej grupy zawodowej, zwracając uwagę na fakt, że „od początku epidemii fizjoterapeuci biorą aktywny udział w jej zwalczaniu m.in. prowadząc rehabilitację osób zarażonych, narażając swoje zdrowie i życie, tak samo jak inne zawody medyczne. KIF, samorząd zawodowy fizjoterapeutów, jest inicjatorem i partnerem polskiego tłumaczenia broszury Światowej Organizacji Zdrowia na temat rehabilitacji oddechowej dla osób, które przeszły COVID-19. Podkreślenia i przypomnienia wymaga fakt, że w Polsce pierwszą osobą wykonującą zawód medyczny, która zmarła z powodu zarażenia koronawirusem, był właśnie fizjoterapeuta”.

Poniżej prezentujemy skan całego listu.

Pismo_MZ_A.Niedzielski_zarazenia COVID19_zawody_med_06.10.20

Samorządy zawodów medycznych apelują do ministra zdrowia o włączenie swoich przedstawicieli do zespołu zajmującego się wynagrodzeniami pracowników ochrony zdrowia

Przedstawiciele samorządów medycznych wspólnie zaapelowali do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o włączenie swoich przedstawicieli do nowo powołanego zespołu, który zajmie się zmianą najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Ministerstwo powołało zespół 25 września bieżącego roku, ale w jego składzie zabrakło przedstawicieli niektórych samorządów m.in. fizjoterapeutów.

Pismo zostało podpisane przez:

  • prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas,
  • prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską,
  • prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietę Piotrowską-Rutkowską,
  • prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję
  • prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka.

Poniżej prezentujemy skan pisma.

pismo w sprawie zespolu wynagrodzeniowego

Link do artykułu na ten temat: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/samorzady-medykow-chca-dolaczyc-do-zespolu-mz-w-sprawie-zarobkow

Prezes KRF apeluje do Ministra Zdrowia o włączenie fizjoterapeutów do ministerialnego zespołu doradców.

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz przywrócenie dostępności do usług medycznych takiej, jaka była przed pandemią.

Niestety, w składzie zespołu doradców zabrakło przedstawicieli niektórych kluczowych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeutów czy diagnostów. Brakuje w nim również ekspertów od zarządzania systemem ochrony zdrowia. W związku z tym Maciej Krawczyk – Prezes KRF wystosował pismo, w którym wskazuje na pilną potrzebę poszerzenia składu zespołu powołanego przez ministra m.in. o fizjoterapeutów. Jak stwierdza w liście Prezes KRF: „Cały świat medycyny pracuje razem, a zawody medyczne w naturalny sposób uzupełniają się kompetencjami i dopiero wspólnie tworzą skuteczne terapie”.

Poniżej prezentujemy całe pismo, wysłane dziś do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo_MZ_A. Niedzielski_zespol_doradcow MZ_19.09.20

Komunikat dotyczący zmian w zakresie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Z dniem 9 września 2020 r. weszło w życie zmiany rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana odnosi się do wprowadzenia jako strony umów Prezesa NFZ, niemniej z punktu widzenia realizacji umów najważniejsze kwestie dotyczą:

  1. Wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W przypadku umów, których okres rozliczeniowy kończy się w 2020 r. świadczeniodawca może złożyć wniosek do Prezesa Funduszu o jego przedłużenie, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021r. Warunki przedłużenia określi Prezes Funduszu.

  1. Wprowadzenia możliwości innego ustalenia należności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (1/12 wartości umowy).

Forma ta ma zastosowanie w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

WAŻNE: dotychczasowe rozwiązanie umożliwiające otrzymanie  1/12 wartości umowy (kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń), o którym informowaliśmy w komunikatach: https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/ oraz https://kif.info.pl/informacje/wazne-zmiany-w-zakresie-owu/ miało charakter czasowy i wygasło z dniem 4 września 2020 r., kiedy to minęło 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zob. również https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7801.html).

OWU rozp. 09.20