Od 1 lipca zmiany w zakresie zleceń na wyroby medyczne

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostało uzupełnione w szczególności o:

 • wpisanie kodu tytułu i rodzaju dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych;
 • informację o ciąży, w przypadku, gdy stanowi ona kryterium przyznania wyrobu medycznego;
 • przy pacjentach z niepełnosprawnością – uzasadnienie medyczne przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego;
 • szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia limitu finansowania ze środków publicznych;
 • informację o sposobie potwierdzenia prawa do świadczenia.

Dodatkowo wprowadzono konieczność wskazywania przy danych o wyrobie medycznym informacji o producencie, modelu i nazwie handlowej wyrobu medycznego. Nowością jest włączenie do opisu „niepowtarzalnego kodu indentyfikacyjnego wyrobu medycznego”, który jest wymagany przy nowych wyrobach. Natomiast w przypadku braku takiego numeru nadal pozostaje możliwość umieszczania numeru seryjnego wyrobu medycznego albo innego numeru lub równoważnego symbolu jednoznacznie identyfikującego wyrób medyczny.

Zmodyfikowany zostały również zakres informacji zawartych na zleceniu naprawy wyrobu medycznego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zlecenia wystawione przed dniem wejścia w życie omawianych zmian zachowują swoją ważność.

Od 1 lipca 2023 r. zostanie także uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).
Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem zaufanym albo
3) z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (zmiany dotyczą m.in. braku konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).
Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne. Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Komunikat Prezesa NFZ:
Stanowisko w sprawie wystawiania e-zleceń od 1 lipca 20023 r.

Link do rozporządzenia zmieniającego: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (dziennikustaw.gov.pl)

Zmiany w zakresie rozliczania rehabilitacji domowej

Informujemy, że NFZ wprowadza zmiany w zakresie rozliczania rehabilitacji domowej. Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń ponad limit, za zgodą płatnika, składane od 1 maja 2023 r., będą musiały zawierać informację o liczbie wnioskowanych dodatkowych dni zabiegowych fizjoterapeutycznych, wykonanych w warunkach domowych.

Link do zarządzenia: Akt prawny: Zarzadzenie-70_2023_DSOZ – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Celem wypełnienia obowiązku statystycznego należy wypełnić sprawozdania:

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w sprawozdaniu należy wykazać właściciela/właścicieli praktyki i ewentualne osoby z innych zawodów medycznych, które są zatrudnione w danej praktyce. Osoby wykazane w sprawozdaniu powinny być ujęte w kolumnie 1 oraz jeśli dana praktyka jest ich głównym miejscem pracy również w kolumnie 4.

Fizjoterapeuci ujęci są w wierszu 20.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to: Kadra medyczna.

Dane należy przekazać jednorazowo do 10 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022.

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową posiada tytuł specjalisty fizjoterapii i praktyka jest jego głównym miejscem pracy.

Fizjoterapeutów dotyczy wiersz 06 w dziale 7: Inni specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to: Kadra medyczna.

Dane należy przekazać raz w roku do 10 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej– wypełnia się je, jeśli praktyka zawodowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ).

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8: Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:

 • Kadra medyczna;
 • Profilaktyka zdrowotna;
 • Zachorowania, problemy zdrowotne;
 • Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Dane należy przekazać jednorazowo do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Wszelkie problemy techniczne napotkane podczas logowania bądź wypełniania wniosku, należy zgłaszać bezpośrednio do CEZ telefonicznie pod numerami:

+48 501 369 856,

+48 512 833 158,

+48 501 370 599,

+48 501 369 795

(w dni robocze w godzinach 8-16).

W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemyit/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88631

Zmiany dotyczące przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296), dalej jako „rozporządzenie”, rozszerzyło zakres danych przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, dalej jako „SIM”, identyfikujących świadczenie zdrowotne. Zmiany wprowadzają wymóg od usługodawców dotyczący m.in. wskazywania poza datą udzielania świadczenia zdrowotnego również godziny rozpoczęcia jego udzielania (przyjęcie do szpitala, wypis ze szpitala) oraz wytworzenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie przewiduje, że Usługodawca przekazuje do SIM dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a jeżeli

 • usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej – dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem „d”,  z pominięciem kwalifikatora „wykonanie” oraz „zdolność”, określonych w części 1 składnika „Aktywność i uczestniczenie” Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF); w przypadku braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod „0” (zero) – „brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa”, przy czym w przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego w warunkach:
  •  stacjonarnych – przekazuje się ten kod albo te kody przy przyjęciu do i przy wypisie ze szpitala lub zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjnych – przekazuje się ten kod albo te kody przy wizycie, a w przypadku cyklu leczenia – również przy jego zakończeniu.

Zgodnie z uzasadnieniem stosowanie ww. klasyfikacji pozwoli na precyzyjniejsze odzwierciedlenie stanu zdrowia usługobiorców, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Przy czym mając na uwadze potrzebę nabrania przez usługodawców doświadczenia w zakresie raportowania kodów ICF (w odniesieniu do rehabilitacji zaleca się kodowanie do czwartego stopnia, jak również stosowanie kwalifikatorów do każdego kodu, różnych dla funkcji, struktur, aktywności i uczestnictwa oraz czynników środowiskowych), początkowo przedmiotowy obowiązek będzie ograniczony do uproszczonego systemu raportowania.

Katalog przekazywanych przez usługodawców danych pozwalających na identyfikację świadczenia zdrowotnego został rozszerzony ponadto o:

 • numer identyfikujący zlecenie nadany przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą,
 • informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej.

Rozporządzenie rozszerza ponadto katalog obligatoryjnie przekazywanych danych przez usługodawców, które do tej pory były raportowane fakultatywnie. Do tych danych zaliczają się:

d) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej,

f) identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą oraz jej rodzaj według słownika rodzajów świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli dotyczy,

h) unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej lub na podstawie karty onkologicznej.

Rozporządzenie określa mechanizm przekazywania do SIM danych w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego lub realizacji określonej procedury medycznej przez podwykonawcę usługodawcy (podmiot trzeci), któremu usługodawca powierzył udzielenie świadczenia lub wykonanie tej procedury medycznej. W przypadku, gdy usługodawca zlecił udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej podwykonawcy, podwykonawca przekazuje do SIM dane dotyczące udzielonego przez niego świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej, a także dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie oraz identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną, jeżeli dotyczy.

Przewidziano w rozporządzeniu trzymiesięczny okres przejściowy umożliwiający przekazywanie danych zdarzenia medycznego do SIM na dotychczasowych zasadach.

Ponadto do dnia 30 września 2022 r. niektóre dane usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.

Poniżej link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000129601.pdf