Przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów jasno wskazał, że przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne. Ta część komunikatu XML jest w fazie dostosowywania, a zaproponowany wykaz kodów jest wstępnym zasobem słownika, który będzie dostosowywany i zmieniany. Według NFZ testy rekomendowane w Wytycznych KRF będą mogły być dodatkowo wykorzystywane jako narzędzie.

Ważne zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ, które wzmacniają pozycję fizjoterapeutów w zakresie leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

31 grudnia 2019 r. opublikowano ważny komunikat, dotyczący zmian w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany dotyczą zasad realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Co ważne – zmiany te, konsultowane wcześniej m.in. z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, wzmacniają pozycję fizjoterapeuty w procesie leczenia osób ze śpiączką.

W § 12 dodano ust. 15 i 16 w brzmieniu:

  1. We wszystkich zakresach świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, świadczenia udzielane są według indywidualnego planu usprawniania, ustalonego przez lekarza lub uprawnionego fizjoterapeutę zgłoszonego do umowy, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
  1. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są na podstawie skierowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Pominięcie w skierowaniu danych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, traktowane jest jako brak w skierowaniu i skutkuje jego zwrotem do lekarza kierującego.

Pierwszy ze zmienionych przepisów jasno wskazuje, że plan terapii ustala lekarz lub fizjoterapeuta. Drugi wskazuję drogę postępowania ze skierowaniem niewłaściwie wystawionym.

Link do aktualnej treści zarządzenia na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1832019dsoz,7105.html

Poniżej prezentujemy pełny tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ

Uzasadnienie Zarządzenia Nr 183/2019/DSOZ

Ważny komunikat NFZ dla świadczeniodawców dotyczący wpisywania wizyt fizjoterapeutycznych do aplikacji AP-KOLCE po 1 stycznia 2020.

NFZ poinformował w piśmie z dnia 18 grudnia o tym, jak należy wpisywać wizyty fizjoterapeutyczne do aplikacji AP-KOLCE po 1 stycznia 2020. Stosowne informacje są także na stronie internetowej NFZ w zakładce „Dla świadczeniodawcy” https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listy-oczekujacych,7528.html. 
Zobacz skan pisma.