Nie tylko KIF zauważa problemy polskiej fizjoterapii

W barometrze przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 roku prognozowany jest deficyt w czterech zawodach w branży medyczno-opiekuńczej – wśród lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Rosnące zapotrzebowanie na przedstawicieli wyżej wymienionych zawodów to m.in. efekt procesu szybko starzejącego się społeczeństwa. Zapowiada się kolejny rok, w którym odczuwalne będą braki kadrowe w tych obszarach.

Największe braki personelu zgłaszają szpitale i placówki w małych powiatach, zlokalizowanych w pobliżu większych miast, do których migruje wykwalifikowana kadra, skuszona bardziej atrakcyjnymi zarobkami. Pomimo tego, że oferty pracy w tego typu profesjach rzadko trafiają do powiatowych urzędów pracy, eksperci dostrzegają problemy w rekrutacji kadr. Pracownicy we wskazanych wyżej zawodach często pracują w kilku placówkach równocześnie, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W przypadku lekarzy braki odnotowywane są w wielu specjalizacjach. Rośnie zapotrzebowanie na usługi związane fizjoterapią. Osoby w tym zawodzie często decydują się na założenie własnej działalności, bardzo często z uwagi na mało atrakcyjne wynagrodzenia w placówkach publicznych.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu - Barometr zawodów 2020

NFZ przypomina: świadczeniobiorca może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Zgodnie z powyższą zasadą oraz opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, a także ze stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami powinien odbywać rehabilitację leczniczą stacjonarną, fizjoterapię ambulatoryjną lub domową u jednego świadczeniodawcy, ponieważ świadczenia z zakresu rehabilitacji są świadczeniami kompleksowymi. Świadczeniodawcy realizują zabiegi nie tylko w zakresie wystawionego skierowania, ale z zasady po ocenie klinicznej i funkcjonalnej pacjenta obejmują wszystkie jego dysfunkcje i potrzeby zdrowotne.

Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem/skierowaniami na niżej wymienione świadczenia:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych;
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych;
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych;
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych;
 • fizjoterapia ambulatoryjna;
 • fizjoterapia domowa;

może być wpisany na listę oczekujących tylko raz.

Oznacza to, że w udostępnionej przez NFZ aplikacji AP-KOLCE każdy kolejny wpis na listę oczekujących na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową będzie blokowany. Blokada ta dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych obowiązuje od ubiegłego roku, natomiast dla fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej planowane jest ponowne włączenie z dniem 1 marca 2020 r.

W okresie przejściowym aby umożliwić świadczeniodawcom zaimportowanie plików z listami oczekujących do aplikacji AP-KOLCE w systemie została zdjęta blokada uniemożliwiająca wielokrotne wpisy na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową. W celu wyeliminowania wielokrotnych wpisów na listy oczekujących NFZ opracował procedurę postępowania z pacjentami powtarzającymi się na listach oczekujących na to samo świadczenie u różnych świadczeniodawców.

Wprowadzenie procedury jest planowane od marca 2020 r. W ramach tej procedury pacjent powinien dokonać wyboru, u którego świadczeniodawcy chce mieć zrealizowane świadczenie, zaś do pozostałych, u których rezygnuje z dalszego oczekiwania wystąpi o skreślenie z listy oczekujących.

Link do powyższego komunikatu na stronie NFZ: nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7589.html

Mapa fizjoterapii na Mazowszu

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ opublikowanym 11 lutego br. komunikacie poinformował o udostępnieniu w ramach realizowanego przez Oddział projektu „Co? Gdzie?” kolejnej mapy, której celem jest pomoc pacjentom w wyszukiwaniu świadczeń realizowanych przez poszczególne podmioty w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej na terenie województwa mazowieckiego.

Ważny komunikat dla fizjoterapeutów dotyczący sposobu wypełnienia wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1899) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899 zmieniającym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1267) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001061, fizjoterapeuta, który spełnia warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, jest uprawniony do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie, o którym mowa wyżej, powinno być wystawiane w formie elektronicznej przez system eZWM.

Fizjoterapeuci spełniający warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych mogą uzyskać dostęp wewnętrzny do systemu eZWM poprzez podmiot leczniczy, w którym udzielają świadczeń zdrowotnych.

Fizjoterapeuci spełniający warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach praktyk zawodowych mogą uzyskać uprawnienie dostępowe do systemu eZWM poprzez personalny dostęp do systemu SZOI lub portalu świadczeniodawcy.

Dostęp personalny do portalu świadczeniodawcy lub systemu SZOI uzyskać można bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkim NFZ poprzez osobiste złożenie wniosku o dostęp do portalu świadczeniodawcy lub systemu SZOI i przedłożenie dokumentu prawa wykonywania zawodu, imiennej pieczęci oraz w przypadku rozszerzonych uprawnień dyplomu specjalizacji.

Systemy funkcjonujące w poszczególnych OW NFZ:

 1. Dolnośląski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ – SZOI
 3. Lubelski OW NFZ – SZOI
 4. Lubuski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 5. Łódzki OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 6. Małopolski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 7. Mazowiecki OW NFZ – SZOI
 8. Opolski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 9. Podkarpacki OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 10. Podlaski OW NFZ – SZOI
 11. Pomorski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 12. Śląski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 13. Świętokrzyski OW NFZ – SZOI
 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ – SZOI
 15. Wielkopolski OW NFZ – SZOI
 16. Zachodniopomorski OW NFZ – SZOI

Schemat uzyskania dostępu w przypadku portalu świadczeniodawcy:

Uzyskanie prawa dostępu do Portalu Personelu i uzyskanie Kodu Personelu pozwala na zalogowanie się do aplikacji ap-zz po nadaniu uprawnienia.

Logowanie do aplikacji ap-zz

Żądamy sprostowania od świętokrzyskiego oddziału NFZ

Krajowa Izba Fizjoterapeutów domaga się sprostowania w mediach po wypowiedziach rzecznika Świętokrzyskiego Oddziału NFZ. Mówimy stanowcze „nie” działaniom, które mogą negatywnie nastawiać pacjentów przeciwko fizjoterapeutom i lekarzom!