PL

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia listy oczekujących w rodzaju rehabilitacja lecznicza

8 września na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat, który przypomina o zakazie wpisywania się pacjentów na listę oczekujących na to samo świadczenie więcej niż jeden raz, nawet w sytuacji, gdy pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami.  Co ważne – zasada ta ma zastosowanie dla każdego świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jak przypomina Centrala NFZ wynika to z:

  • przepisu art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”,
  • kompleksowego (holistycznego) charakteru świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej co oznacza, że powinny odpowiadać aktualnym potrzebom zdrowotnym, a określenie zakresu i sposobu leczenia rehabilitacyjnego czy fizjoterapeutycznego powinno być poprzedzone oceną stanu funkcjonalnego pacjenta.

W związku z powyższym przy planowaniu zabiegów powinny być uwzględniane wszystkie stwierdzone dysfunkcje, a kolejne skierowania nie mogą stanowić podstawy dokonania wpisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy na fizjoterapię, powinny jednak być uwzględniane przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był wpisany na listę oczekujących, przy planowaniu cyklu zabiegów dla danego pacjenta w celu zagwarantowania właściwego skutku terapeutycznego – zarówno jeżeli dotyczą innej części ciała, jak również w przypadku nadania im kryterium pilności.

Takie podejście zapewni właściwą realizację zadań fizjoterapeuty tj. planowania i realizacji planu fizjoterapii, kontroli tego procesu oraz dokonywania oceny skutków terapii.

Link do komunikatu na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7806.html

NEWSLETTER