PL

Zmiany dotyczące przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296), dalej jako „rozporządzenie”, rozszerzyło zakres danych przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, dalej jako „SIM”, identyfikujących świadczenie zdrowotne. Zmiany wprowadzają wymóg od usługodawców dotyczący m.in. wskazywania poza datą udzielania świadczenia zdrowotnego również godziny rozpoczęcia jego udzielania (przyjęcie do szpitala, wypis ze szpitala) oraz wytworzenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie przewiduje, że Usługodawca przekazuje do SIM dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a jeżeli

  • usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej – dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem „d”,  z pominięciem kwalifikatora „wykonanie” oraz „zdolność”, określonych w części 1 składnika „Aktywność i uczestniczenie” Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF); w przypadku braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod „0” (zero) – „brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa”, przy czym w przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego w warunkach:
    •  stacjonarnych – przekazuje się ten kod albo te kody przy przyjęciu do i przy wypisie ze szpitala lub zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne,
    • ambulatoryjnych – przekazuje się ten kod albo te kody przy wizycie, a w przypadku cyklu leczenia – również przy jego zakończeniu.

Zgodnie z uzasadnieniem stosowanie ww. klasyfikacji pozwoli na precyzyjniejsze odzwierciedlenie stanu zdrowia usługobiorców, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Przy czym mając na uwadze potrzebę nabrania przez usługodawców doświadczenia w zakresie raportowania kodów ICF (w odniesieniu do rehabilitacji zaleca się kodowanie do czwartego stopnia, jak również stosowanie kwalifikatorów do każdego kodu, różnych dla funkcji, struktur, aktywności i uczestnictwa oraz czynników środowiskowych), początkowo przedmiotowy obowiązek będzie ograniczony do uproszczonego systemu raportowania.

Katalog przekazywanych przez usługodawców danych pozwalających na identyfikację świadczenia zdrowotnego został rozszerzony ponadto o:

  • numer identyfikujący zlecenie nadany przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą,
  • informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej.

Rozporządzenie rozszerza ponadto katalog obligatoryjnie przekazywanych danych przez usługodawców, które do tej pory były raportowane fakultatywnie. Do tych danych zaliczają się:

d) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej,

f) identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą oraz jej rodzaj według słownika rodzajów świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli dotyczy,

h) unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej lub na podstawie karty onkologicznej.

Rozporządzenie określa mechanizm przekazywania do SIM danych w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego lub realizacji określonej procedury medycznej przez podwykonawcę usługodawcy (podmiot trzeci), któremu usługodawca powierzył udzielenie świadczenia lub wykonanie tej procedury medycznej. W przypadku, gdy usługodawca zlecił udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej podwykonawcy, podwykonawca przekazuje do SIM dane dotyczące udzielonego przez niego świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej, a także dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie oraz identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną, jeżeli dotyczy.

Przewidziano w rozporządzeniu trzymiesięczny okres przejściowy umożliwiający przekazywanie danych zdarzenia medycznego do SIM na dotychczasowych zasadach.

Ponadto do dnia 30 września 2022 r. niektóre dane usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.

Poniżej link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000129601.pdf

NEWSLETTER