Ważny komunikat Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 11 grudnia 2019 informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie możliwe tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu eZWM.

Dodatkowo Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ zaplanował szkolenia dotyczące tego tematu odbędą się one 17,19 i 20 grudnia 2019. Zaproszenia w tej sprawie zostały wysłane przez portal SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji). Zachęcamy do zapoznania się z pismem – skan poniżej.

Ważne Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przypominamy, że od dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

W komunikacie z dnia 26 listopada br. Centrala NFZ przypomina, że Fundusz umożliwia wystawianie/realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Jednocześnie Centrala przypomina, że moduł zlecenia zaopatrzenia to aplikacja internetowa, będąca częścią Portalu SZOI. Co ważne – to Administrator Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy nadaje wybranemu operatorowi uprawnienie do zarządzania aplikacją AP-ZZ. W sytuacji braku konta dostępowego w systemie Portal SZOI lub Portal świadczeniodawcy konieczne jest złożenie, do właściwego OW NFZ, wniosku o dostęp do systemów internetowych.

W ramach dostępu do aplikacji realizowane są procesy:

  • Wystawienie zlecenia
  • Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
  • Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
  • Wydruk zlecenia zaopatrzenia
  • Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
  • Aktualizacja danych refundacji wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
  • Rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia

Aplikacja wykorzystuje do autoryzacji konta dostępowe z aplikacji oddziałowych: Portal SZOI i Portal świadczeniodawcy.

Centrala w komunikacie wskazuje ścieżkę dostępu do wersji systemu do testów:

https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

jak również publikuje filmiki instruktażowe oraz instrukcję użytkownika systemu SZOI.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dniu 14 listopada br. skierowała do Centrali NFZ zapytanie dotyczące warunków uzyskiwania dodatkowego dostępu do ww. aplikacji. W momencie, kiedy uzyskamy odpowiedź, zostanie ona opublikowana na stronie internetowej KIF.

Mając na uwadze istotne zmiany w zasadach wystawiania zleceń na wyroby medyczne zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na stronie Centrali NFZ.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Ważny komunikat NFZ dotyczący kolejkowania pacjentów fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Przypominamy, że zgodnie z przepisami § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – harmonogramy przyjęć na udzielenie świadczeń gwarantowanych wymienionych w części IV pkt 6-7 załącznika nr 9 do rozporządzenia (fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa) mają być prowadzone od dnia 1 stycznia 2020 r.

KIF: rozmowy z NFZ o zmianach w raportowaniu kolejek osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne

We wrześniu 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z głównych tematów było rozszerzenie słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, tj. AP-KOLCE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczeniodawcy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej będą musieli prowadzić harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.”

Z powyższego przepisu wynika, że powyższa regulacja wprost zakazuje wpisywania się pacjentowi na kilka list oczekujących w celu otrzymania danego świadczenia (m.in. w celu uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku terminów, które nie zostaną potem wykorzystane). Obecnie udostępnione przez NFZ narzędzia do raportowania listy osób oczekujących dla zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa nie pozwalały zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców.

Zmiana przepisu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 roku spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy zablokuje możliwość wpisania się na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. 

Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, na które liczba osób oczekujących przekroczyła milion osób. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących oraz poprawę dostępności do fizjoterapeuty.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwrócili uwagę, iż ważnym elementem, który powinien być raportowany w fizjoterapii domowej to kryterium kwalifikacji.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dotyczące wynagrodzeń fizjoterapeutów

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie z Panem Januszem Cieszyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów w spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego.

Tematem spotkania były wynagrodzenia fizjoterapeutów w kontekście przekazanych do konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wydłużających mechanizm podwyżkowy dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845) oraz
  • w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846).

Przedstawiciele KIF ponownie wskazali na nierówność w traktowaniu osób wykonujących zawody medyczne. Podnieśli również dysproporcję  w wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, z których miałyby być pokryte wzrosty wynagrodzeń.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez KIF wynika, że na wzrost wynagrodzeń na podstawie utrzymanego mechanizmu podwyżkowego dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych zostanie przeznaczona kwota 2 278 063 592 zł (wyliczenie obrazuje poniższa tabela), podczas gdy koszty wynikające ze zmiany wagi punkowej produktów rozliczeniowych dotyczących świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ wyliczone w oparciu o wartości wykonania styczeń 2019 r. w odniesieniu do 6 miesięcy, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na wysokość wynagrodzeń fizjoterapeutów, wynoszą 56 704 tys. zł.

grupa zawodowaliczba osób wg OSRwartość miesięczna wartość na 7 miesięcy
ratownicy medyczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego6 0827 298 400,0051 088 800,00
ratownicy medyczni14 22317 067 948,00119 475 636,00
dyspozytorzy medyczni673807 780,005 654 460,00
pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wykonujące zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy137164 328,001 150 296,00
pielęgniarki i położne187 562300 099 200,002 100 694 400,00
SUMA208 677325 437 656,002 278 063 592,00

Należy przy tym podkreślić, że powyższe zestawienie nie uwzględnia środków finansowych niezbędnych na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, na pokrycie których Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące. Założono przy tym, że osoby otrzymujące ,,znaczone środki” są zatrudnione na 1 etat, podczas gdy w rzeczywistości wymiar czasu pracy jest wyższy. Tymczasem środki związane ze zmianą wyceny świadczeń dotyczą wszystkich grup zawodowych realizujących określone świadczenia.

Podkreślono również, że oszczędności mogłyby generować zmiany polegające na premiowaniu bardziej skutecznych metod kinezyterapeutycznych niż kosztownych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego sprzętu, metod fizykoterapeutycznych. W tym zakresie konieczna jest zmiana w przepisach określających kryteria oceny ofert.

Zwrócono także uwagę na problemy wynikające z realizacji przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), która przyznała osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń. Powoduje to, że brak jest możliwości realizacji świadczeń dla osób, które takiego orzeczenia nie mają, choć są np. po zabiegach operacyjnych i wymagają niezwłocznie rehabilitacji, a także dublowanie świadczeń np. w domach pomocy społecznej.

Odnosząc się do powyższych kwestii Pan Minister wskazał, że kwestia wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia jest priorytetowa. Nie ma znaczenia sposób osiągnięcia celu, ale efekt. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości dotychczasowego mechanizmu, bo pomijającego niektóre grupy zawodowe, trzeba będzie pomyśleć nad systemowym rozwiązaniem. Intencją jest zwiększenie wynagrodzeń.

W zakresie natomiast premiowania świadczeń kinezyterapeutycznych Pan Minister stwierdził, że zmiany powinny być wprowadzane tak, aby odpowiadały potrzebom społecznym.

Kolejnym istotnym tematem było wprowadzenie przez NFZ obowiązku sprawozdawczości za pomocą ICF. W tym zakresie KIF wskazało, że sukcesywnie szkoli fizjoterapeutów w zakresie ICF, jednakże w tym kontekście potrzeby szkoleniowe są ogromne, aby w pełni wdrożyć ICF do systemu. Zaproponowano, aby MZ przygotowało program celowany dla samorządu zawodowego fizjoterapeutów zakładający przeznaczenie środków UE na realizację szkoleń z tego zakresu.  MZ przeanalizuje możliwości realizacji tego postulatu.