Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostało uzupełnione w szczególności o:

  • wpisanie kodu tytułu i rodzaju dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych;
  • informację o ciąży, w przypadku, gdy stanowi ona kryterium przyznania wyrobu medycznego;
  • przy pacjentach z niepełnosprawnością – uzasadnienie medyczne przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego;
  • szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia limitu finansowania ze środków publicznych;
  • informację o sposobie potwierdzenia prawa do świadczenia.

Dodatkowo wprowadzono konieczność wskazywania przy danych o wyrobie medycznym informacji o producencie, modelu i nazwie handlowej wyrobu medycznego. Nowością jest włączenie do opisu „niepowtarzalnego kodu indentyfikacyjnego wyrobu medycznego”, który jest wymagany przy nowych wyrobach. Natomiast w przypadku braku takiego numeru nadal pozostaje możliwość umieszczania numeru seryjnego wyrobu medycznego albo innego numeru lub równoważnego symbolu jednoznacznie identyfikującego wyrób medyczny.

Zmodyfikowany zostały również zakres informacji zawartych na zleceniu naprawy wyrobu medycznego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zlecenia wystawione przed dniem wejścia w życie omawianych zmian zachowują swoją ważność.

Od 1 lipca 2023 r. zostanie także uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).
Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem zaufanym albo
3) z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (zmiany dotyczą m.in. braku konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).
Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne. Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Komunikat Prezesa NFZ:
Stanowisko w sprawie wystawiania e-zleceń od 1 lipca 20023 r.

Link do rozporządzenia zmieniającego: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (dziennikustaw.gov.pl)