PL

Nowe zasady dotyczące określania potrzeb wsparcia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności

W związku ze zmianami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniach wspierających wprowadzone zostały zasady udzielania świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia.

Potrzebę wsparcia będą określać powołane wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej.

Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej (art. 4b ustawy).

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. poz. 2581) członkami zespołów – zwanymi specjalistami do spraw ustalania poziomu potrzeb wsparcia – są również fizjoterapeuci.

Członkowie zespołów przed rozpoczęciem wykonywania czynności zobowiązani są do odbycia szkolenia przeprowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Szersze informacje w tym zakresie określa rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (dziennikustaw.gov.pl) oraz  ww. ustawa: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

NEWSLETTER