Krajowa Izba Fizjoterapeutów szkoli ekspertów do pilotażu z NFZ

2 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie ekspertów KIF. Fizjoterapeuci poznali wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które zostały przyjęte w formie uchwały przez KRF. To pierwsze z cyklu kilku zaplanowanych spotkań. Szkolenie poprowadzili wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów: Aleksander Lizak i Ernest Wiśniewski.

Minister zapowiedział: będą nowe kierunkowe specjalizacje dla fizjoterapeutów

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział powstanie kierunkowych specjalizacji dla fizjoterapeutów.
Naszym celem jako ministerstwa zdrowia, jest ciągła poprawa opieki nad pacjentem. Wkrótce ten poziom dla chorych po udarach mózgu jeszcze się poprawi. Wprowadzimy specjalizację neurologiczną dla fizjoterapeutów. Ułatwi to pacjentom wybór odpowiedniego specjalisty, który będzie wiedział jak się nim zająć po udarze mózgu. – Minister dodał, że wkrótce powstaną również specjalizacje ortopedyczna, pediatryczna, geriatryczna i kardiologiczna.
To bardzo dobra decyzja zgodna z opinią i rekomendacjami Krajowej Izby Fizjoterapeutów. To pomoże pacjentom w wyborze właściwego profesjonalisty. Warto również podkreślić, iż nieformalnie wielu fizjoterapeutów specjalizuje się konkretnym obszarze – podkreśla Maciek Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Pozytywna decyzja ministerstwa to dla KIF sygnał, że nasz głos jest słuchany przez decydentów, a dla wszystkich fizjoterapeutów to sukces – dodaje Krawczyk.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest partnerem instytucjonalny III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

KIF Partnerem Instytucjonalnym HCC 2018

W dniach 8-10 marca 2018 roku odbędzie trzecia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018), którego Partnerem Instytucjonalnym jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej, pacjentów oraz mediów.

Konferencja priorytety w ochronie zdrowia 2018

W ramach konferencji “Priorytety w służbie zdrowia 2018” odbył się panel pt. Rehabilitacja i fizjoprofilaktyka, czyli niezbędne wsparcie systemu, którego partnerem była Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

O kierunkach zmian rozmawiali eksperci w składzie:

  • Ernest Wiśniewski – wiceprezes KRF,
  • Dominik Dziurda – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Uwe Hallmann – szef sekcji sportowej Szwedzkiego Królewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów,
  • Aleksander Lizak – wiceprezes KRF,
  • Dariusz Nowicki – przedstawiciel Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Remigiusz Rzepka – fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz – pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem debaty była odpowiedź na pytania jak zagospodarować niewykorzystany potencjał fizjoterapii w Polsce oraz jakie kierunki powinna mieć konieczna reforma rehabilitacji. Eksperci zgodzili się, że fizjoterapia zorientowana na cel, który jest mierzony za pomocą obiektywnych wskaźników poprawy stanu pacjenta może być efektywnym narzędziem do zmniejszenia kolejek, poprawy wydolności systemu i zwiększania dostępności do świadczeń.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził decyzję Prezesa NFZ o przeprowadzeniu pilotażu, którego celem jest zbadanie efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej. Jak podkreślił Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, w jednym z paneli, “…zaproponowanie przeprowadzenia pilotażu jest innowacyjnym działaniem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i życzyłby sobie więcej takich inicjatyw. Podjęta próba opisania procedur fizjoterapeutycznych oraz ich parametryzacja przyczyni się do lepszego podziału środków finansowych…”

Dyrektor Dziurda z Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Taryfikacji powiedział, iże również AOTMIT dostrzega potrzebę wprowadzenia i opisania mierników efektywnościowych i jakościowych i jak wskazał – w Agencji toczą się już zaawansowane prace. Uznał, że najważniejszym beneficjentem zmian będzie pacjent, który będzie mógł liczyć na skuteczną i dostosowaną do jego potrzeb rehabilitację.

Eksperci podkreślali, że w krajach, w których najlepiej działa fizjoterapia i rehabilitacja – bardzo duże znaczenie przywiązuje się do stałego monitorowania skuteczności prowadzonych procedur. Podkreślali rolę współpracy lekarza i fizjoterapeuty oraz możliwość samodzielnego prowadzenia terapii przez fizjoterapeutę, który na podstawie lekarskiej diagnozy oraz badania funkcjonalnego jest właściwą osobą do dobrania najbardziej efektywnych procedur.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia…

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…

Święty Jan Paweł II (Watykan, 25 grudnia 1978).

Koleżanki i Koledzy!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam jak najlepszego zdrowia i wytrwałości, abyście mogli jak najlepiej i najdłużej pomagać innym, potrzebującym tego ludziom.
Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech w zbliżające się dni codzienne troski ustąpią radości i miłości.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk
oraz członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów:

Paweł Adamkiewicz, Piotr Anchimiuk, Marek Arabski, Dariusz Banik, Grzegorz Biliński, Marcin Błaszcz, Tomasz Borowski, Arseniusz Burkiewicz, Sławomir Chomiak, Barbara Cyran-Grzebyk, Dariusz Czaprowski, Jolanta Darowska-Olszewska, Łukasz Dobrakowski, Małgorzata Domagalska-Szopa, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Wojciech Górecki, Monika Grygorowicz, Tomasz Halski, Piotr Harasymowicz, Elżbieta Juszczak, Marek Kiljański, Janusz Kossowski, Jacek Koszela, Tomasz Krasowski, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Anna Krawczyńska, Aleksander Lizak, Mateusz Łakomski, Mariusz Machniak, Tomasz Maciążek, Małgorzata Marjańska, Krzysztof Mirecki, Andrzej Myśliwiec, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Niewiadomski, Roman Olejniczak, Jakub Pawłowski, Marta Podhorecka, Dariusz Potrzyszcz, Anna Pyszora, Marek Rajkiewicz, Ewa Rakowicz, Natalia Rogaczewska, Marek Sewastianik, Dominik Sitarski, Renata Skalska-Izdebska, Miłosz Smoliński, Rafał Sowiński vel Sawa, Marcel Stasierski, Krzysztof Szarejko, Jan Szczegielniak, Piotr Szczepański, Dorota Szymańska, Sebastian Szyper, Jakub Taradaj, Filip Windak, Ernest Wiśniewski, Robert Włodarczyk, Dalia Woźnica, Zbigniew Wroński, Agata Wróblewska, Katarzyna Zajkiewicz, Jacek Zieliński, Grzegorz Zyzek

Konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie u Marszałka Województwa Mazowieckiego

24 listopada Krajowa Izba Fizjoterapeutów gościła u Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym dniu odbyła się w ramach Przeglądu Zdrowia Publicznego konferencja nt. Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie. Celem konferencji było przedstawienie tematyki chorób kręgosłupa oraz przybliżenie rozwiązań, jakie mogą wdrażać jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w obrębie chorób kręgosłupa.

Konieczna reforma – spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych!

W dniu 16 października br. z inicjatywy prof. Macieja Krawczyka, Prezesa KRF, odbyło się spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych, w którym udział wzięli przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uczestnicy spotkania wyrazili zrozumienie dla przyczyn protestu rezydentów, czyli zbyt niskich i nieefektywnie lokowanych środków finansowych w służbie zdrowia i podkreślili, że najlepszą drogą rozwiązywania konfliktów jest merytoryczny dialog. Wezwali do jego podjęcia i wypracowania reformy, która skupi się na relokacji środków finansowych (wzmocnienie profilaktyki) oraz w perspektywie długoterminowej na systematycznym zwiększaniu nakładów finansowych.

Zaniepokojeni sytuacją w służbie zdrowia przedstawiciele zawodów medycznych wystosowali list do Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, Pana Mateusza Morawieckiego, w którym zaproponowali rozpoczęcie merytorycznych rozmów, których celem jest poprawa sytuacji.

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko medyczne podkreślili, że przepracowany lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta czy diagnosta laboratoryjny nie może być efektywny. Stawianie przed alternatywą: praca ponad siły lub bardzo niskie wynagrodzenie i narażanie pacjentów są wyrazem braku odpowiedzialności Rządu Polskiego i całej klasy politycznej za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Pracownicy służby zdrowia, w tym fizjoterapeuci, często pracują ponad 12 godzin. To wynik niewystarczającej ilości personelu, ale i naturalna dążność ludzi do utrzymania finansowego siebie i swoich rodzin. Praca ta w tak dużym wymiarze godzin, połączona z dużym obciążeniem psychicznym i odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, powoduje przedwczesne starzenie się i wypalenie osób wykonujących zawody medyczne. Kumulowane latami zmęczenie przenosi się na jakość pracy i wypalenie zawodowe. We wszystkich dziedzinach medycyny to właśnie kompetencje ludzi i jakość wykonywanych przez nich czynności ma największe znaczenie.

Kwestie te bezpośrednio znajdują odzwierciedlenie w strukturze wiekowej osób pracujących w ochronie zdrowia, w której obserwuje się szybki wzrost średniej wieku.

Rozwiązaniem w ocenie autorów nie jest pisanie planów, których skutki mają być odczuwalne za dziesięć czy piętnaście lat. Polska służba zdrowia może „nie przeżyć” tych dziesięciu lat.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wzywają do podjęcia merytorycznych rozmów, mających na celu rozwiązanie sytuacji. Są przekonani o tym, że zmiana organizacji, w tym relokacja środków finansowych może przynieść pozytywne efekty.

W naszym kraju nie działa lub jest bardzo ograniczona profilaktyka i dostępność do badań laboratoryjnych osób w wieku produkcyjnym i seniorów. A to właśnie te działania pozwolą w sposób efektywny zaoszczędzić środki finansowe nie w perspektywie dziesięciu lat, ale już w ciągu dwóch.

Przykładowo odpowiednia profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia ogranicza liczbę zawałów serca i udarów mózgu. U osób starszych można ograniczać liczbę upadków, kończących się złamaniami, kosztownymi operacjami i nierzadko powikłaniami, np. zapaleniem płuc czy kalectwem. To efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie zapobiegania. Wg danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba zwolnień z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowych sięga 30 milionów dni. Odpowiednio zaplanowana profilaktyka pozwoli zaoszczędzić środki, które dziś są wydatkowane na leczenie, w tym powikłania, hospitalizację, rekonwalescencję oraz zasiłki zdrowotne i zwolnienia lekarskie.

Spustoszenie, jakie powodują choroby takie, jak cukrzyca czy powikłania infekcji wirusowych kosztują dziś Polskę miliardy złotych. Kwoty te przeznaczone na profilaktykę pozwolą zadbać o pacjenta w sposób odpowiedzialny. Zaoszczędzone kwoty mogą być przeznaczone na poprawę sytuacji pacjenta oraz urealnienie zarobków w służbie zdrowia. Konieczne są zmiany organizacyjne.

Sygnatariusze listu, podkreślili, iż nadrzędnym celem ich działań jest utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu i kondycji. Dbanie o dobrą kondycję systemu jest drogą do realizacji tego celu. Samorządy zadeklarowały dalszą wolę współpracy.

LIST DO MZ KIF, NIPIP, KIDL

Światowy Dzień Fizjoterapii – 8 września

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom w imieniu członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, pracowników Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz swoim, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Fizjoterapii.