PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia pomoże utrzymać płynność w czasie okresowego braku realizacji świadczeń.

Komunikat nr 3 Zespołu Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r.

Ważne: NFZ przyśpiesza rozliczenia dla podmiotów, które ograniczają działalność w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COViD-19.

W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana ta umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszają liczbę udzielanych planowych świadczeń. Podmioty mogą dzięki temu utrzymać płynność w czasie okresowego braku realizacji świadczeń.

Rozwiązanie to będzie obowiązywać w okresie przejściowym do początku września 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia na wniosek świadczeniodawcy należność dla poszczególnych zakresów może być ustalona jako 1/12 wartości umowy (kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń).

Co ważne, podstawą wypłaty należności jest wniosek świadczeniodawcy oraz rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Ponadto umożliwiono szybsze i częstsze (do 4 razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców skracając termin:

  1. wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z aktualnych 14 dni);
  2. rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z aktualnych 14 dni).

Niezależnie od tego, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymały zalecenie, aby płatności do świadczeniodawców realizowane były niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zespół Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus