Pracodawcy RP

18 grudnia Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się z Prezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Malinowskim. “Pracodawcy RP” są największą tego typu organizacją skupiającą w sumie około 19 tysięcy podmiotów zatrudniających łącznie ok. 5 mln pracowników.
Podczas spotkania omówiono między innymi aktywne włączenie się samorządu zawodowego fizjoterapeutów w proces dialogu pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcami usług medycznych. Podjęto także wstępną decyzję o wspólnym tworzeniu i wdrażaniu programów  profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa w miejscach pracy.

Spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych

14 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych reprezentujących Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego: Lekarzy i Dentystów, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Radców Prawnych, Laborantów Medycznych, Lekarzy Weterynarzy oraz Fizjoterapeutów.

Spotkanie Prezydium KRF z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcami.

14  grudnia br. Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz Wiceprezesi KRF Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski i Zbigniew Wroński w obecności Dyrektora Biura KIF Artura Koper spotkali się z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wojciechem Kiebzakiem oraz Zastępcami Rzecznika Markiem Walusiakiem i Jackiem Łuniewskim. W czasie spotkania omówiono ustawowe zadania organu KIF jakim jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy oraz omówiono rolę biura KIF we wspieraniu tych zadań.

XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF – do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

Pierwsze Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w Zakładach Opieki Zdrowotnej

22 listopada 2017 r. w siedzibie Biura KIF odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w ZOZ.
Powołania do prac w zespole z rąk Wiceprezesa KRF Jacka Koszeli odebrali:
– Ewa Rakowicz
– Elżbieta Juszczak
– Robert Włodarczyk
– Michał Rau
– Marek Rajkiewicz
– Grzegorz Zyzek
Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Robert Włodarczyk.