PL

XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Na XII Posiedzeniu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, które odbyło się w czwartek, 23 listopada podjęto uchwały o przyznaniu 2010 fizjoterapeutom prawo wykonywania zawodu. Tym samym liczba fizjoterapeutów w Polsce, którzy uzyskali już prawo wykonywania zawodu przekroczyła 10 tysięcy i wynosi 10 250!

Podczas posiedzenia członkowie KRF podjęli również: 
✔ Uchwałę w sprawie planowanych wpływów i wydatków na rok 2018.
✔ Uchwałę w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu fizjoterapeuty oraz postępowania w sprawie tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
✔ Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty podjęto uchwałę o zawieszeniu na okres 12 miesięcy mandatu jednego z członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
✔ 3 uchwały o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu.

Ponadto zakończono dyskusję na temat samodzielności zawodowej w wyniku czego powstał dokument będący oficjalnym Stanowiskiem KRF w tej sprawie.
Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF – do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

Ważne!

Z informacji jakie KIF uzyskał z CMKP wynika, że w związku z brakiem nowych wytycznych dotyczących akredytacji placówek mogących prowadzić szkolenie specjalizacyjne, podjęto tam decyzję, aby umożliwić jednostkom chętnym do prowadzenia takiego kształcenia akredytowanie się na starych warunkach.

Podczas spotkania zaprezentowano członkom KRF dane dotyczące kontraktowania usług przez NFZ w poszczególnych województwach wraz z porównaniem wydatkowanych kwot w analogicznych okresach roku 2016 i 2017.  Kolejne posiedzenie KRF zaplanowane jest już na 19 grudnia 2017 roku.

NEWSLETTER