Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem 001 dla Profesora Andrzeja Zembatego

Postęp w każdej dziedzinie wiedzy, w tym także w fizjoterapii, tworzą ludzie, którzy poświęcają się jej z całym oddaniem i zaangażowaniem. Mówi się o nich, że są Mistrzami, poszukującymi ciągle nowych rozwiązań w postępowaniu leczniczym zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami chorych. Potrafią w swojej działalności tworzyć zespoły ludzkie, zjednoczone w realizacji wielkich projektów edukacyjnych. Takim człowiekiem jest profesor Andrzej Zembaty i dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów nada Panu Profesorowi Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem pierwszym.

Życiorys profesora Andrzeja Zembatego

Profesor Andrzej Zembaty urodził się 21 kwietnia 1935 roku w Jaśle i po przeniesieniu się rodziny do Sanoka w 1953 roku w tym mieście uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 roku rozpoczyna studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i po ich ukończeniu w 1958 roku rozpoczyna pracę zawodową jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu specjalizacji z gimnastyki leczniczej i po uzyskaniu tytułu specjalisty z tej dziedziny w 1960 roku rozpoczyna pracę w Szpitalu Chirurgii Kostnej założonym przez Profesora Adama Grucę w podwarszawskim Konstancinie. Profesor Andrzej Zembaty pracuje tam pod kierownictwem Profesora Mariana Weissa współtwórcy „Polskiej Szkoły Rehabilitacji”.  Równocześnie, do 1967 roku Profesor Andrzej Zembaty współpracował z oddziałem rehabilitacji neurologicznej w „Królewskiej Górze” (Konstancin), gdzie zajmował się problemami zastosowania różnych metod fizjoterapii w leczeniu pacjentów, cierpiących na postępujące zaniki mięśniowe i udary mózgu. Należy wspomnieć, że opiekę medyczną i naukową nad tym sanatorium sprawowała profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz najwybitniejsza w owym czasie w Polsce i bardzo znana w świecie specjalistka  chorób nerwowo-mięśniowych. Lata tej współpracy pozwoliły profesorowi Andrzejowi Zembatemu pozyskać ogromne doświadczenie kliniczne i wiedzę teoretyczną z neurologii i ortopedii, które potem tak skutecznie wykorzystywał w pracy nauczyciela akademickiego

Po trzech latach pracy w szpitalu prof. Andrzej Zembaty podejmuje dodatkową pracę jako nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym Fizjoterapii, gdzie obok pracy dydaktycznej, współtworzy ogólnopolski program nauczania fizjoterapii, który był przez wiele lat obowiązującym w tych placówkach. W kolejnych latach pracy, zostaje mianowany kierownikiem metodycznym działu kinezyterapii i skierowany na oddział dziecięcy celem poprowadzenia rehabilitacji dzieci z chorobą Heinego-Medina. Jego dokonania zawodowe spowodowały, że profesor Marian Weiss powierza profesorowi Zembatemu stanowisko szefa metodycznego całego STOCER-u, a następnie kieruje na oddział amputacji kończynowych z poleceniem opracowania metod fizjoterapii pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.

W tym też czasie Andrzej Zembaty rozpoczyna współpracę dydaktyczną i naukową z Katedrą Rehabilitacji Leczniczej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie wykorzystując doświadczenia z pracy klinicznej w Konstancinie i w 1971 roku, otwiera przewód doktorski: „Dynamiczne i morfologiczne możliwości kikuta w procesie sterowania protezą”. Jednocześnie Andrzej Zembaty uzyskuje tytuł specjalisty II stopnia z rehabilitacji narządu ruchu i neurologii Z chwilą zaangażowania się na AWF profesora Andrzeja Zembatego, zmienia się pod jego kierunkiem zakres szkolenia specjalistów z tej dziedziny i znacząco się poszerza. Między innymi powołano na kierunku wychowania fizycznego odrębną 2-letnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej z podstawową bazą dydaktyczną w Konstancinie. Podczas 2 lat studiów jeden dzień w tygodniu wyróżniający się studenci wychowania fizycznego studiują w Konstancinie i na różnych oddziałach uzyskują gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej i pediatrycznej.

Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego oraz Dyrektora Biura KIF Artura Koper z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Zofią Małas oraz Panią wiceprezes Mariolą Łodzińską.
Podczas trwającego ponad godzinę spotkania przedstawiciele obu samorządów omówili potencjalne płaszczyzny współpracy oraz zadeklarowali wzajemne wsparcie działań zmierzających do popularyzacji i podnoszenia prestiżu obu grup zawodowych.

100 dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów

20 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja prasowa, na której Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała trzy miesiące działalności. Rejestr fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu oraz pełnomocnik ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin – to najważniejsze osiągnięcia pierwszych tygodni. Profesjonalny fizjoterapeuta to dziś medyczny zawód zaufania publicznego.

Spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem

12 kwietnia 2017 roku na prośbę Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł przyjął członków Prezydium KRF. Godzinne spotkanie odbyło się w Sali Gotyckiej to jest gabinecie Ministra Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes KRF Maciej Krawczyk, Wiceprezesi KRF – Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski, a także Dyrektor Biura KIF Artur Koper, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Marek Kucinski oraz Pani Naczelnik Edyta Gadomska.

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom życzymy spokojnych i radosnych świąt Wielkiejnocy, spędzonych w gronie osób najbliższych Waszym sercom.

Współpraca Diagnostów i Fizjoterapeutów

11 kwietnia 2017 odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych spotkanie Prezesa Macieja Krawczyka i wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego z Panią Elżbietą Puacz Prezes KIDL. W czasie rozmów z przedstawicielami Zarządu KIDL ustalono dalsze współdziałanie w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań dla leczenia polskich pacjentów.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 10 kwietnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wręczone zostały powołania Rady oraz wybór przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Wojewoda Sylwester Dąbrowski. KIF reprezentowali wiceprezes Tomasz Niewiadomski oraz Przewodniczący Komisji Eksperckiej ds. Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych Tomasz Marek.

Wizyta u Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

W dniu 07 kwietnia 2017 Prezes Maciej Krawczyk oraz członkowie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów tj. Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński i Ernest Wiśniewski oraz Dyrektor Biura KIF spotkali się w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciejem Hamankiewiczem.

Spotkanie wiceprezesa KRF Aleksandra Lizaka z przedstawicielami Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK)

30 marca 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wiceprezesa KRF ds. kontaktów międzynarodowych i promocji zawodu Aleksandra Lizaka z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK). Stronę niemiecką reprezentowali: prezydent ZVK Andrea Rädlein, dyrektor biura ZVK Christian Esser wraz ze swoją zastępczynią Ursulą Küppers Böhle oraz Cordula März, która odpowiedzialna jest w ZVK za promocję zawodu.

Odwołanie postępowań konkursowych w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa

31 marca odwołane zostały pierwsze postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w wyniku uwzględnienia nowych okoliczności związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie warunków koniecznych do realizacji świadczeń w zakresach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej wynikających z zapisów rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.).