PL

Marcowe posiedzenie KRF

W czasie obrad przyjęto szereg uchwał dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty, funkcjonowania izby oraz zarekomendowano kierunki działań na zewnątrz i w międzynarodowej współpracy. Przedstawiono również sprawozdania z działalności. 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów 12 marca podjęła 120 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu, 62 uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podjęto uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedstawiono informację z przyjęcia uchwały nr 556/II KRF z 13 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w trybie obiegowym.

Zaprezentowana a następnie szeroko dyskutowana była informacja w sprawie wspólnych europejskich ram kształcenia dla fizjoterapeutów. Rozmawiano o kwestiach różnic w kompetencjach fizjoterapeutów w poszczególnych krajach oraz wyrażano wątpliwości co do ścieżki proponowanej przez francuską izbę w zakresie wspólnych dla wszystkich krajów EU minimalnych kompetencji do wykonywania zawodu, umożliwiających mobilność i pracę za granicą (na terenie UE). W imieniu polskich fizjoterapeutów w pracach zespołu roboczego powołanego przy Komisji Europejskiej biorą udział dr hab. Elżbieta Skorupska i dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa. Przyjęto uchwałę w sprawie stanowiska wobec dokumentu „European common training framework for physiotherapists”.

Przedstawiony i dyskutowany był projekt uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Przedstawiono również projekt uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz sprawozdania z działalności Doraźnego Zespołu do spraw Domów Pomocy Społecznej. Przewodnicząca zespołu zaprezentowała m.in. szczegółowe wyniki ankiety dot. warunków pracy fizjoterapeutów z jednostkach pomocy społecznej. Efektem dyskusji było przyjęcie uchwały powołującej Zespół tematyczny do spraw jednostek pomocy społecznej. Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad działania i wynagradzania członków zespołów tematycznych. Po dyskusji uchwałą odwołano z funkcji obecną przewodniczącą Krajowego Zespołu Kontrolerów. Przyjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego. Rada przyjęła uchwałę w sprawie korzystania z logo Krajowej Izby Fizjoterapeutów przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego i z działalności Sądu Dyscyplinarnego za rok 2023 oraz odbyła się dyskusja związana z realizacją rekomendacji zawartych w raporcie WHO, które stanowią szansę na budowanie kompetencji fizjoterapeutów.
W ostatniej części posiedzenia rezygnację z członkostwa w KRF złożyła Marzena Adamczyk z województwa podkarpackiego.