PL

KIF reaguje na wstrzymywanie publikacji nowego rozporządzenia MZ zwiększającego kompetencje fizjoterapeutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, choć podpisane zostało 4 stycznia i miałoby wejść w życie 1 lutego, nie zostało do tej pory opublikowane w Dzienniku Ustaw, projekt zniknął również z wykazu dokumentów skierowanych do publikacji. Z uwagi na wstrzymywanie wprowadzenia oczekiwanych przez środowisko zmian, prezes KRF dr Tomasz Dybek skierował do minister zdrowia Izabeli Leszczyny pismo z prośbą o wyjaśnienie powodów tej nietypowej sytuacji. Przedstawił argumenty za potrzebą pilnego wdrożenia nowych regulacji.  

Publikacja w Dzienniku Ustaw jest momentem, gdy można uznać, że dane prawo faktycznie zacznie obowiązywać. Sam podpis ministra nie jest jeszcze ostatecznym potwierdzeniem. Z uwagi na to Krajowa Izba Fizjoterapeutów wstrzymywała się z informowaniem o planowanych nowych regulacjach. W związku z tym, że do publikacji nadal nie doszło, mimo przewidzianej w dokumencie daty wejścia przepisów, w związku z licznymi pytaniami fizjoterapeutów oraz wątpliwościami przedstawicieli samorządu, zgodnie z wyrażonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów stanowiskiem (podczas posiedzenia 23 stycznia), prezes KRF wystąpił z pismem do minister.

W piśmie do MZ prezes KRF wskazuje: Jak podkreślamy, nowelizacja rozporządzenia jest pilnie potrzebna i istotna, gdyż umożliwi większe włączenie się fizjoterapeutów (dobrze wykształconego i samodzielnego zawodu medycznego) w proces rehabilitacji. Co ważne, w części obszarów nowelizacja rozporządzenia pozwoli wesprzeć lekarzy dzięki nadaniu fizjoterapeutom nowych kompetencji, wynikających z programu kształcenia na studiach magisterskich oraz programu kształcenia specjalizacyjnego. W prosty sposób przełoży się to na szybszy dostęp do fizjoterapii dla pacjentów po ostrej fazie choroby (w przypadku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, internistycznych, pediatrycznych, onkologicznych). Zwracamy się o podjęcie działań, by rozwiązania mające na celu zapewnienie szybkiej interwencji fizjoterapeutycznej dla pacjentów po leczeniu ostrej fazy choroby, zostały możliwie szybko wdrożone. Czas ma dla nich kluczowe znaczenie w powrocie do maksymalnej sprawności.  

Dalej czytamy: Brak publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, jak też brak informacji o powodach wstrzymywania publikacji powoduje, iż izba nie ma możliwości przygotowania środowiska fizjoterapeutów na zmiany w realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej. Fizjoterapeuci są zdezorientowani.  

Pełna treść pisma prezesa KRF do MZ:

DPP.280.2023.3_MZ

 

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej byłoby kolejnym krokiem wzmacniającym samodzielność zawodową fizjoterapeutów oraz dałoby szansę na pełne wykorzystanie kompetencji. Zmiany, które zostały wypracowane przez KIF w ramach prowadzonych przez MZ szerokich konsultacji, dotyczą fizjoterapii domowej, zlecania i planowania procesu fizjoterapeutycznego, przedłużania pacjentom tego procesu, jak również czasu fizjoterapii i czasu oczekiwania na nią.

Zasadnicze zmiany dla fizjoterapeutów polegałyby na rozszerzeniu kompetencji, co było dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów kluczowe podczas opiniowania projektu.

Dlaczego rozporządzenie jest tak istotne dla fizjoterapeutów i pacjentów? Zakładane najważniejsze zmiany, które wprowadziłby dokument:

  1. Zniesienie wymogu udziału personelu lekarskiego w prowadzeniu fizjoterapii domowej.
  2. Czas trwania fizjoterapii na podstawie jednego skierowania wynosi do 20 dni zabiegowych w cyklu terapeutycznym.
  3. Możliwość zlecania i planowania postępowania fizjoterapeutycznego, zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami, bez konieczności konsultacji z lekarzem specjalistą rehabilitacji leczniczej.
  4. Zniesienie stosowania przelicznika aparatury medycznej na zatrudniony personel fizjoterapeutyczny w zakresie udzielanych świadczeń w warunkach domowych.
  5. Umożliwienie, w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu terapeutycznego, przedłużenia czasu trwania fizjoterapii ambulatoryjnej decyzją fizjoterapeuty, uprawnionego do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej, na podstawie oceny stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (jednak nie więcej niż o 30 dodatkowych dni zabiegowych w roku kalendarzowym).
  6. Przyspieszony tryb rozpoczęcia interwencji fizjoterapeutycznej dla pacjentów po leczeniu ostrej fazy choroby w przypadku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, internistycznych, pediatrycznych, onkologicznych przewidziano.
  7. Świadczenia realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej mogą być realizowane przez personel lekarski bądź specjalistę fizjoterapii w wymiarze co najmniej ½ etatu przeliczeniowego.
  8. Wyodrębnienie procedury ,,konsultacja fizjoterapeutyczna” (pozycja 89.0021).