PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza stan epidemii na terenie całego kraju.

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

Komunikat nr 13 Zespołu Kryzysowego z dnia 21 marca 2020 r.

20 marca br. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym stan zagrożenia epidemicznego został zastąpiony stanem epidemii, obowiązującym od dnia 20 marca br. do odwołania.

W ww. rozporządzeniu utrzymano dotychczasowe ograniczenia:

 1. działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
 2. prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) – obejmują całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Doprecyzowano warunki udzielania świadczeń w okresie stanu epidemii, w tym w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zamieszczania na listach oczekujących pacjentów, którzy nie zgłosili się na ustalony termin świadczenia ze względu na stan epidemii:

 1. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
 2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
 3. Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
 4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2., jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
 5. Świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy osób oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 6. Dokument elektroniczny potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, może zawierać oprócz danych w skazanych w przepisach również informację o poddaniu świadczeniobiorcy kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 7. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 8. W przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus