PL

Rozporządzenie dotyczące zasad prowadzenia rehabilitacji w strefie czerwonej

W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356), które wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie wyodrębnia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy – czerwoną i żółtą – na obszarze których, z powodu istnienia większego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niż na obszarze reszty kraju, wprowadzone zostają dodatkowe obostrzenia.

Na dzień 8 sierpnia 2020 r. strefa:

 1. czerwona obejmuje powiaty:
  • pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim,
  • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim,
  • nowosądecki i Nowy Sącz w województwie małopolskim,
  • wieluński w województwie łódzkim;
 2. żółta obejmuje powiaty:
  • cieszyński, Jastrzębie-Zdrój i Żory w województwie śląskim,
  • jarosławski, Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim,
  • kępiński w województwie wielkopolskim,
  • oświęcimski w województwie małopolskim,
  • pińczowski w województwie świętokrzyskim,
  • wieruszowski w województwie łódzkim.

Na mocy rozporządzenia w strefie czerwonej ustanawia się zakaz prowadzenia:

 • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;
 • działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Powyższe zakazy obowiązują od dnia 8 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem zakazu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, który obowiązuje już od dziś, tj. od 7 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie rozporządzenie zawiera regulację przejściową umożliwiającą zakończenie rozpoczętych turnusów. Wprowadzony zakaz nie obejmuje bowiem osób, które rozpoczęły leczenie lub rehabilitację, do ich zakończenia.

Na obszarze reszty kraju, w tym również w strefie żółtej, utrzymane zostały dotychczasowe regulacje odnoszące się do prowadzenia ww. rodzajów rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, tj.: warunkiem ich rozpoczęcia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Warunek obowiązuje do odwołania.

Należy tu podkreślić, że wszelkie inne rodzaje rehabilitacji leczniczej (w tym m.in.: ambulatoryjna, domowa, w ramach ośrodka i oddziału dziennego oraz stacjonarnej) wciąż mogą być prowadzone, zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej bez dodatkowych ograniczeń wynikających w rozporządzenia.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że lista powiatów, należących do strefy czerwonej będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać, a modyfikacje będą dokonywane dwa razy w tygodniu. W celu uzyskania aktualnych informacji na ten temat zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Do przedmiotowego rozporządzenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów, na etapie krótkich konsultacji, przedstawiła następującą opinię.