PL

Minęły dwa lata, czyli spotkanie delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów

Minęły dwa lata,
czyli spotkanie delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów

W ramach obchodów drugiej rocznicy powstania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w dniu 23 listopada 2018, czyli przededniu I Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane sukcesy „dwulatka”, czyli najmłodszego samorządu w Polsce. Omówiono dotychczasowe efekty prac Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz jej poszczególnych organów.

„Fizjoterapeuci bez kontroli”, „Fizjoterapeuta zrobił krzywdę dziecko”, „Standardy fizjoterapii przygotowują lekarze”. Tak wyglądały pierwsze dramatyczne kadry filmu, który pokazywał, jakie zagrożenia mogłyby przynieść ze sobą braki w regulacjach prawnych zawodu fizjoterapeuty oraz brak samorządu zawodowego. Na szczęście dla nas tak nie jest – zaczął po ostatnim kadrze filmu swoje wystąpienie prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk. Przypomniał cele, dla jakich powstał samorząd zawodowy i wartości, na których został oparty. Prezes wymienił kroki milowe w pracach Krajowej Rady Fizjoterapeutów i za jedne z najważniejszych uznał uchwałę o powołaniu komisji socjalnej oraz trzynastu zespołów eksperckich, w których toczą się prace merytoryczne.

Informacja na temat utworzenia funduszu socjalnego dla członków Izby, którzy znaleźli się trudnej sytuacji życiowej spotkała się z żywym i życzliwym zainteresowaniem zebranych delegatów.

Konkretne działania, w sumie tysiące godzin pracy sztabu ludzi, prezentowali wiceprezesi KRF oraz dyrektor Biura KIF.

Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski wraz z dyrektorem Biura KIF Arturem Koperem przybliżyli etapy tworzenia biura Izby oraz organizację prac struktur krajowej Izby. Podczas wspólnego wystąpienia, prelegenci wspomnieli o rejestracji w urzędach, utworzeniu konta oraz o pozyskaniu kredytu operacyjnego na rozpoczęcie działalności Izby. Delegaci mogli też poznać historię organizacji samego biura Izby, dotyczącej umów wynajmu pomieszczeń na biuro, utworzenia sieci partnerskiej ekspertów zewnętrznych, do których należały m.in. kancelarie prawne, księgowość i zewnętrzny dział personalny.

Wiceprezes Ernest Wiśniewski przybliżył też zebranym kulisy negocjacji warunków umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie produkcji praw wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także opowiedział o doświadczeniach z uruchomieniem systemu informatycznego CRM, niezbędnego do prowadzenia Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz z utworzeniem 60 tysięcy indywidualnych kont SIMP niezbędnych do sprawnej integracji systemu bankowego z naszym CRM.

Osobną, poruszaną przez wiceprezesa kwestią było zdanie relacji z zarządzania płynnością finansową Izby i realizacji planów budżetowych Izby. Wspomniał również o współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad wypracowaniem zmian w rozporządzeniach do świadczeń gwarantowanych oraz – wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia – nad organizacją programu pilotażowego w zakresie symulacji wdrożenia reformy do systemu świadczeń publicznych. Zebranych delegatów zainteresowała również omawiana kwestia opracowywania elektronicznej dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów oraz planowanych szkoleń.

Występujący kolejno wiceprezes KRF Tomasz Niewiadomski opowiedział o roli samorządu w monitorowaniu dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz o reprezentowaniu środowiska polskich fizjoterapeutów w urzeczywistnianiu i uznawaniu kompetencji zawodowych. Izba podejmuje interwencje wszędzie tam, gdzie są podważane ustawowe kompetencje fizjoterapeutów – podkreślał Niewiadomski. W swojej prezentacji wiceprezes przybliżył efekty działań w obszarze opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia oraz zasad organizacji opieki zdrowotnej. Do sukcesów Izby wiceprezes zaliczył również udane wprowadzenie nowej grupy do systemu Jednorodnych Grup Pacjentów o nazwie „RON”. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi mogą być rozliczani w oddziałach rehabilitacji ogólnej zgodnie z zaszeregowaniem Jednorodnych Grup Pacjentów.

Wiceprezes Jacek Koszela podkreślił znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego. Obszarem tym zajmuje się powołany przez prezesa KRF zespół ekspertów ds. medycyny fizykalnej, balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej, którego zadaniem jest analiza i monitorowanie zagadnień związanych z lecznictwem uzdrowiskowym. Wiceprezes Jacek Koszela przedstawił w skrócie wypracowane propozycje zmian w ustawie. Ich celem jest zapewnienie fizjoterapeutom zatrudnionym w lecznictwie uzdrowiskowym należytego miejsca.

Osobnym tematem wystąpienia była informacja o zorganizowaniu zespołu ds. standardów pracy fizjoterapeutów. Wiceprezes zreferował także stan tworzenia oddziałów wojewódzkich Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Prezentacja wiceprezesa KRF Zbigniewa Wrońskiego dotyczyła historii Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, stworzenia kryteriów uznawania kwalifikacji fizjoterapeutów i kształcenia przeddyplomego oraz podyplomowego fizjoterapeutów. Zbigniew Wroński omówił w skrócie stan i kierunki prac grup ekspertów zajmujących się nauką i edukacją oraz określił wyzwania, jakie stoją przed Izbą w związku z pierwszymi egzaminami PEF, które odbędą się 2023 roku.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz mówił o działaniach Izby w zakresie współpracy z zagranicą. Przedstawił powołany zespół ds. międzynarodowych, który zajmuje się przygotowaniami do kongresu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCTP) w Genewie. Wystąpienie wiceprezesa Pawła Adamkiewicza uświetniła prezentacja audiowizualna wspomnianego zespołu, jaka została wysłana do wielu krajów w dniu Światowego Dnia Fizjoterapii. Ta elektroniczna korespondencja spotkała się pozytywnym przyjęciem i była pretekstem do nawiązania kontaktów z kolegami w innych krajach.

Po prezentacjach Prezydium KRF – głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny KIF dr Wojciech Kiebzak, który przybliżył delegatom pracę i zadania kolejnego Organu Izby, jakim jest Rzecznik odpowiedzialności Dyscyplinarnej KIF. W kolejnym wystąpieniu rolę i działania sądów dyscyplinarnych omówiła przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego dr Renata Szczepaniak. Na koniec tej części spotkania delegatów – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Skorupa, przedstawiła kulisy pracy oraz zadania Komisji Rewizyjnej.

Drugą cześć spotkania delegatów stanowiła sesja pytań i odpowiedzi, podczas której prezes KRF, wiceprezesi, dyrektor Biura KRF oraz przedstawiciele pozostałych organów Izby odpowiadali na pytania delegatów, które były zbierane przez specjalny system informatyczny. Pytania dotyczyły głównie planów Izby w zakresie specjalizacji kierunkowych oraz kompetencji zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 fizjoterapeutów.