PL

KRF zgłasza liczne uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ

W piśmie z 12 maja 2020 r. otrzymaliśmy do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Po wnikliwej analizie projektu zgłosiliśmy wiele poprawek z żądaniem ujęcia ich w ostatecznej wersji zarządzenia. Poniżej prezentujemy pismo, jakie w imieniu KRF wystosował w tej sprawie do NFZ Prezes KRF. Dodatkowo w piśmie ponownie zaapelowaliśmy o “wycenę adekwatną do faktycznie ponoszonych kosztów, tj. obejmującą koszty bezpośrednie, pośrednie i proceduralne (amortyzacja, media, wyroby medyczne i produkty lecznicze, wynagrodzenia, podatki, opłaty, obsługa techniczna, administracyjna, koszt diagnostyki, środki ochrony i urządzeń umożliwiających łącze video z pacjentem)”. 

Ostatnio opublikowaliśmy też na stronie Izby komunikat kif.info.pl/ile-kosztuje-fizjoterapia/, w którym zwróciliśmy się wszystkich świadczeniodawców z prośbą o wysyłanie pism i opinii do NFZ z opisem realnych kosztów prowadzenia działalności. Przypominamy, że pisma należy kierować w wyznaczonym terminie (do 26 maja) do Centrali NFZ pod adres e-mail: [email protected] z dopiskiem REH oraz do wiadomości Ministra Zdrowia (e-mail: [email protected]) i Krajowej Izby Fizjoterapeutów (e-mail: [email protected]).

Spróbujmy wspólnie wpłynąć na decyzje NFZ, bo zmiana wycen jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rehabilitacji leczniczej.