Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił postępowania o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Informujemy, że w dniu 30 marca 2017 roku Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju – Leczenie stomatologiczne, których szczegóły znaleźć można pod linkiem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12627/

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 599) – dodanie ust. 2 w art. 152 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (art. 50 ustawy o uzyskiwaniu).

Art. 50. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994) w art. 152 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Osoba, o której mowa w ust. 1, która uzyskała wynik pozytywny z części praktycznej PESoz, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej PESFZ, pod warunkiem że od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.”

D2017000059901

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2017 – ogłoszenie postępowań

Rehabilitacja lecznicza w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Dla zainteresowanych informujemy, że w dniu 15 marca 2017 roku Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA

Szczegóły znaleźć można pod adresem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12584/