PL

Wielki protest pracowników ochrony zdrowia

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów w dniu 2 sierpnia 2021 r. wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Podczas spotkania powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. To kontynuacja współpracy wyrażona w deklaracji wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji, w której znajduje się polska ochrona zdrowia. W skład komitetu wchodzą:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
   • Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
   • Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy:
   • Grażyna Cebula-Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
   • Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii:
   • Ewa Ochrymczuk – Przewodnicząca OZZPDMiF
   • Dorota Kowalczyk-Cyran – Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii:
   • Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR
   • Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
   • Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT
   • Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej:
   • Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej:
   • Artur Drobniak – Wiceprezes NRL
   • Michał Bulsa – Członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
   • Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
   • Andrzej Tytuła – Członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
   • Maciej Krawczyk – Prezes KRF
   • Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
   • Alina Niewiadomska – Prezes KRDL
   • Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej:
   • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA
   • Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA.

Komitet zaapelował o pilne spotkanie z Premierem RP. Główne postulaty Komitetu to:

 1. Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB).
 2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej.
 3. Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń.
 4. Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
 5. Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Konferencja prasowa Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników OZ. (Fot. A. Szczypczyk)