PL

Sprzeciw wobec zmian w rehabilitacji domowej.

Sprzeciw wobec zmian w rehabilitacji domowej. Fizjoterapeuci mówią „NIE” zabieraniu szans pacjentom.  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, po zapoznaniu się ze zmianami, które zawiera projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, z dnia 29 listopada 2022 r., opublikowanego na stronie nfz.gov.pl w dniu 05.12.2022 r., wyraża sprzeciw wobec zmian w zakresie udzielania świadczeń w warunkach domowych.

Kolejny raz, pomijając środowisko fizjoterapeutów, Fundusz opracował zmiany, które w sposób bezpośredni ograniczą dostępność do zabiegów fizjoterapeutycznych dla pacjenta. 

Z naszego punktu widzenia niedopuszczalny jest zapis: „świadczeniodawca realizujący świadczenia domowe w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych dla zakresu fizjoterapii domowej, o których mowa w rozporządzeniu”. Wprowadzenie tego zapisu wykluczy małe podmioty i indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne z możliwości realizacji świadczeń na rzecz pacjentów leżących, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą skorzystać z opieki oferowanej w przychodni.

Kolejna propozycja, z którą nie możemy się zgodzić, dotyczy rozliczania wyłącznie tych świadczeń w warunkach domowych, które zostały udzielone w miejscu pobytu świadczeniobiorcy na terenie województwa, w którym odbyło się postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy. Zapis ten wprowadza niczym nieuzasadnioną rejonizację usług, która nie ma związku z potrzebami pacjentów ani z zakresem zawartej umowy. Co więcej zapis ten narusza prawo pacjenta do swobodnego wyboru placówki i fizjoterapeuty (art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wstępna analiza projektu wskazuje, że proponowane zmiany w żaden sposób nie wpłyną pozytywnie na jakość i dostępność udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych dla bardzo potrzebujących pacjentów, którzy nie są w stanie korzystać z nich w innych niż domowe warunki. Podjęte działania doprowadzą do wykluczenia licznej grupy pacjentów z systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, szczególnie pacjentów z mniejszych powiatów, z utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki oferowanej przez fizjoterapeutów.

Mając na uwadze, że projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został przedstawiony do konsultacji, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, jako reprezentant 75 tysięcy fizjoterapeutów, zastrzega sobie prawo do zgłoszenia oficjalnych uwag do 19 grudnia 2022 r., tj. 14 dni po ogłoszeniu projektu.