PL

Skuteczne działanie KIF przywraca rehabilitację w strefach czerwonych

KIF wskazywała w swoich apelach do właściwych instytucji, że rehabilitacja jest ważnym elementem leczenia i jej przerwanie w wielu przypadkach może przynieść poważne, negatywne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pacjentów. Podnosiła również, iż fizjoterapeuci jako profesjonaliści medyczni są przygotowani i posiadają właściwą wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa w ramach specjalnego reżimu sanitarnego.

W wyniku aktywności KIF od 29 sierpnia br. w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej w związku z pandemią COVID-19 nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1484), w strefie czerwonej zniosło również zakaz prowadzenia:

  1. rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  2. rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  3. realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  4. turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
  5. turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  6. turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
  1. turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.