PL

Realizacja Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty faktem

Realizacja Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty faktem

Zgodnie z informacją ze strony Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313813) z 17 grudnia 2018 roku do ogłoszenia skierowane zostało istotne dla fizjoterapeutów rozporządzenie. Najważniejsze zmiany dotyczą kwestii uznania kompetencji fizjoterapeuty do planowania procesu fizjoterapii. W rozporządzeniu mowa jest już nie o „osobie prowadzącej fizjoterapię” a o „fizjoterapeucie”.

Po pierwsze skierowania

Najważniejsza zmiana dotyczy zniesienia obowiązku wskazania na skierowaniu opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz liczby zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. W praktyce oznacza to, że fizjoterapeuta ma prawo do zaplanowania procesu fizjoterapii zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą przy uwzględnieniu rozpoznania medycznego. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, iż wskazywanie zabiegów nie jest konieczne, bo wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii. – To wyczekiwana przez nas zmiana. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przepisy wykonawcze nie nadążały za zmianami ustawowymi a co najważniejsze za praktyką pracy z pacjentem – mówi dr hab. Maciej Krawczyk. – Te zmiany jasno określają kompetencje i zadania lekarzy i fizjoterapeutów. Nie ma potrzeby ich duplikowania. Dziękujemy Ministrowi Zdrowia za krok w dobrym kierunku, czyli racjonalnego uporządkowania systemu opieki nad pacjentem – dodaje.
W przypadku skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów. Rozporządzenie tylko w przypadku tego skierowania wprowadza dla fizjoterapeuty ograniczenie modyfikacji w zakresie zleconych zabiegów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta ma prawo do dokonania zmiany tylko po konsultacji z lekarzem kierującym i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej. Takie ograniczenie nie odnosi się do skierowań wystawionych przez innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego niż lekarz specjalista w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu. Co do zasady bowiem skierowanie wystawione przez innych lekarzy nie będzie zawierało wskazania zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych.
Skierowania na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych oraz skierowania na fizjoterapię w warunkach domowych wystawione przed 1 stycznia 2019 r. i niezrealizowane do tego dnia, zachowują ważność i mogą być realizowane po tym dniu, a co ważne nie są wiążące dla fizjoterapeuty w zakresie określenia zleconych zabiegów, okolicy ciała, strony ciała (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów, z wyjątkiem skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu. W takim przypadku modyfikacja jest możliwa wyłącznie po konsultacji z lekarzem kierującym i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

Po drugie nowe zasady wizyty fizjoterapeutycznej

Rozporządzenie wprowadza zmianę w zasadach realizacji wizyty fizjoterapeutycznej, która w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z czynności wskazanych w definicji. Dotychczas każdorazowo podczas wizyty fizjoterapeutycznej należało przeprowadzać wszystkie czynności wchodzące w zakres wizyty fizjoterapeutycznej, pomimo iż nie w każdym przypadku było to racjonalne i uzasadnione działanie z uwagi na fakt, że nie wszystkie z elementów można przeprowadzić podczas każdej wizyty.

Informacja zwrotna dla lekarza kierującego

Fizjoterapeuta po ukończonym cyklu terapii będzie musiał przekazać lekarzowi kierującemu informację o sposobie leczenia i efektach przeprowadzonej terapii. Dopuszcza się przekazanie tych informacji za pośrednictwem pacjenta lub bez jego pośrednictwa bezpośrednio do podmiotu, w którym wystawiono skierowanie. Można to zrobić zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale też innych informatycznych rozwiązań wykorzystywanych w gromadzeniu i przekazywaniu danych. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim weryfikację prawidłowości decyzji o skierowaniu na terapię oraz weryfikację jej efektywności.
– Jestem przekonany, że efekty przyniosła aktywność przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów i przyjęte zostały nasze argumenty. Podkreślaliśmy wielokrotnie, że takie rozwiązanie jest najlepsze dla pacjentów. Pacjent ze skierowaniem, na którym są wskazane zabiegi trafiał do nas często po kilkumiesięcznym oczekiwaniu i okazywało się, że jego stan uległ zmianie na tyle, że zabiegi wskazane w skierowaniu nie miały już uzasadnienia medycznego, a skierowania fizjoterapeuta zmienić nie mógł. Musielibyśmy pacjenta znowu odesłać do lekarza… Teraz możemy dokonać właściwej korekty, jeżeli uznamy, że jest ona konieczna po badaniu, którego dokonamy na wizycie fizjoterapeutycznej – komentuje zmiany Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.