PL

Program Solidarnościowy przedłużono na 2021 rok

Osoby niepełnosprawne również w bieżącym roku będą mogły skorzystać z pomocy fizjoterapeuty bezpośrednio i bez skierowania od lekarza. Świadczenia z Programu Solidarnościowego przedłużono na rok 2021.

Bez skierowania do fizjoterapeuty

Nadal utrzymano możliwość bezpośredniego dostępu do fizjoterapeuty. To bardzo ważna informacja, która wskazuje, iż taka forma dostępu do fizjoterapeutów sprawdza się w bardzo wielu aspektach, m.in. niepotrzebnie nie obciąża lekarzy. Jak argumentowali zwolennicy tego rozwiązania, nie stwarza ono też zagrożenia dla pacjenta. Wręcz przeciwnie: szybki kontakt pozwala uniknąć powikłań i szybciej przywrócić niektóre funkcjonalności, tym samym ograniczając negatywne konsekwencje dla zdrowia.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przewiduje się, że kwalifikacja medyczna pacjenta do świadczeń opierać będzie się na profesjonalnej wiedzy fizjoterapeutów.

50 mln w 2021 roku

Planowana wysokość środków na realizację świadczeń w ramach Programu Solidarnościowego na 2021 r. to 50 mln zł, które będą mogły zostać przeznaczone na kontynuację finansowania umów zawartych w 2020 r. lub przeprowadzenie nowych naborów. Program będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umów z wykonawcami Programu do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wykorzystania dostępnej alokacji środków.

Poziom finansowania świadczeń w Programie zostanie określony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki będą przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej z obszaru rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych w formie fizjoterapii ambulatoryjnej. W ramach Programu nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych.

Jak skorzystać z Funduszu jak Świadczeniodawca?

Podmioty wykonujące działalność leczniczą (spełniające warunki określone przepisami prawa oraz warunki zawarte w załączniku do Programu), czyli zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe, składają do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ ofertę konkursową. Należy w niej wskazać:

1) przewidywaną wartość świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w Programie;

2) przewidywane koszty związane z obsługą Programu.

Zarządzenie Nr 154/2020/DSOZ Prezesa NFZ w tym zakresie w brzmieniu po zmianie z dnia 28 stycznia 2021 r. wyłączyło przewidziany w art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym oraz w uchwale Rady Ministrów tryb składania wniosku o przystąpienie do Programu.

Podstawa prawna

Uchwała Nr 197 zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego pn. “Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” z dnia 29 grudnia 2020r. (https://dziennikustaw.gov.pl/M2021000003001.pdf).