PL

Podwyżki dla fizjoterapeutów – co zrobić w przypadku nieprawidłowości.

Mając na uwadze zgłoszenia przez członków Izby licznych nieprawidłowości przy ustalaniu przez pracodawców wysokości minimalnego wynagrodzenia niektórych pracowników w ochronie zdrowia i ustalania grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku wskazujemy następujący mechanizm postępowania:

 1. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nakłada na pracodawców obowiązek wskazania w umowie o pracę grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.
 2. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wynagradzać wszystkich pracowników wykonujących takie same obowiązki w taki sam sposób.
 3. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutę jest uzależniony od posiadanych kwalifikacji i został opisany w treści ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 4. Minimalne wynagrodzenie fizjoterapeuty ustala się na podstawie ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z ww. komunikatem przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Fizjoterapeuto, jeżeli masz wątpliwość czy Twój pracodawca prawidłowo ustalił Twoje wynagrodzenie i grupę zawodową możesz:

 1. Pisemnie zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie sposobu ustalenia wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych na Twoim stanowisku, w oparciu o faktycznie wykonywane przez Ciebie czynności.
 2. Zwrócić się do właściwego miejscowo dla Twojego miejsca pracy oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.
 3. Zwrócić się do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów pod adresem:
  1. telefonicznie: 663-817-580 (poniedziałek, środa, piątek, w godzinach 12:00-14:00)
  2. mailowo: [email protected]

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801)
 2. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 168)
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r.