PL

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytania KIF w sprawie równoczesnego rejestrowania kilku skierowań na fizjoterapię.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi przepisów art.20 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2018 r. poz.1510 z późn.zm) w kwestii możliwości równoczesnego zarejestrowania u świadczeniodawcy/ świadczeniodawców kilku skierowań na fizjoterapię ambulatoryjną, których podstawą jest to samo lub różne rozpoznania oraz ciągłości realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych, skierowane zostały do Departamentu Systemu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia następujące zapytania:

  1. Czy pacjent, będący pod opieką różnych poradni specjalistycznych, który otrzymał od każdego ze specjalistów bądź też lekarza podstawowej opieki zdrowotnej równocześnie kilka skierowań na świadczenia fizjoterapeutyczne (zarówno w przypadku tego samego ICD-10 jak również różnych ICD-10), wystawionych podczas tej samej porady lekarskiej lub różnych porad, powinien zapisać się w kolejkę jeden raz niezależnie od liczby posiadanych skierowań i tym samym skierowania powinny być traktowane łącznie i realizowane podczas jednego cyklu zabiegowego?
  2. Jeżeli łącznie – to które ze skierowań stanowi podstawę rozliczenia i kolejkowania?
  3. Czy też każde skierowanie powinno być rejestrowane osobno (również w kolejce osób oczekujących)?
  4. Czy, jeżeli pacjent po zakończonym cyklu zabiegowym, przekazaniu informacji zwrotnej do lekarza kierującego o prowadzonej terapii oraz jej efektach, podczas kolejnej porady uzyska kolejne skierowanie na następny cykl zabiegowy (którego podstawą jest to samo rozpoznanie, które było podstawą realizacji wcześniejszego cyklu zabiegowego), skierowanie to powinno być traktowane jako nowe skierowanie i ustawione w kolejkę osób oczekujących na świadczenie, czy też pacjent powinien być przyjęty do realizacji świadczeń w ramach kontynuacji leczenia i nie powinien być wpisywany na listę osób oczekujących?
  5. Jeżeli nie – czy powinien być wpisywany na listę osób oczekujących, to w jakim trybie powinna się odbyć realizacja kolejnego cyklu zabiegowego mając na uwadze fakt, że pacjentów zgłaszających się z ponownym skierowaniem jest wielu, czas realizacji świadczeń wymaga dużego zaangażowania personelu i brak jest wówczas możliwości realizacji świadczeń na rzecz pacjentów oczekujących w kolejce?
  6. Jeżeli tak – co w tej sytuacji stanowi podstawę przyjęcia pacjenta poza kolejnością? I jak zdefiniować pacjentów pierwszorazowych, którzy są kolejkowani i pacjentów kontynuujących na podstawie kolejnego świadczenia?

Ponadto samorząd zawodowy zgłosił propozycję nowelizacji załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192 z późn. zm.) polegającej na rozszerzeniu liczby list oczekujących prowadzonych w czasie rzeczywistym na konkretne świadczenia opieki zdrowotnej o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej.

W piśmie z dnia 2 lipca br. Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia odniósł się do przesłanych zapytań jak również potwierdził zasadność propozycji nowelizacji rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r., co znalazło odzwierciedlenie  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1207).

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia