PL

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z oczekiwaną przez środowisko fizjoterapeutów zmianą przepisów zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Zdrowia,  projekt został w dniu 28 września 2018 r. zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą i został przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem włączenia go do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Kolejnym etapem jest jego przekazanie do Sejmu RP.

Kluczowa zmiana dotyczy możliwości funkcjonowania fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Ta forma udzielania świadczeń ogranicza wymogi organizacyjne w porównaniu z podmiotami leczniczymi oraz umożliwia wykonywanie zawodu w ramach działalności gospodarczej także wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, co wynika ze specyfiki udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że ustawa, której projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 kwietnia 2019 r. Od tego momentu będzie możliwe uzyskanie wpisu praktyki zawodowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.   Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa.

Jednocześnie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ma wejść w życie przepis uchylający art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nakazujący złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. W tym samym czasie wejdzie w życie przepis przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do tego rejestru do dnia 31 października 2019 r. Powyższe pozwoli na uniknięcie „zbędnych” rejestracji podmiotów leczniczych.

Kalendarz legislacyjny pozwala mieć nadzieję, iż możliwe jest zakończenie procesu legislacyjnego przed dniem 30 listopada 2018 r. Jesteśmy przekonani, iż Rada Ministrów oraz posłowie i senatorowie dostrzegają wagę i konieczność zmiany przepisów przed ww. terminem. Wymaga podkreślenia, że na powyższą zmianę oczekuje około 40 tys. fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, iż proces legislacyjny wydłużył się znacznie na etapie konsultacji publicznych, kiedy duża grupa podmiotów zgłosiła uwagi, które de facto nie były związane z tematem nowelizacji, a dotyczyły innych kwestii.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zwróci się również do Marszałków Sejmu i Senatu, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Pana Stanisława Karczewskiego o pilne procedowanie projektu.

 

Informacje dotyczące ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513377#12513377