PL

NO – FAULT – FIZJOTERAPEUCI uwzględnieni

Po długich staraniach w Ministerstwie Zdrowia i Komisji Zdrowia Sejmu RP, z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,  przyjęła dziś grupę zawodową fizjoterapeutów w ramach wprowadzanego projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, przepisu umożliwiającego zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku wystąpienia nieumyślnego błędu w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Nawet przy zachowaniu najwyższych standardów i działaniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – terapia obarczona jest możliwością powstania u pacjenta powikłań, które z czasem mogą doprowadzić do dalszej utraty zdrowia albo nawet życia. Szczególnie zagrożenia te występują w zakresie prowadzenia manipulacji stawów kręgosłupa, mobilizacji stawów kręgosłupa, rehabilitacji u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, po udarach na OIOM, po zabiegach neurochirurgicznych, czy w fizjoterapii wcześniaków.

Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy, że Podkomisja Nadzwyczajna Sejmu RP uwzględniła dziś, wniesioną przez środowisko fizjoterapeutów, korektę art. 62 ust. 1 projektu ustawy i nadała mu zaproponowane przez nas poniższe brzmienie:

„1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego lub diagnosty laboratoryjnego, który w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej dopuścił się przestępstwa określonego w art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600), stanowiącego zdarzenie niepożądane, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, jeżeli sprawca zgłosił to zdarzenie niepożądane w ramach systemu wewnętrznego, zanim o tym przestępstwie dowiedział się organ powołany do ścigania przestępstw.”.

Reprezentujemy zawód zaufania publicznego, a to wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością. Cieszy nas fakt, że nasze starania, by nie zostać wykluczonymi z projektu ustawy, zostały wzięte pod uwagę i poprawka, zgłoszona przez fizjoterapeutów, uwzględniona jest przez Podkomisję.