PL

Medycy domagają się zmiany na stanowisku Ministra Zdrowia

Dziesięć podmiotów: związki zawodowe reprezentujące branżę ochrony zdrowia (oprócz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii) oraz samorządy zawodowe zawodów medycznych zwróciły się do Mateusza Morawieckiego, Premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego, Wicepremiera RP oraz Andrzeja Dudy, Prezydenta RP z wnioskiem o odwołanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska z powodu całkowitej utraty zaufania w środowisku medycznym i braku możliwości poprawy w tym zakresie.

Apel poparły następujące podmioty: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszystkie podmioty podkreślają utratę zaufania wobec Ministra. W uchwale Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów wskazuje na powody i wymienia m.in.:

1) brak dialogu z Panem Ministrem podczas pandemii oraz lekceważenie grupy zawodowej fizjoterapeutów przez pomijanie jej w rozmowach dotyczących wykonywanej przez fizjoterapeutów pracy i ciągłego odrzucania konkretnych rozwiązań płynących ze strony samorządu zawodowego fizjoterapeutów, m.in.

a) oparcia rozliczenia o sztucznie wykreowane procedury, a nie czas pracy,

b) kreowania wycen bez odniesienia do realnych kosztów udzielanych świadczeń,

c) zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z pominięciem proponowanych przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów i reprezentacje innych zawodów medycznych, przyjętych w drodze racjonalnego konsensusu, współczynników wynagrodzeń;

2) pierwsze w historii obniżenie wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;

3) zachowanie i postawę podczas negocjacji i konsultacji rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności lekceważącego stosunku do grupy zawodowej fizjoterapeutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

W ocenie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów te fasadowe konsultacje miały wyłącznie wymiar propagandowy. Dziś fizjoterapeuci są zwalniani z pracy lub zmuszani do zmiany formy świadczenia pracy. To efekt podniesienia wynagrodzeń dla fizjoterapeutów zatrudnionych tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę oraz braku zmiany wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych, a także braku zapewnienia źródła finansowania tych podwyżek;

4) chaos decyzyjny i informacyjny, wyrażający się w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na prowadzenie terapii oraz funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez konsultacji z ekspertami i osobami wykonującymi zawody medyczne; bezpośrednio obniża to jakość świadczeń refundowanych, w tym świadczeń rehabilitacji postcovidowej i ogranicza dostęp pacjentów do tych świadczeń;

5) brak planu rozwoju kadr medycznych; wielu z najlepszych profesjonalistów wykonujących zawody medyczne szuka pracy poza publiczną opieką medyczną, a często także poza granicami naszego kraju;

6) brak realizacji potrzeb zdrowotnych w obszarze fizjoterapii, czego efektem jest pozostawienie bez opieki najstarszych, przewlekle chorych, dzieci, najuboższych i olbrzymie, wciąż rosnące kolejki, do fizjoterapii;

7) brak jednoznacznej reakcji na dezinformację i szkalowania fizjoterapeutów w kwestii walki z epidemią SARS-Cov-2, w tym nieuwzględnianie fizjoterapeutów w zestawieniach dotyczących zachorowań i zgonów z powodu zachorowania na COVID-19 wśród zawodów medycznych;

8) podejmowanie chaotycznych decyzji finansowych, w tym decyzji dotyczących zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych i stworzenia mechanizmu pomijającego fizjoterapeutów;

9) pozostawianie bez odpowiedzi lub przekazywanie niewystarczających odpowiedzi na apele i pisma kierowane przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów; udzielane odpowiedzi są znacząco opóźnione (często o wiele miesięcy), nieadekwatne do sytuacji, wymijające, co potraktować należy jako przejaw arogancji wobec fizjoterapeutów i wobec pacjentów;

10) podawanie nieprawdziwych informacji, które następnie były rozpowszechniane przez media na temat rzekomego dialogu Ministra z Krajową Izbą Fizjoterapeutów w sytuacji, gdy dialogu takiego od dłuższego czasu po prostu nie ma;

11) forsowanie siatki płac prowadzącej do zrównania zarobków osób z niższym wykształceniem z pracownikami o najwyższych kwalifikacjach;

12) podejmowanie decyzji dzielących środowisko medyczne i zmierzających do jego wewnętrznego skonfliktowania;

 Krajowa Rada Fizjoterapeutów na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. także wyraziła wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia.