PL

KOMUNIKAT W SPRAWIE USTAWOWEGO WYMOGU CIĄGŁOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie ustawowego wymogu ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, że trwają obecnie zmiany legislacyjne, mające na celu znowelizowanie przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Celem tych działań będzie wliczanie do przewidzianego w ustawie obowiązku ciągłości stażu w zawodzie fizjoterapeuty czasu wykonywania zawodu fizjoterapeuty bez względu na miejsce jego wykonywania, pod warunkiem wykonywania czynności określonych w art. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zaliczają: diagnostykę funkcjonalną pacjenta; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu; zlecanie wyrobów medycznych; dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; prowadzenie  działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej  na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych; wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; nauczanie  pacjentów  mechanizmów  kompensacyjnych  i adaptacji  do  zmienionego  potencjału  funkcji  ciała i aktywności; nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów; prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii; kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty oraz zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawowymi regulacjami każdy fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a będzie zamierzał powrócić do wykonywania zawodu, będzie miał obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie przewiduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z powodu ewentualnego braku ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty.