PL

KIF głównym partnerem ewaluacji raportu “Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce”

Pracownicy rehabilitacji to profesjonaliści, którzy dbają o jak najlepszy poziom funkcjonowania pacjentów. Odgrywają oni niezwykle istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, wpływając na jakość i efektywność opieki. Aby jednak ta była na jak najwyższym poziomie, w systemie ochrony zdrowia muszą być zatrudnieni pracownicy, którzy zarówno pod względem liczby, jak i posiadanych kompetencji, będą mogli zaspokoić potrzeby populacji. Ich sytuację kompleksowo przedstawia publikacja “Pracownicy sektora rehabilitacji – raport z oceny”.

W raporcie znajdziemy odpowiedzi na wiele pytań np.:

  • kto w Polsce zajmuje się rehabilitacją i czy mamy wystarczającą liczbę pracowników w tym sektorze? 
  • czy fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, terapeuci zajęciowi, logopedzi, psychologowie kliniczni, protetycy i ortotycy mają odpowiednie kompetencje? 
  • gdzie pracują i czy są dostępni?
  • czy są dobrze wykształceni i mogą zapewnić pomoc wszystkim potrzebującym? 
  • jakie obszary wymagają natychmiastowych zmian, a które działają dobrze?
  • jak wygląda przyszłość szeroko rozumianego sektora rehabilitacji, jak będzie się on rozwijał w najbliższych latach?

Pobierz raport w języku polskim: Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce: raport z oceny, 2022–2023 (who.int)
Pobierz raport w języku angielskim: The rehabilitation workforce in Poland: evaluation report, 2022–2023 (who.int) 

Co to za projekt? 

We współpracy z WHO, Polska od sierpnia 2021 r. przeprowadzała kompleksową ewaluację kadry zajmującej się rehabilitacją celem opracowania krajowego planu działania. Krajowa Izba Fizjoterapeutów była głównym partnerem ewaluacji projektu, zaś grono doświadczonych fizjoterapeutów aktywnie uczestniczyło w pracach zespołu projektowego. 

Ewaluacja realizowana była zgodnie z metodologią WHO GROWE (Guide for Rehabilitation Workforce Evaluation) i była projektem pilotażowym, wspieranym i finansowanym przez Departament ds. Rehabilitacji WHO. Sześć zidentyfikowanych grup zawodowych – lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów klinicznych oraz ortotyków i protetyków narządu ruchu zostało poddanych wnikliwej analizie. 

Do udziału w projekcie, oprócz Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zostały zaproszone kluczowe instytucje, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH–PIB, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele społeczności akademickiej, a także konsultanci krajowi w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii, którzy zaangażowani byli w identyfikację danych oraz uczestniczyli w procesie wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji. Szczególne zadanie zbierania szczegółowych informacji miała powołana tzw. grupa zadaniowa, składająca się z przedstawicieli analizowanych grup zawodowych. 

Jak powstał raport?

Opublikowany raport jest więc efektem zbieranych i analizowanych przez blisko dwa lata danych i przedstawia sytuację kadry rehabilitacyjnej w Polsce, kontekst społeczno-ekonomiczny oraz szczegółowe wyniki, wnioski i zalecenia, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, protetyków i ortotyków, psychologów klinicznych, logopedów oraz terapeutów zajęciowych. Zebrane informacje na temat tych grup zawodowych mają posłużyć do opracowania wytycznych i praktyk służących wzmocnieniu, wyposażeniu i wsparciu pracowników sektora rehabilitacji z myślą o lepszym zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa.  

Ewaluacja została przeprowadzona wspólnym wysiłkiem Ministerstwa Zdrowia, Rzeczypospolitej Polskiej i WHO. Ocena została przeprowadzona przez Weronikę Krzepkowską, osobę odpowiedzialną za projekt GROWE, pod kierunkiem dr Palomy Cuchi z biura WHO w Polsce i Satisha Mishry z Regionalnego Biura WHO dla Europy. Raport został opracowany przez Jody-Anne Mills, z centrali WHO. 

Zachęcamy do zapoznania się treścią całego raportu.
Pobierz raport w języku polskim: Pracownicy sektora rehabilitacji w Polsce: raport z oceny, 2022–2023 (who.int)
Pobierz raport w języku angielskim: The rehabilitation workforce in Poland: evaluation report, 2022–2023 (who.int) 

Więcej informacji na temat metodologii GROWE: Guide for Rehabilitation Workforce Evaluation (who.int)