PL

Fizjoterapeuci będą mieli swojego Rzecznika

Powołanie RPF jest realizacją jednego z ważnych postulatów środowiska. Funkcję stworzono z inicjatywy i na wniosek członków KRF.

Coraz częściej do Izby trafiają zarówno sygnały, jak i konkretne prośby o pomoc prawną w rozwiązaniu konfliktów powstających w miejscu pracy, w szczególności w zakresie opisu stanowiska, właściwego wynagrodzenia oraz warunków panujących u pracodawcy, które nie są ściśle związane z działalnością organów Izby ani nie są kierowane do określonych komórek organizacyjnych Biura. Takimi sprawami będzie właśnie zajmował się Rzecznik Praw Fizjoterapeutów.

Rzecznik będzie odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń związanych z godnością zawodową i dobrym imieniem oraz czynne wsparcie każdego fizjoterapeuty w przypadku powstania wątpliwości, czy godność ta nie została naruszona – szczególnie w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami. Jego zadaniem będzie także ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów.

RPF zostanie wybrany w II kadencji KRF. Kandydaturę zgłosi Prezes KRF na wniosek co najmniej pięciu członków KRF.

Fizjoterapeuta, który zechce sprawować funkcję Rzecznika musi:

  • posiadać tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać wiedzę i doświadczenie, które daje rękojmię właściwego prowadzenia kontroli.

Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej. Funkcji nie można łączyć z byciem członkiem w żadnym innym organie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wyjątek: delegat Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów). Warunkiem powołania jest też regularne opłacanie składki członkowskiej. Rzecznik nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Organ został powołany na wzór Rzeczników, którzy z powodzeniem funkcjonują w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych oraz w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Obsługę, a szczególnie wsparcie prawne Rzecznikowi zapewni Biuro KIF.