PL

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości uzupełnienia wykształcenia KIF zwrócił się z zapytaniem do MEiN (szerzej na ten temat pisaliśmy w komunikacie: Studia dla licencjatów – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że obecnie studia na kierunku fizjoterapia są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. W przepisach regulujących wprowadzenie warunków kształcenia wskazano, że prowadzenie przez uczelnie studiów w zakresie fizjoterapii na poziomie studiów drugiego stopnia było możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia” mogą podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „fizjoterapia” w trybie rekrutacji na I rok studiów.

Jak dalej można przeczytać w piśmie MEiN: “Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy PSWN, przyjęcie na studia następuje przez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się albo przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PSWN, student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego, a także prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów. Przepis ten ma zastosowanie także do uznania efektów uczenia się osiągniętych w czasie poprzednich studiów na poczet innych realizowanych studiów (zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć). Zgodnie z powyższym, do kompetencji uczelni należy rozstrzygnięcie (podjęte na podstawie obowiązujących przepisów), czy możliwe jest „przepisanie ocen” w trakcie odbywania jednolitych studiów magisterskich i tym samym zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć (uznanie efektów uczenia się i punktów ECTS). Należy przy tym podkreślić, że procedura uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się powinna być przez uczelnie traktowana wyjątkowo i stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gwarantujących utrzymanie należytego poziomu kształcenia.”

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1odp. MEiN na pismo KIF z dn. 28.09.2023 r.