PL

Ubezpieczenia fizjoterapeuty w ramach składek – najczęściej zadawane pytania

Drodzy Fizjoterapeuci,

Z początkiem roku rozpoczął się przeznaczony specjalnie dla fizjoterapeutów, przygotowany przez PZU we współpracy z KIF nowy program ubezpieczeń OC.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

1. Jestem fizjoterapeutą prowadzącym własną działalność w formie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Jakie ubezpieczenie powinienem wybrać?
W przypadku prowadzenia indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej należy wybrać ubezpieczenie obowiązkowe.

2. Jestem fizjoterapeutą zatrudnionym na umowę o pracę / zlecenie / dzieło / wolontariat. Jakie ubezpieczenie powinienem wybrać?
W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę / zlecenie / dzieło / wolontariat należy wybrać ubezpieczenie dobrowolne.

3. Czy każdy fizjoterapeuta może przystąpić do ubezpieczenia w ramach składek członkowskich KIF?
Tak, każdy fizjoterapeuta zarejestrowany i regularnie opłacający składki członkowskie w KIF może przystąpić do ubezpieczenia.
Fizjoterapeuta w ramach składki członkowskiej może wnioskować tylko o jedno z ubezpieczeń: OC obowiązkowe lub OC dobrowolne.

4. Na jakie sumy gwarancyjne jest zawierane ubezpieczenie w ramach składek członkowskich KIF?
Zarówno OC obowiązkowe, jak i OC dobrowolne zawierane są na sumę 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro na wszystkie zdarzenia.
Suma gwarancyjna jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dzięki czemu osoby prowadzące jednoosobową praktykę fizjoterapeutyczną posiadają wymaganą prawem ochronę zawodową, a pozostali fizjoterapeuci zyskują analogiczną wysokość  zabezpieczania w ramach OC dobrowolnego.

5. Jaki jest zakres ochrony polisy w ramach składek członkowskich KIF?
Przedmiotem ubezpieczenia jest określona w Ustawie i Rozporządzeniu MF odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody wyrządzone pacjentowi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych albo zaniechania udzielania świadczenia przez fizjoterapeutę w okresie trwania ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa, obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa fizjoterapeuty lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Dodatkowo PZU SA rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych (domagania się zwrotu wypłaconego odszkodowania) wobec fizjoterapeuty lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

6. Jak mogę przystąpić do ubezpieczenia w ramach składki KIF?
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy zalogować się na swoje konto w Portalu Fizjoterapeuty i wypełnić formularz przystąpienia do ubezpieczenia. Po poprawnym wypełnieniu formularza na wskazany adres e-mail zostanie wysłany certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.

7. Czy w zakresie ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzonego podczas zabiegu suchego igłowania urofizjoterapii, osteopatii?
Tak, ubezpieczenie OC w ramach składki członkowskiej KIF posiada w zakresie zabieg suchego igłowania, urofizjoterapii i osteopatii – pod warunkiem, iż fizjoterapeuta jest uprawniony do wykonywania tego świadczenia. Czyli odbył szkolenia, kursy potwierdzone certyfikatami ich ukończenia.

8. Jak mogę zawrzeć ubezpieczenie dodatkowe?
Ofertę ubezpieczeń dodatkowych znajdziesz na stronie INS Services https://ins-fizjo.pl – podmiotu obsługującego umowę z Krajową Izbą Fizjoterapii. Klikając w przycisk WYLICZ SKŁADKĘ/KUP POLISĘ możesz dokonać zakupu ubezpieczeń dodatkowych.

9. Czy mogę zwiększyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia oferowanego przez KIF?
Ubezpieczenia OC oferowane w ramach składek członkowskich KIF zawierane są na sumy gwarancyjne wskazane w rozporządzeniu i wynoszą odpowiednio – 30.000 euro na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 150.000 euro na wszystkie wypadki. Jeśli chcesz ubezpieczyć się na wyższe sumy niż te oferowane w ramach składek, możesz indywidualnie dokupić OC dobrowolne z sumą gwarancyjną nawet do 1.000.000 zł.

10. Czy prowadząc działalność w formie podmiotu leczniczego również mogę skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez KIF?
Nie. KIF oferuje ubezpieczenie dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych oraz fizjoterapeutów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/zlecenie. Ubezpieczenie OC podmiotu możesz zawrzeć w ramach ubezpieczeń dodatkowych dostępnych na stronie INS – firmy obsługującej umowę generalną między PZU i KIF  https://ins-fizjo.pl/

11. Czy mając ubezpieczenie w innym towarzystwie mogę skorzystać z ubezpieczenia KIF?
Tak, osoby ubezpieczone w innych towarzystwach również mogą przystąpić do programu ubezpieczeń w ramach składki członkowskiej KIF.
W przypadku roszczenia ze strony klienta i zobowiązania do wypłaty odszkodowania oba towarzystwa wypłacają odszkodowanie solidarnie względem siebie.

12. Czy przysługuje mi zniżka na ubezpieczenia prywatne, czyli ubezpieczenie na auta, dom, podróże?
Tak, w momencie przystąpienia do programu i otrzymania certyfikatu ubezpieczenia w ramach składki członkowskiej KIF można skorzystać z 20% zniżki na ubezpieczenie domu, mieszkania lub podróży w PZU. Proces nadania zniżki trwa maksymalnie 30 dni.

14. Czy ubezpieczenie OC w ramach składki obejmuje pracę w dwóch miejscach?
Fizjoterapeuta w ramach składki członkowskiej może wnioskować tylko o jedno z ubezpieczeń: OC obowiązkowe lub OC dobrowolne.
OC obowiązkowe – działa tylko podczas czynności wykonywanych w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.
OC dobrowolne – działa podczas pracy na umowę o pracę, umowę zlecenie i wolontariat.
Zatem, jeśli fizjoterapeuta łączy prowadzenie indywidualnej praktyki z pracą na etacie, zleceniu lub jako wolontariusz – powinien posiadać dwa ubezpieczenia – OC obowiązkowe oraz OC dobrowolne fizjoterapeuty. Ubezpieczenie należy wówczas wykupić we własnym zakresie za dodatkową składką na stronie www.ins-fizjo.pl