PL

W przestrzeni publicznej pojawiają się sygnały dotyczące wprowadzania przez niektóre uczelnie programów umożliwiających nabycie przez tych fizjoterapeutów tytułu zawodowego magistra, których oparcie w przepisach prawa może budzić wątpliwości.

Stąd Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przy wsparciu ekspertów z Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego, podjęło inicjatywę wyjaśnienia ww. kwestii.

W ocenie Izby na dzisiaj nie ma możliwości uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację na I rok studiów;
  2. potwierdzenie efektów uczenia się, lecz w zakresie tego samego poziomu PRK albo
  3. przeniesienie z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej na tych samych zasadach.

W tym miejscu należy podkreślić, że procedura przenoszenia i uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się nie ma możliwości zastosowania w przypadku dwóch rożnych poziomów PRK (z poziomu 6 na poziom 7). Uzasadnieniem są tu zróżnicowane od samego początku programy studiów pierwszego stopnia (6 poziom PRK) i jednolitych studiów magisterskich (7 poziom PRK) dające różne kompetencje zawodowe (zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty).

Pojawiające się praktyki uznawania efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji studiów pierwszego stopnia, na rzecz pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, uznać należy za niewłaściwe, ponieważ są to działania nieznajdujące uzasadnienia z obowiązującym stanem prawnym.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku fizjoterapia podwyższenie kwalifikacji możliwe jest wyłącznie poprzez podjęcie przez nich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów.

Jednocześnie, mając pełną świadomość zapotrzebowania fizjoterapeutów w zakresie możliwości uzupełnienia wykształcenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów wniosła o podjęcie działań, mających na celu wypracowanie podstaw formalno-prawnych do stworzenia zasad realizacji kształcenia uzupełniającego.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wypracować rozwiązania, które będą akceptowalne prawnie, ale przede wszystkim wyjdą naprzeciw oczekiwaniom członków naszego samorządu.

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1_DSW_MEiN